2016-07-01

Nordnet: månadsstatistik juni

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I juni gjordes 1 941 149 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 97 057 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i juni till 523 200, vilket är 6 200 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 673 800 stycken, motsvarande en ökning med 8 900 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till 2 400 miljoner SEK och sparkapitalet till 205 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av juni till 7,7 miljarder SEK. Från och med maj 2016 inkluderas bolån i den totala utlåningen. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

   Juni Juni Förändring Maj Förändring
   2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut               
Sverige 1 026 837 729 881 40,7% 873 930 17,5%
Norge 251 663 178 858 40,7% 220 835 14,0%
Danmark 371 522 279 843 32,8% 293 520 26,6%
Finland 291 127 231 789 25,6% 233 529 24,7%
Totalt 1 941 149 1 420 371 36,7% 1 621 814 19,7%
Snitt per börsdag 97 057 67 637 43,5% 79 113 22,7%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 66 479 52 870 25,7% 53 227 24,9%
Aktiva kunder 523 200 462 500 13,1% 517 000 1,2%
Aktiva konton 673 800 588 500 14,5% 664 900 1,3%
Nettosparande (MSEK) 2 400 1 000 140,0% 1 000 140,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 205 191 7,2% 205 -0,3%
Värdepappersbelåning exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 566 3 835 19,1% 4 383 4,2%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 844 2 357 20,7% 2 788 2,0%
Bolån (MSEK) 246 49 401,7%

 Juni bjöd på hög aktivitet för såväl nya kunder, nettosparande som antal affärer. Vi uppmätte mot slutet av månaden den näst högsta nivån i antal avslut någonsin under en enskild dag. Efter att det stod klart att Storbritannien röstat sig ur EU noterade börser världen över de största nedgångarna på flera år. Mot slutet av månaden skedde dock en återhämtning men samtliga nordiska börser backade mellan en och fyra procent, säger Jacob Kaplan, CFO på Nordnet.

Se CFO Jacob Kaplan kommentera månadsstatistiken kl 14:00 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet. 

För mer information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
jacob.kaplan@nordnet.se, 0708 62 33 94

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2016 kl 12:30 (CET). 

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.