2016-12-01

Nordnet: månadsstatistik november

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I november gjordes 2 185 386 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 101 646 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i november till 559 900, vilket är 8 100 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 725 500 stycken, motsvarande en ökning med 11 300 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till 1 500 miljoner SEK och sparkapitalet till 230 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av november till 9,2 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

November November Förändring Oktober Förändring
2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut
Sverige 1 200 867 1 070 636 12,2% 1 124 852 6,8%
Norge 300 956 224 770 33,9% 275 325 9,3%
Danmark 347 643 389 614 -10,8% 286 151 21,5%
Finland 335 920 317 878 5,7% 311 979 7,7%
Totalt 2 185 386 2 002 898 9,1% 1 998 307 9,4%
Snitt per börsdag 101 646 95 376 6,6% 95 157 6,8%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 67 347 70 332 -4,2% 65 103 3,4%
Aktiva kunder 559 900 485 600 15,3% 551 800 1,5%
Aktiva konton 725 500 620 400 16,9% 714 200 1,6%
Nettosparande (MSEK)** 1 500 -1 000 900 66,7%
Sparkapital (Mdr SEK) 230 203 13,2% 228 0,8%
Värdepappersbelåning (MSEK)*** 5 259 4 396 19,6% 5 161 1,9%
Utlåning Privatlån (MSEK) 3 121 2 565 21,7% 3 071 1,6%
Bolån (MSEK)**** 820 756 8,4%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Under november har 660 miljoner flyttats ut från Nordnet med anledning av minskat samarbete med Söderberg & Partners.

*** Utlåning exklusive pantsatta likvida medel

**** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

Se tf CFO Robert Stambro och kommunikationschef Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 14:45 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet 

För mer information, kontakta:

Robert Stambro, tf CFO
robert.stambro@nordnet.se, 0703 504 024

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 12:00 CET.


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.