2024-04-19

Nordnet säljer privatlåneportfölj till Ikano Bank

Nordnet har idag avtalat om att sälja sin privatlåneportfölj till Ikano Bank. Köpeskillingen motsvarar en premie till utlånad volym och affären beräknas slutföras under andra halvåret 2024.

I oktober 2023 meddelade Nordnet att bolaget inlett en strategisk översyn av privatlåneverksamheten, inklusive en utvärdering av möjligheten till försäljning. Nordnet och Ikano Bank har idag ingått ett avtal varigenom Ikano Bank förvärvar Nordnets privatlåneportfölj. Utlånad volym uppgick vid utgången av mars 2024 till cirka 3,8 miljarder kronor och antalet kunder är cirka 26 000 stycken.

Transaktionen förutsätter godkännande av Finansinspektionen, Konkurrensverket och Inspektionen för strategiska produkter, och tillträdesdagen kommer att infalla efter att sådana godkännanden har lämnats, vilket beräknas ske inom sex månader från idag. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas med utgångspunkt i förhållandena på tillträdesdagen. Hade tillträdesdagen infallit den 31 mars 2024 så hade köpeskillingen uppgått till cirka 101,5 procent av utlånad volym.

Transaktionen bedöms vid tillträdesdagen ha en svagt positiv effekt på Nordnets resultaträkning exklusive nedskrivning av goodwill och inklusive direkta kostnader kopplade till transaktionen. Resultateffekten inklusive nedskrivning av goodwill samt direkta kostnader kopplade till transaktionen bedöms vara svagt negativ. Nordnets riskvägda totalkapitalkrav beräknas i och med transaktionen minska med cirka 350 miljoner kronor.

– Den här affären är strategiskt riktig för Nordnet. Privatlån utgör en allt mindre del av vår affär och produkten har inte en tillräckligt stark koppling till vår övriga verksamhet. Genom den här transaktionen frigör vi kapital och får möjlighet att framåt lägga ett odelat fokus på vårt kärnområde sparande och investeringar, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade finansiell rådgivare och Cederquist legal rådgivare till Nordnet. Vinge agerade legal rådgivare till Ikano Bank.

Denna information är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-19 19:30 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.