Incitamentsprogram

Incitamentsprogram.

Incitamentsprogram

Nordnet har för närvarande följande långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman och lösenbara 2024/2025, 2025, 2026 respektive 2027/2028. Den totala utspädningen vid fullt utnyttjande av de fyra utestående programmen uppgår till mindre än 4 procent.

Incitamentsprogram lösenbart 2024/2025

Den extra bolagsstämman den 28 oktober 2021 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 2 780 586 teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 2 780 586 teckningsoptioner
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av det volymvägda genomsnittspriset i bolagets aktie under perioden 1 november 2021 – 5 november 2021 (”Mätperioden”). Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Om den genomsnittliga aktiekursen för Nordnet-aktien, beräknad i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, vid teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna, överstiger 180 procent av det volymvägda genomsnittspriset under Mätperioden, ska ett omräknat lägre antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till, gälla
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2024 och under en period av två veckor därefter, dock tidigast den 14 oktober 2024 och senast den 9 december 2024, och
  • från och med dagen efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2024 och under en period av två veckor därefter, dock tidigast den 13 januari 2025 och senast den 24 mars 2025
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar
 • Vid fullt utnyttjande av de 2 780 586 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 13 902,93SEK fördelat på 2 780 586 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 1,10 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram lösenbart 2025

Den ordinarie bolagsstämman den 28 april 2022 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 2 527 806 teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 2 527 806 teckningsoptioner
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 6 maj 2022. Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2025, dock tidigast den 14 april 2025 och senast den 5 juni 2025, och
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av Bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 12 september 2025
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar
 • Vid fullt utnyttjande av de 2 527 806 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 12 639,03 SEK fördelat på 2 527 806 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram lösenbart 2026

Den ordinarie bolagsstämman den 18 april 2023 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 2 500 000 teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 2 500 000 teckningsoptioner
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 25 april 2023. Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2026, dock tidigast den 13 april 2026 och senast den 5 juni 2026, och
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2026, dock tidigast den 17 augusti 2026 och senast den 31 augusti 2026.
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar.

Vid fullt utnyttjande av de 2 500 00 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 12 500 SEK fördelat på 2 500 00 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram lösenbart 2027/2028

Den ordinarie bolagsstämman den 29 april 2024 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 2 515 340 teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 2 515 340 teckningsoptioner
 • Teckningsoptionerna ska vara uppdelade på två olika serier. Högst 1 257 670 teckningsoptioner ska ges ut av serie I ("TO 2027/2028 Serie I") och högst 1 257 670 teckningsoptioner ska ges ut av serie II ("TO 2027/2028 Serie II")
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)

TO 2027/2028 Serie I

 • Varje teckningsoption i Serie I ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 17 maj 2024. Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Om den genomsnittliga aktiekursen för Nordnet-aktien, beräknad i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, vid teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna, överstiger 190 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 17 maj 2024, ska ett omräknat lägre antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till, gälla
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2027, dock tidigast den 13 april 2027 och senast den 7 juni 2027, och
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2027, dock tidigast den 17 augusti 2027 och senast den 31 augusti 2027.
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar.

TO 2027/2028 Serie II

 • Varje teckningsoption i Serie II ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 1 november 2024. Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Om den genomsnittliga aktiekursen för Nordnet-aktien, beräknad i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, vid teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna, överstiger 190 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 1 november 2024, ska ett omräknat lägre antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till, gälla
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2027, dock tidigast den 15 oktober 2027 och senast den 8 december 2027, och
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari-31 december 2027, dock tidigast den 14 januari 2028 och senast den 10 mars 2028.
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar.

Vid fullt utnyttjande av de 2 515 340 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 12 577 SEK fördelat på 2 515 340 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.