Incitamentsprogram

Incitamentsprogram.

Incitamentsprogram

Nordnet har för närvarande följande långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman och lösenbara 2023 respektive 2024/2025. Den totala utspädningen vid fullt utnyttjande av de två utestående programmen uppgår till mindre än 5,5 procent.

Incitamentsprogram lösenbart 2023

Den extra bolagsstämman den 24 november 2020 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 10 680 274 ​​teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 10 680 274 teckningsoptioner
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 133 procent av inköpspriset. Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Om den genomsnittliga aktiekursen för Nordnet-aktien, beräknad i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, vid teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna, överstiger 190 procent av introduktionskursen för Nordnet-aktiens notering på Nasdaq Stockholm den 26 november 2020, ska ett omräknat lägre antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till, gälla
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2023 och under en period av fyra veckor därefter, dock tidigast den 16 oktober 2023 och senast den 30 november 2023
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar
 • Vid fullt utnyttjande av de 10 680 270 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 53 401,37 SEK fördelat på 10 680 270 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 4,10 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram lösenbart 2023/2024

Den extra bolagsstämman den 28 oktober 2021 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 2 780 586 teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 2 780 586 teckningsoptioner
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av det volymvägda genomsnittspriset i bolagets aktie under perioden 1 november 2021 – 5 november 2021 (”Mätperioden”). Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Om den genomsnittliga aktiekursen för Nordnet-aktien, beräknad i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, vid teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna, överstiger 180 procent av det volymvägda genomsnittspriset under Mätperioden, ska ett omräknat lägre antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till, gälla
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2024 och under en period av två veckor därefter, dock tidigast den 14 oktober 2024 och senast den 9 december 2024, och
  • från och med dagen efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2024 och under en period av två veckor därefter, dock tidigast den 13 januari 2025 och senast den 24 mars 2025
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar
 • Vid fullt utnyttjande av de 2 780 586 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 13 902,93SEK fördelat på 2 780 586 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 1,10 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram lösenbart 2025

Den extra bolagsstämman den 28 april 2022 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 2 527 806 teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 2 527 806 teckningsoptioner
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 6 maj 2022. Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2025, dock tidigast den 14 april 2025 och senast den 5 juni 2025, och
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av Bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 12 september 2025
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handlingar
 • Vid fullt utnyttjande av de 2 527 806 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 12 639,03 SEK fördelat på 2 527 806 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram lösenbart 2026

Den ordinarie bolagsstämman den 18 april 2023 beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera totalt maximalt 2 500 000 teckningsoptioner.

 • Bolaget ska emittera maximalt 2 500 000 teckningsoptioner
 • Rätten att teckna teckningsoptionerna ges uteslutande till anställda i Nordnet-koncernen som inte har sagt upp sin anställning eller vars anställning inte har sagts upp vid ansökningstidens utgång
 • Deltagarna ska teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde fastställt med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller (Black & Scholes)
 • Varje teckningsoption ger innehavaren rättigheten att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris på 120 procent av stängningskursen i bolagets aktie den 25 april 2023. Lösenpriset ska dock inte vara lägre än ett belopp motsvarande aktiens nominella värde
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande teckningsperiod:
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2026, dock tidigast den 13 april 2026 och senast den 5 juni 2026, och
  • en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2026, dock tidigast den 17 augusti 2026 och senast den 31 augusti 2026.
 • Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till, och lösenpriset, kan komma att räknas om på grundval av bland annat utdelning, nyemissioner, fondemissioner, aktiesplit eller omvänd aktiesplit samt vissa minskningar av aktiekapitalet eller liknande handling
 • Vid fullt utnyttjande av de 2 500 00 teckningsoptionerna skulle ökningen av Nordnets aktiekapital uppgå till 12 500 SEK fördelat på 2 500 00 emitterade aktier motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.