Styrelse

Styrelse

Hans Larsson
Läs mer om Hans
Hans Larsson
Styrelseordförande

Född 1961. Hans Larsson är sedan 2017 styrelseordförande i Nordnet. Han är även styrelseledamot inom Intrum Justitia AB och inom Svensk Exportkredit (SEK) samt VD för Linderyd Advisory AB. Hans har tidigare varit styrelseledamot i Nordax AB och Nordax Bank AB, vice VD och styrelseledamot inom Lindorffgruppen samt haft en rad ledande befattningar inom banken SEB.

Jan Dinkelspiel
Läs mer om Jan
Jan Dinkelspiel
Styrelseledamot

Jan Dinkelspiel är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Jan är grundare och vd för 10Xrecruit. Han har tidigare varit Chief Innovation Officer samt Sverige- och Finlandschef på Nordnet.

Tom Dinkelspiel
Läs mer om Tom
Tom Dinkelspiel
Styrelseledamot

Tom Dinkelspiel är sedan 2007 styrelseledamot i Nordnet. Han är även styrelseordförande i E. Öhman J:or AB och Swedsec Licensiering AB, samt styrelseledamot i Kogmot AB och MPS Holding AB. Tom har tidigare varit vd på E.Öhman J:or Fondkommission AB och koncernchef på Öhmangruppen.

Christopher Ekdahl
Läs mer om Christopher
Christopher Ekdahl
Styrelseledamot

Christopher Ekdahl är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Han är Director på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder, och styrelseledamot i Nordax Bank AB och bolag inom Resurskoncernen. Christopher har tidigare arbetat inom Investment Banking på Calyon i Paris och Carnegie i Stockholm.

Karitha Ericson
Läs mer om Karitha
Karitha Ericson
Styrelseledamot

Född 1973, och styrelseledamot sedan 2019. Karitha har lång erfarenhet från finans- och private equity-sektorn, och har tidigare bland annat varit personalchef på EQT samt för olika divisioner inom SEB. Idag är Karitha Chief Operating Officer och vice VD på Grant Thornton.

Christian Frick
Läs mer om Christian
Christian Frick
Styrelseledamot

Född 1976. Christian Frick är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Han är Partner på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder, och styrelseledamot i bland annat Nordax-koncernen, Resurs Holding AB och MFEX Mutual Funds Exchange AB.

Pierre Siri
Läs mer om Pierre
Pierre Siri
Styrelseledamot

Född 1974. Pierre Siri är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Han är partner på Sprints Capital, en growth equity fond med fokus på digitala marknadsplatser, och styrelseledamot i Hemnet. Pierre Siri har en lång bakgrund inom internet och mobilt, bland annat som tidigare vd och delägare i blocket.se och Hitta.se.

Per Widerström
Läs mer om Per
Per Widerström
Styrelseledamot

Per är styrelseledamot i Nordnet sedan 2017. Per har lång erfarenhet från betting- & gamingsektorn och är idag CEO och Chairman of the Management Board för det börsnoterade spelbolaget Fortuna Entertainment Group. Tidigare uppdrag innefattar ledande befattningar inom bland annat Gala Coral Group, bwin.party, Telenor, Procter & Gamble och Coca-Cola.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Nordnets styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter samt för att bolaget har ett väl fungerande rapporteringssystem. Styrelsens ansvarar för att granska bolagets verksamhet innefattande administrativa rutiner och varje annat förhållande inom bolaget som kan inverka på bolagets förmåga att infria sina förpliktelser och nå uppställda mål, besluta i frågor som rör bolagets övergripande mål och strategier, besluta om affärsplan och budget samt fortlöpande följa upp bolagets utveckling i förhållande till dessa. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och minst en gång per år behandla vd:s arbete. Vidare ansvarar styrelsen för att följa och ha översyn över bolagets verksamhet och ekonomiska situation samt ansvara för att koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsprinciper. Styrelsen ansvarar för att utse en särskild granskningsfunktion (internrevision), besluta om förändringar av större betydelse för bolagets verksamhet och organisation samt löpande följa upp sådana beslut om förändringar, tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler och tillse att erforderliga etiska riktlinjer fastställs.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete så att det bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

Styrelsens sammansättning

På årsstämman den 26 april 2018 fattades beslut om att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. VD ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Bolagets chefsjurist är vanligen sekreterare vid styrelsens möten. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell information som styrelsen ska få inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till VD. Arbetsordningen föreskriver också att ett ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett risk- och complianceutskott ska inrättas samt deras uppgifter. Den senast gällande arbetsordningen fastställdes den 25 december 2017.

Utvärdering av styrelsens arbete

Arbetsordningen anger även att en årlig utvärdering av styrelsens arbete ska äga rum genom en systematisk och strukturerad process. För 2017 har ordföranden tillsett att styrelsens arbete har utvärderats.

Styrelsens kontroll av den finansiella rapporteringen

Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet på ett flertal sätt. Ett sätt är genom instruktioner till VD. Enligt instruktionen ansvarar VD för att granska och säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, samt att se till att styrelsen i övrigt får den rapportering som krävs för att styrelsen löpande ska kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning.

Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig ekonomisk planering, månadsrapporter och daglig kontroll av verksamhetsmässiga nyckeltal. VD ansvarar även för att övrig finansiell information, exempelvis pressmeddelande och presentationsmaterial, är korrekt och av god kvalitet. Av VD-instruktionen framgår i vilka frågor VD får utöva sin behörighet att företräda bolaget först efter bemyndigande eller godkännande lämnats av styrelsen.

Koncernen arbetar med internkontroll i enlighet med principerna om de tre försvarslinjerna. Bedömningen av effektiviteten i internkontrollen utförs i stor utsträckning av de oberoende kontrollfunktionerna. Dessa utgörs av funktionen för Risk Control, Compliancefunktionen och en internrevisor vilka samtliga övervakar efterlevnaden av interna och externa regelverk och risklimiter. Genom revisionsutskottets uppgifter säkerställs att den finansiella rapporteringen håller en hög kvalitet. Styrelsen följer upp och utvärderar kvalitetssäkringen genom att få månatliga rapporter om bolagets resultatutveckling, kredit- och riskexponering samt relevanta branschdata, och genom att vid varje ordinarie styrelsesammanträde behandla koncernens ekonomiska situation.

Under 2017 var inga delårsrapporter föremål för granskning av bolagets revisorer. Koncernens revisorer rapporterar sina iakttagelser från revisionen till styrelsen, dels i samband granskning av årsbokslutet. Vidare träffar styrelsen bolagets revisorer minst en gång om året – utan närvaro av företagsledning – för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, samt för att diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker. Revisorn presenterar och får synpunkter från styrelsen på revisionens inriktning och omfång.

Ersättning och förmåner

På årsstämma den 26 april 2018 beslutades att arvode för arbete i styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till Hans Larsson (ordförande), med 250 000 kronor till Pierre Siri och med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter.

Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 150 000 kronor till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet och med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Risk- och Complianceutskottet.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. I enlighet med den gällande tolkningen av reglerna för beskattning av styrelsearvoden som fastställdes under 2017 kommer Bolaget inte att tillåta att styrelseledamöterna fakturerar styrelsearvodet via bolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernledning samt incitamentsprogram till anställda i koncernen. Ersättningsutskottet ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen. Rapportering till styrelsen sker fortlöpande. Ersättningsutskottet består av Christian Frick (ordförande), Tom Dinkelspiel och Hans Larsson.

Revisionsutskott

Styrelsen har även inrättat ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete avseende kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen, hålla fortlöpande kontakt med externrevisorn, föreslå riktlinjer till styrelsen för vilka andra tjänster än revision som får upphandlas av revisorn, utvärdera revisionsinsatsen samt biträda vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet ska även med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevisionsgranskning och riskhantering. I revisionsutskottet ingår Tom Dinkelspiel (ordförande), Christian Frick och Hans Larsson. 

Risk- och complianceutskott

Styrelsen har vidare inrättat ett risk- och complianceutskott med uppgift att vara ett beredande organ till styrelsen. Utskottet ska genom sitt arbete och i dialog med externrevisorn, internrevisorn, head of risk control, head of compliance och koncernledning, övervaka och ge styrelsen ökade möjligheter till information om verksamhetens och organisationens struktur, compliance (regelefterlevnad), risk och incidentrapportering. Risk- och complianceutskottet skall föreslå styrelsen revisionsplan för internrevisionen (oberoende granskning) samt genomgå och till styrelsen vidarerapportera utförda oberoende granskningar. Risk- och complianceutskottet består av Hans Larsson (ordförande), Jan Dinkelspiel och Christopher Ekdahl.

Kreditutskott

För dotterbolaget Nordnet Bank AB har styrelsen inrättat ett kreditutskott som bland annat har i uppgift att besluta och bereda limiter som ankommer på bolagets styrelse, enligt instruktion i styrelsens arbetsordning, samt bereda den årliga rapporteringen av styrelselimiter. Kreditutskottet ska enligt gällande arbetsordning även rapportera till styrelsen i Nordnet AB (publ). I kreditutskottet ingår Christopher Ekdahl (ordförande), Hans Larsson och Jan Dinkelspiel.

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X