Styrelse Nordnet

Styrelse

Styrelse.

Nordnets styrelse ska bestå av åtta styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande. Vid senaste stämman utsågs sju ledamöter. Valberedningen avser finna ytterligare en lämplig kandidat till styrelsen.

Vd ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Bolagets chefsjurist är sekreterare vid styrelsens sammanträden. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande.

Av bolagsordningen framgår det att styrelseledamöter väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet.