Styrelse

Styrelse.

Nordnets styrelse ska bestå av åtta styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande.

Vd ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Bolagets chefsjurist är sekreterare vid styrelsens sammanträden. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande.

Av bolagsordningen framgår det att styrelseledamöter väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet.