Styrelse

Styrelse

Tom Dinkelspiel
Läs mer om Tom
Tom Dinkelspiel
Styrelseordförande

Tom Dinkelspiel är sedan 2007 styrelseledamot i Nordnet och styrelseordförande sedan 2019. Han är även styrelseordförande i E. Öhman J:or AB och Swedsec Licensiering AB, samt styrelseledamot i Kogmot AB och MPS Holding AB. Tom har tidigare varit vd på E.Öhman J:or Fondkommission AB och koncernchef på Öhmangruppen.

Jan Dinkelspiel
Läs mer om Jan
Jan Dinkelspiel
Styrelseledamot

Jan Dinkelspiel är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Jan är grundare och vd för 10Xrecruit. Han har tidigare varit Chief Innovation Officer samt Sverige- och Finlandschef på Nordnet.

Christopher Ekdahl
Läs mer om Christopher
Christopher Ekdahl
Styrelseledamot

Christopher Ekdahl är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Han är Director på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder, och styrelseledamot i Nordax Bank AB och bolag inom Resurskoncernen. Christopher har tidigare arbetat inom Investment Banking på Calyon i Paris och Carnegie i Stockholm.

Karitha Ericson
Läs mer om Karitha
Karitha Ericson
Styrelseledamot

Född 1973, och styrelseledamot sedan 2019. Karitha har lång erfarenhet från finans- och private equity-sektorn, och har tidigare bland annat varit personalchef på EQT samt för olika divisioner inom SEB. Idag är Karitha Chief Operating Officer och vice VD på Grant Thornton.

Christian Frick
Läs mer om Christian
Christian Frick
Styrelseledamot

Född 1976. Christian Frick är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Han är Partner på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder, och styrelseledamot i bland annat Nordax-koncernen, Resurs Holding AB och MFEX Mutual Funds Exchange AB.

Hans Larsson
Läs mer om Hans
Hans Larsson
Styrelseledamot

Född 1961. Hans Larsson är sedan 2017 styrelseledamot i Nordnet. Han är även styrelseledamot inom Intrum Justitia AB och inom Svensk Exportkredit (SEK) samt VD för Linderyd Advisory AB. Hans har tidigare varit styrelseledamot i Nordax AB och Nordax Bank AB, vice VD och styrelseledamot inom Lindorffgruppen samt haft en rad ledande befattningar inom banken SEB.

Per Widerström
Läs mer om Per
Per Widerström
Styrelseledamot

Per är styrelseledamot i Nordnet sedan 2017. Per har lång erfarenhet från betting- & gamingsektorn och är idag CEO och Chairman of the Management Board för det börsnoterade spelbolaget Fortuna Entertainment Group. Tidigare uppdrag innefattar ledande befattningar inom bland annat Gala Coral Group, bwin.party, Telenor, Procter & Gamble och Coca-Cola.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Nordnets styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen, samt för att ha ett väl fungerande rapporteringssystem. Styrelsen ansvarar för bolagets långsiktiga verksamhet samt för frågor som är av större betydelse, att granska bolagets verksamhet innefattande rutiner, besluta om frågor som rör övergripande mål och strategier, affärsplan och budget samt fortlöpande följa upp bolagets utveckling och ekonomiska situation. Styrelsen ansvarar för att koncernens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsprinciper samt att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Styrelsen ser till att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet samt har hög relevans för de målgrupper den riktar sig till. Styrelsen har även som uppgift att tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler, att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets och koncernens uppträdande samt att utse en internrevisor, vars arbete årligen utvärderas. Ansvaret omfattar även att godkänna ledningsgruppens sammansättning på verkställande direktörens förslag samt att utvärdera dess arbete.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas effektivt och i enlighet med lagar och föreskrifter. Ordföranden följer verksamheten i dialog med vd och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden tillser att styrelsens arbete utvärderas årligen och kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt.

Styrelsens sammansättning

På årsstämman den 21 mars 2019 fattades beslut om att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. VD ingår inte i styrelsen, utan deltar som föredragande. Bolagets chefsjurist är vanligen sekreterare vid styrelsens möten. Vid behov deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat information om styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, styrelsesammanträden, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell information som styrelsen ska få inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen anvisningar till vd som kompletteras av en vd-instruktion. Arbetsordningen föreskriver också att ersättnings-, revisions- samt risk- och complianceutskott ska inrättas, och deras uppgifter. Arbetsordningen fastställdes den 21 mars 2019.

Utvärdering av styrelsens arbete

Arbetsordningen anger att en årlig utvärdering av styrelsens och respektive utskottsarbete ska äga rum genom en systematisk och strukturerad process. För 2018 har ordföranden tillsett att styrelsens arbete har utvärderats.

Styrelsens kontroll av den finansiella rapporteringen

Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet på ett flertal sätt. Ett sätt är genom instruktioner till vd. Enligt instruktionen ansvarar vd för att granska och säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, samt att se till att styrelsen i övrigt får den rapportering som krävs för att styrelsen löpande ska kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning.

Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig ekonomisk planering, månadsrapporter och daglig kontroll av verksamhetsmässiga nyckeltal. Vd ansvarar även för att övrig finansiell information, exempelvis pressmeddelande och presentationsmaterial, är korrekt och av god kvalitet. Av vd-instruktionen framgår i vilka frågor vd får utöva sin behörighet att företräda bolaget först efter att bemyndigande eller godkännande lämnats av styrelsen.

Koncernen arbetar med internkontroll i enlighet med principerna om de tre försvarslinjerna. Bedömningen av effektiviteten i internkontrollen utförs i stor utsträckning av de oberoende kontrollfunktionerna. Dessa utgörs av funktionen för Risk Control, Compliance och internrevision, vilka samtliga övervakar efterlevnaden av interna och externa regelverk och risklimiter. Genom revisionsutskottets uppgifter säkerställs att den finansiella rapporteringen håller en hög kvalitet. Styrelsen följer upp och utvärderar kvalitetssäkringen genom att få månatliga rapporter om bolagets resultatutveckling, kredit- och riskexponering samt relevanta branschdata, och genom att vid varje ordinarie styrelsesammanträde behandla koncernens ekonomiska situation.

Under 2018 var inga delårsrapporter föremål för granskning av bolagets revisorer. Koncernens revisorer rapporterar sina iakttagelser från revisionen till styrelsen i samband med granskning av årsbokslutet. Vidare träffar styrelsen bolagets revisorer minst en gång om året – utan närvaro av företagsledning – för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning, samt för att diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker. Revisorn presenterar och får synpunkter från styrelsen på revisionens inriktning och omfång.

Ersättning och förmåner

På årsstämman den 21 mars 2019 beslutades att arvode för arbete i styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, med 250 000 kronor till Per Widerström och Karitha Ericson och med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter.

Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 125 000 kronor till ordföranden i Revisionsutskottet och med 225 000 kronor till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet samt med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Risk- och Complianceutskottet.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. I enlighet med den gällande tolkningen av reglerna för beskattning av styrelsearvoden kommer Bolaget inte att tillåta att styrelseledamöterna fakturerar styrelsearvodet via bolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och koncernledning med flera, samt i förekommande fall incitamentsprogram till anställda i koncernen. Utskottet ska även analysera och för styrelsen presentera vilka risker som är förenade med företagets ersättningssystem och på grundval av analysen identifiera och presentera vilka anställda som ska anses som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil. Rapportering till styrelsen sker fortlöpande. Ersättningsutskottet består av Christian Frick (ordförande), Tom Dinkelspiel och Hans Larsson.

Revisionsutskott

Styrelsen har även inrättat ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete avseende övervakning av den finansiella rapporteringen, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning, föreslå riktlinjer till styrelsen för vilka andra tjänster än revision som får upphandlas av revisorn, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt biträda vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet ska även med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevisionsgranskning och riskhantering. I revisionsutskottet ingår Hans Larsson (ordförande), Tom Dinkelspiel och Christian Frick.

Risk- och complianceutskott

Styrelsen har inrättat ett risk- och complianceutskott som är ett beredande organ till styrelsen. Utskottet ska genom sitt arbete och i dialog med externrevisorn, internrevisorn, Head of Risk Control, Head of Compliance och koncernledning övervaka och ge styrelsen ökade möjligheter till insikt om verksamhetens och organisationens struktur, compliance (regelefterlevnad) samt risk och incidentrapportering. Risk- och complianceutskottet skall föreslå styrelsen revisionsplan för internrevisionen samt genomgå, och till styrelsen vidarerapportera, utförda oberoende granskningar. Risk- och complianceutskottet består av Hans Larsson (ordförande), Jan Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel och Christopher Ekdahl.

Kreditutskott

För dotterbolaget Nordnet Bank AB har styrelsen inrättat ett kreditutskott som bland annat har i uppgift att besluta och bereda limiter som ankommer på bolagets styrelse enligt vid var tid gällande kreditpolicy och kreditinstruktion, samt bereda den årliga rapporteringen av styrelselimiter. Kreditutskottet ska enligt gällande arbetsordning även rapportera till styrelsen i Nordnet AB (publ). I kreditutskottet ingår Christopher Ekdahl (ordförande), Hans Larsson och Jan Dinkelspiel.

IT-utskottet

Under 2019 har ett nytt utskott till Nordnet AB inrättas, IT-utskottet. Utskottet har till uppgift att tillse att bolagets IT-strategi och tekniska plattform planeras, utvecklas och implementeras i enlighet med bolagets övergripande mål och strategi. I IT-utskottet ingår Per Widerström (ordförande) och Jan Dinkelspiel.

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X