Bolagsstyrning Nordnet

Översikt

Bolagsstyrning.

Översikt

Styrning, ledning och kontroll av verksamhetsdrivande bolag i Nordnetkoncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Från och med 1 juli 2007 omfattas Nordnet AB (publ) av Svensk Kod för Bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Bolagsstyrningsrapport

Ladda ned Nordnets senaste bolagsstyrningsrapport här.

Revisorer

I samband med årsstämman 2021 omvaldes revisionsfirman Deloitte AB till revisorer i Nordnet AB (publ) och samtliga dotterbolag fram till årsstämman 2022. Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och vd:s förvaltning. Revisorerna avrapporterar sina iakttagelser vid ett flertal tillfällen under året och är närvarande i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutet. Revisorerna håller även fortlöpande kontakt med revisionsutskottet.

Huvudansvarig revisor är sedan årsstämman 2019 auktoriserade revisorn Patrick Honeth.

Valberedning

Intern kontroll