Bolagsstyrning

Styrning, ledning och kontroll av verksamhetsdrivande bolag i Nordnetkoncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Från och med 1 juli 2007 omfattas Nordnet AB (publ) av Svensk Kod för Bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Bolagsordning

Bolagsordning för Nordnet AB (publ), 559073-6681

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordnet AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att via hel- eller delägda bolag bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och försäkringsrörelse och därmed förenlig verksamhet samt att självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkringsförmedling, lämna och förmedla krediter till konsumenter och förmedla finansiell information via Internet och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 000 000 kronor och till högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall uppgå till lägst 200 000 000 och till högst 800 000 000.

§ 5 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha minst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på årsstämman

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
 4. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 5. godkännande av dagordningen;
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, antalet revisorssuppleanter
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
 13. beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning:
 14. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

_______________
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 10 september 2020.

Samtliga handlingar från Nordnet’s bolagsstämmor hittas under Arkiv.

Revisorer

I samband med årsstämman 2020 omvaldes revisionsfirman Deloitte AB till revisorer i Nordnet AB (publ) och samtliga dotterbolag fram till årsstämman 2021. Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och vd:s förvaltning. Revisorerna avrapporterar sina iakttagelser vid ett flertal tillfällen under året och är närvarande i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutet. Revisorerna håller även fortlöpande kontakt med revisionsutskottet.

Huvudansvarig revisor är sedan årsstämman 2019 auktoriserade revisorn Patrick Honeth.

Intern kontroll

Risk kontroll

Risktagande är en grundläggande del av Nordnets verksamhet och det är av stor betydelse att risktagandet sker under kontrollerade former. Nordnets ambition är att kontrollmiljön ska genomsyras av företagets etiska värderingar och riskkultur. De etiska riktlinjerna fastställs av styrelsen och kommuniceras till alla medarbetare liksom andra styrande dokument i form av policys, riktlinjer och instruktioner syftande till att begränsa och kontrollera risker och risktagandet i verksamheten.

Riskhanteringen sker i enlighet med ramverket för riskhantering. Ramverket utgörs av ett antal styrdokument som beskriver strategier, processer, rutiner, interna regler, limiter, kontroller och rapporteringsrutiner. Riskramverket är integrerat i organisationen och täcker samtliga relevanta risker.

Nordnets styrelse är ytterst ansvarig för att tillse att det finns en god internkontroll i Nordnets verksamhet i enlighet med de direktiv, lagar och föreskrifter som finns för verksamheten. Detta ansvar innebär att säkerställa att det finns oberoende funktioner som kontrollerar och hanterar risker och regelefterlevnad, samt rapporterar hur verksamheten bedrivs avseende detta till styrelse och ledning. Nordnets kontrollfunktioner utgörs av Risk Control, Compliance samt Internrevision. Vid bedömningen av effektiviteten i internkontrollen inom Nordnet så förlitar sig styrelsen huvudsakligen på arbetet i kontrollfunktionerna. 

Nordnet ska arbeta med risker i enlighet med principerna om de tre försvarslinjerna. Den första linjen i försvaret utgörs av verksamheten i linjeorganisationen och avser alla riskhanteringsaktiviteter som utförs av linjeledning och personal.

Den andra försvarslinjen utgörs av riskkontroll- och compliancefunktionerna. De är oberoende från linjeverksamheten och övervakar, kontrollerar och rapporterar Nordnets risker och regelefterlevnad samt ska även stödja och ge råd till första försvarslinjen.

Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionfunktionen som utför oberoende periodiska granskningar av styrningsstrukturen och systemet för intern kontroll. Internrevisionen inom Nordnet utförs på styrelsens direkta uppdrag av externa konsulter. Läs mer om de tre försvarslinjerna i årsredovisningen 2019, not 7.

Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU) är en framåtblickande kontinuerlig process som utvärderar nuvarande och kommande kapital- och likviditetsbehovet i relation till Nordnets riskprofil, planer och omvärldsförändringar. Som ett led i IKLU genomförs en omfattande genomlysning och analys av riskerna i verksamheten. Nordnet arbetar för att hela organisationen ska vara en del av riskanalysen. Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera risker och öka sin kunskap om dessa. IKLU-processen utgör en del av organisationens riskarbete och kräver ett aktivt deltagande från riskägare och berörda medarbetare.

De risker som Nordnet är exponerat mot delas in enligt nedan:

 • Kreditrisk inklusive koncentrationsrisk
 • Marknadsrisk
 • Finansieringsrisk/Likviditetsrisk
 • Operativ risk
 • Risker i försäkringsverksamheten

För en beskrivning av varje ovan nämnd risk, se not 7 årsredovisningen 2019.

Informations- och IT-säkerhet

För Nordnet är korrekt och säker hantering av information en grundpelare för att bibehålla förtroendet från kunder, myndigheter, ägare och samarbetspartners. För att kunna upprätthålla förtroendet och tillvarata digitaliseringens möjligheter krävs ett strukturerat informations- och IT-säkerhetsarbete, som är integrerat i hela vår verksamhet. Det säkerställer vi genom att:

 • Ledningen och styrelsen är engagerade i utformningen av säkerhetsarbetet
 • Nordnets säkerhetskontroller utvärderas och förbättras löpande
 • Nordnet deltar i nationella och nordiska samverkansaktiviteter för att stärka säkerheten i samhället
 • Det finns en process för att godkänna väsentliga förändringar i verksamheten
 • Våra IT-system övervakas dygnet runt under årets alla dagar
 • Vår personal genomgår säkerhetsutbildningar

För att ytterligare stärka Nordnets informations och datasäkerhet har ett antal förbättringsåtgärder genomförts under 2019. Exempelvis har vi strukturerat ansvaret för system och utbildat våra systemägare, verifierat att våra kritiska system har en ändamålsenlig säkerhetsnivå samt granskat våra främsta leverantörer. Under 2020 kommer vi arbeta med att ytterligare förbättra vår övervakning och tryggheten för vår personal.

Internrevision

I enlighet med styrelsens arbetsordning och arbetsordningen för dotterbolagen Nordnet Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB, samt Finansinspektionens föreskrifter, har styrelsen utsett en oberoende granskningsfunktion/internrevision som är direkt underställd styrelsen. Internrevisorns arbete baseras på en av styrelsen beslutad instruktion. Internrevision ska granska och regelbundet utvärdera om bolagets interna kontroll är ändamålsenlig och effektiv. Från och med 2018 innehas funktionen av EY

Kontakta oss

Presskontakt
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Karriär
Heidi Ershult
Talent Acquisition Team Lead & Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Nordnet AB (publ)
X