Översikt

Bolagsstyrning.

Översikt

Styrning, ledning och kontroll av verksamhetsdrivande bolag i Nordnetkoncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Från och med 1 juli 2007 omfattas Nordnet AB (publ) av Svensk Kod för Bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Bolagsstyrningsrapport

Ladda ned Nordnets senaste bolagsstyrningsrapport här.

Revisorer

I samband med årsstämman 2024 omvaldes revisionsfirman Deloitte AB till revisorer i Nordnet AB (publ) och samtliga dotterbolag fram till årsstämman 2025. Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och vd:s förvaltning. Revisorerna avrapporterar sina iakttagelser vid ett flertal tillfällen under året och är närvarande i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutet. Revisorerna håller även fortlöpande kontakt med revisionsutskottet.

Huvudansvarig revisor är sedan årsstämman 2019 auktoriserade revisorn Patrick Honeth.

Valberedning

GDPR

Uppförandekod för leverantörer

Intern kontroll

Nordnets policyer

Här finner du ett urval av Nordnets policyer.