Bolagsstyrning

Styrning, ledning och kontroll av verksamhetsdrivande bolag i Nordnetkoncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Från och med 1 juli 2007 omfattas Nordnet AB (publ) av Svensk Kod för Bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Bolagsordning

Bolagsordning för Nordnet AB (publ), 556249-1687

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara Nordnet AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att via hel- eller delägda bolag bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och försäkringsrörelse och därmed förenlig verksamhet samt att självt eller via hel- eller delägda bolag bedriva försäkringsförmedling, lämna och förmedla krediter till konsumenter och förmedla finansiell information via Internet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 77 872 654 kronor och högst 311 490 616 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 77 872 654 och högst 311 490 616.

§ 6 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisor

På årsstämma utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare skall också anmäla antalet biträden aktieägaren avser medföra till bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Göteborg. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av protokollförare och två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncern- balansräkning.

b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

9. När så skall ske, bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, samt när så skall ske, revisorer samt revisorssuppleanter.

12. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 11 Ordförande

Styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

_______________
Antagen på extra bolagsstämma den 11 augusti 2010.

Samtliga handlingar från Nordnet’s bolagsstämmor hittas under Arkiv.

Revisorer

I samband med årsstämman 2018 omvaldes revisionsfirman Deloitte AB till revisorer i Nordnet AB (publ) och samtliga dotterbolag fram till årsstämman 2019. Revisorerna har i uppgift att granska årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorerna avrapporterar sina iakttagelser vid ett flertal tillfällen under året och är närvarande i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutet. Revisorerna håller även fortlöpande kontakt med revisionsutskottet.

Huvudansvarig revisor är sedan årsstämman 2017 auktoriserade revisorn Jan Palmqvist. 

Intern kontroll

Risk kontroll

Exponering mot risk är inbyggt i den verksamhet som Nordnet bedriver. Det är av stor betydelse att riskexponeringen sker under kontrollerade former. Nordnets ambition är att kontrollmiljön ska genomsyras av företagets etiska värderingar och företagskultur. De etiska riktlinjerna fastställs av styrelsen och kommuniceras till alla medarbetare liksom andra styrande dokument i form av policys, riktlinjer och instruktioner syftande till att begränsa och kontrollera risker och risktagandet i verksamheten. En låg risknivå och marknadens förtroende är högprioriterat av Nordnet. Som en konsekvens av detta ska Nordnet arbeta löpande med att stärka riskmedvetenheten i organisationen samt förutsättningarna för en god kontroll och uppföljning hos riskägare och kontrollerande enheter.

Nordnets styrelse är ytterst ansvarig för att tillse att det finns en god internkontroll i Nordnets verksamhet i enlighet med de direktiv, lagar och föreskrifter som finns för verksamheten. Detta ansvar innebär att säkerställa att det finns oberoende funktioner som kontrollerar och hanterar risker och regelefterlevnad, samt rapporterar hur verksamheten bedrivs avseende detta till styrelse och ledning. Nordnets kontrollfunktioner utgörs av Risk Control, Compliance samt Internrevision. Vid bedömningen av effektiviteten i internkontrollen inom Nordnet så förlitar sig styrelsen huvudsakligen på arbetet i kontrollfunktionerna. 

VD ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med av styrelsen fastställda policies, strategier, och styrdokument. Nordnet ska arbeta med risker i enlighet med principerna om de tre försvarslinjerna. Den första linjen i försvaret utgörs av verksamheten. Den andra försvarslinjen utgörs av Risk Control och Compliance. De övervakar, kontrollerar och rapporterar Nordnets risker och efterlevnaden av interna och externa regelverk. Den tredje försvarslinjen utgörs av Internrevision som utför en regelbunden granskning av såväl ledning som Nordnets interna kontroller, kontrollfunktionernas arbete och Nordnets riskhantering. Internrevisionen inom Nordnet utförs på styrelsens direkta uppdrag av externa konsulter. Läs mer om de tre försvarslinjerna i årsredovisningen 2017, not 7.

Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU) är en framåtblickande kontinuerlig process som utvärderar nuvarande och kommande kapital- och likviditetsbehovet i relation till Nordnets riskprofil, planer och omvärldsförändringar. Som ett led i IKLU genomförs en omfattande genomlysning och analys av riskerna i verksamheten. Nordnet arbetar för att hela organisationen ska vara en del av riskanalysen. Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera risker och öka sin kunskap om dessa. IKLU-processen utgör en del av organisationens riskarbete och kräver ett aktivt deltagande från riskägare och berörda medarbetare.

De risker som Nordnet är exponerat mot delas in enligt nedan:

  • Kreditrisk inklusive koncentrationsrisk
  • Marknadsrisk
  • Finansieringsrisk/Likviditetsrisk
  • Operativ risk
  • Risker i försäkringsverksamheten

För en beskrivning av varje ovan nämnd risk, se not 7 årsredovisningen 2017.

IT-säkerhet

För Nordnet är hög säkerhet i våra banktjänster ett grundläggande och viktigt område. IT-säkerhet är därför en av Nordnet viktigaste kärnkompetenser. Vi följer noggrant teknikutvecklingen för att säkerställa att våra tjänster är i framkant, både när det gäller att göra det enkelt och säkert att handla med värdepapper på internet.

När våra kunder är inloggade på sina depåer är all kommunikation mellan kunden och hemsidan krypterad för att skydda den från obehörig åtkomst. Säkerheten tryggas genom att Nordnets hemsida endast använder betrodda certifikat, en sorts digital id-handling som innehåller en nyckel som används för att kryptera informationen mellan användaren och systemen. På detta sätt kan vi säkerställa att informationen som skickas mellan en webbläsare och webbservern inte kan nås av obehöriga.

Nordnets IT-system övervakas dygnet runt under årets samtliga dagar. Dessutom genomförs regelbundna och oberoende säkerhetsgranskningar av IT-säkerhetsexperter och IT-revisorer. Nordnets arbete med informationssäkerhet centrerar kring ständiga förbättringar, och åtgärder genomförs kontinuerligt för att säkerställa att alla tjänster och system bibehåller hög säkerhet.

Internrevision

I enlighet med styrelsens arbetsordning och arbetsordningen för dotterbolagen Nordnet Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB, samt Finansinspektionens föreskrifter, har styrelsen utsett en internrevisor som är direkt underställd styrelsen. Internrevisorns arbete baseras på en av styrelsen årlig fastställd granskningsplan. Internrevision som bland annat ska granska och regelbundet utvärdera om bolagets interna kontroll är ändamålsenlig och effektiv.

Funktionen som internrevisor innehades mellan april 2014 och fram till utgången av 2017 av KPMG. Från och med 2018 innehas funktionen av E&Y.

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X