Nordnets organisation - Nordnetkoncernens legala struktur

Organisation

Organisation.

Organisation

Styrning, ledning och kontroll av verksamhetsdrivande bolag i Nordnetkoncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD, enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Från och med 1 juli 2007 omfattas Nordnet AB (publ) av Svensk Kod för Bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Nordnetkoncernen är legalt strukturerad enligt följande:

*Filial till Nordnet Bank AB
**Koncernschemat visar endast aktiva bolag och filialer inom Nordnetkoncernen

Nordnet Pensionsförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) med säte i Stockholm, Sverige. Nordnet Livsforsikring AS är ett helägt dotterbolag till Nordnet Pensionsförsäkring AB med säte i Oslo, Norge. Läs mer om Nordnet Pensionsförsäkring och Nordnet Livsforsikring.

Styrning

Såväl Nordnet Bank AB som Nordnet Pensionsförsäkring AB arbetar efter principen om de tre försvarslinjerna där första linjen består av verksamhetens affärsenheter och administration, andra linjen består av riskkontroll och compliance och tredje linjen består av internrevisionen.

Styrningen av verksamheten i respektive bolag inom Nordnetkoncernen, framförallt Nordnet Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB, säkerställs genom en mängd olika styrdokument såsom policies, instruktioner, riktlinjer etc som löpande granskas och uppdateras årligen eller oftare vid behov.

Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB har antagit en policy för lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB och en policy rörande utbildning av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB i syfte att säkerställa att respektive bolags styrelse, styrelseledamöter och verkställande direktör uppfyller i förekommande fall uppställda krav på kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.

Läs mer om Nordnets bolagsstyrning, styrelse och koncernledning under avsnittet bolagsstyrning.