Bolagsstämma | Nordnet Bank AB

Bolagsstämma

Bolagsstämma.

Extra bolagsstämma 2022

Nordnet AB (publ) håller extra bolagsstämma den 12 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning på sätt som anges närmare under rubriken Poströstning nedan.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 oktober 2022, dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan i sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 11 oktober 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i den extra bolagsstämman, utöver att avge poströst, tillse att per den 4 oktober 2022 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 6 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Poströstning

Euroclear Sweden AB administrerar poströstningsförfarandet.

Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 11 oktober 2022. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Nordnet AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmaktsformuläret som finns tillgängligt på Bolagets ovan angivna hemsida. Aktieägaren ska underteckna och datera fullmakten samt posta eller mejla den till Euroclear Sweden AB, se ovan angivna adresser. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av justeringsperson att underteckna protokollet
  4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Val av styrelseledamöter

Dokument och information till extra bolagsstämma 2022

Årsstämma 2022

Torsdagen den 28 april 2022 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), i Stockholm genom poströstning. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från årsstämman i arkivet nedan.

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Protokoll vid årsstämma
File
Kallelse
File
Fullmakt
File
Formulär för anmälan och poströstning
File
Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningsriktlinjer
File
Redogörelse för avvikelse i förhållande till Ersättningsriktlinjer
File
Valberedningens arbete och förslag (punkt 1, 10-12)
File
Års-och hållbarhetsredovisning (punkt 6-7)
File
Förslag och yttrande avseende vinstutdelning (punkt 8)
File
Instruktion för valberedningen (ren) (punkt 13)
File
Instruktion för valberedningen (ändringsmarkerad) (punkt 13)
File
Bolagsordning (ren) (punkt 14)
File
Bolagsordning (ändringsmarkerad) (punkt 14)
File
Remuneration report (ersättningsrapport) (punkt 15)
File
Förslag och yttrande avseende bemyndigande till förvärv av egna aktier (punkt 16)
File
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2022 (punkt 17)
File
Styrelsens förslag till LTIP 2022 (punkt 17)
File