Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet.

Hållbarhet är en del av vårt DNA

Hållbarhet är en central del av Nordnet, och ett allmänt hållbart förhållningssätt som går i linje med vårt övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar. Vi genomför aktiviteter och investeringar som främjar samhällsnyttiga mål och samtidigt förbättrar Nordnets långsiktiga konkurrenskraft.

Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi omfattar tre huvudsakliga områden: demokratisera sparande och investeringar, jämställdhet och mångfald, och en ansvarsfull och hållbar verksamhet.

Demokratisera sparande och investeringar

Vår ambition är att ge privatsparare tillgång till samma verktyg, information och tjänster som professionella investerare, kombinerat med ett transparent förhållningssätt och låga kostnader. Detta gör vi genom att utveckla digitala användarvänliga produkter och tjänster, genom att engagera oss i den offentliga debatten om sparande och investeringar, samt utbildning för våra kunder.

Att skapa digitala verktyg som underlättar för spararna att investera mer hållbart är viktigt för oss, och vår ambition är att bli den ledande nordiska plattformen för hållbara investeringsalternativ. Till exempel har vi en filterfunktion på vår plattform där spararna aktivt kan filtrera bort oönskade innehav i fonder som vapen, spel, tobak eller kol, samt filtrera bland fonder med låg koldioxidrisk.

Opinionsbildning och utbildning inom privatekonomi är en viktig del av vårt syfte att demokratisera sparande och investeringar. Vi producerar engagerande innehåll som kan inspirera kring sparande, och distribuerar det i både egna och externa kanaler. Nordnet är även en stolt sponsor av den finska organisationen Ekonomi och ungdom TAT som ligger bakom en satsning där ungdomar i Finland får lära sig grunderna inom sparande och investeringar i skolan.

Genom vårt opinionsarbete vill vi förbättra villkoren för sparare. I april 2021 trädde en lag i kraft som innebär att ett kostnadstak för överföring av pensionssparande mellan olika pensionsbolag har införts, i linje med vad Nordnet har förespråkat. Andra exempel på frågor där Nordnet har engagerat sig för bättre spararvillkor är bland annat möjligheten att delta i börsintroduktioner genom investeringssparkonto (ISK), förutsättningarna kring privat pensionssparande i Sverige och Norge, samt beloppsgränsen för det danska aktiesparkontot.

Jämställdhet och mångfald

På Nordnet arbetar vi aktivt med att skapa större jämställdhet bland privatspararna. Att ge alla möjlighet att starta ett sparande och ta kontroll över sin ekonomi är en grundläggande förutsättning för att demokratisera vår bransch. För oss är det även viktigt att vara en jämställd arbetsplats och att ge lika möjligheter inom företaget. En organisation rik på mångfald ser vi som en tillgång som genererar värdefulla idéer och bidrar till en inkluderande kultur.

Att inspirera kvinnor till att investera på börsen gör vi bland annat via våra sparekonomer och talespersoner, men också via partnerskap. I vårt partnerskap med influencerduon ”Girls Invest”("Mimmit sijoittaa") i Finland arrangerar vi föreläsningar och nätverksträffar för aktieintresserade unga kvinnor. Tillsammans strävar vi efter att skapa en mer jämställd aktiemarknad och öka kvinnors intresse för sparande och investeringar.

Ett annat exempel på hur vi arbetar för en mer jämställd fintech-bransch är vårt karriärnätverk Power Women in Tech. Power Women in Tech startades under 2018 och har cirka 2 500 medlemmar. Nätverket är en mötesplats för kvinnor som jobbar inom fintech eller har planer på en karriär inom området. Under våra träffar samlar vi kvinnliga förebilder i branschen och ger våra medlemmar tillgång till värdefullt erfarenhetsutbyte.

Att attrahera rätt kompetens inom tech är en framgångsfaktor för att vi ska kunna fortsätta stärka vårt kunderbjudande som digital plattform. Därför vill vi vara med och bidra till ökat digitalt lärande i samhället, och stötta unga personer att lära sig programmering tidigt. Nordnet samarbetar med organisationen Kodcentrum, för att inspirera barn till digitalt skapande. Vi bidrar både ekonomiskt och arrangerar träffar som exempelvis kid hackathons.

En ansvarsfull och hållbar verksamhet

Nordnet strävar efter att bedriva en ansvarsfull och hållbar verksamhet och att skapa ett så positivt avtryck som möjligt på de marknader vi verkar. Våra ledstjärnor är transparens, en hög etisk standard samt spararnytta i alla delar av erbjudandet. Som digital plattform inom banksektorn är det viktigt att bedriva en etisk och ansvarsfull verksamhet, säkerställa god styrning och kontroll, samt förebygga risker för att upprätthålla förtroendet för Nordnet och branschen i stort.

En annan viktig del i att vara är en ansvarsfull verksamhet är säkerställa en sund arbetsmiljö för våra medarbetare, sett till såväl fysisk som psykisk hälsa, utveckling och engagerande kultur. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och nöjda medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi arbetar kontinuerligt med olika hälsofrämjande aktiviteter, bland annat har vi en Nordic Wellness Committee som driver initiativ i syfte att engagera medarbetarna i fysiska aktiviteter. För att medarbetarna ska trivas arbetar vi aktivt med att skapa en engagerande arbetsplats där varje individ ser en stor potential för personlig utveckling. Våra värderingar passion, enkelhet och transparens genomsyrar allt vi gör. Med en positiv attityd och hög energi anstränger vi oss lite extra för att skapa nöjda och lojala kollegor och kunder. Genom att säga som det är och vara öppna, tillgängliga och ärliga såväl internt som externt, bygger vi förtroende och skapar en inkluderande kultur.

Att minska vår direkta påverkan på miljön och klimatet ingår också i att vara en ansvarsfull verksamhet. Med en skalbar digital plattform, fler automatiserade och digitala kundresor och processer, samt avsaknaden av fysiska bankkontor kan vi begränsa vår påverkan på miljön. Vi klimatkompenserar för våra växthusgasutsläpp och är klimatpositiva i bemärkelsen att vi kompenserar för mer utsläpp än vi producerar.

 

Vi klimatkompenserar

Vi strävar efter att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Varje år kompenserar vi för våra utsläpp av växthusgaser genom att plantera träd i samarbete med småskaliga jordbrukare i Bolivia. Projektet, som heter ArBolivia, är certifierat i enlighet med Plan Vivo.  För 2020 kompenserade för 110% av våra utsläpp av växthusgaser.

Under 2020 uppgick Nordnets totala utsläpp av växthusgaser till 153 ton CO2e, vilket är en minskning med 37 procent jämfört med 2019.

Hållbarhetsrapportering och policy

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) och världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Läs mer om Nordnets hållbarhetsarbete utifrån disclosureförordningen (förordning (EU) 2019/2088).