Hållbarhet

Hållbarhet.

Hållbarhet är en grundsten i vår strategi

Hållbarhet är integrerat i Nordnets övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar. Som digital sparplattform kan vi bidra till en sund samhällsutveckling främst genom att hjälpa våra kunder att starta ett sparande och att skifta kapital mot hållbara investeringar. Genom att erbjuda verktyg för att investera, öka kunskapen om privatekonomi, verka för en jämnare könsfördelning inom sparande samt göra det lätt att spara hållbart främjar vi samhällsnyttiga mål samtidigt som vi förbättrar vår långsiktiga konkurrenskraft.

Vår hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en central del av Nordnet, och ett allmänt hållbart förhållningssätt som går i linje med vårt övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar. Vi genomför aktiviteter och investeringar som främjar samhällsnyttiga mål och samtidigt förbättrar Nordnets långsiktiga konkurrenskraft. Nordnet har tre hållbarhetsfokusområden med mål kopplade till varje område.

Nordnets strategiska hållbarhetsfokus ska riktas mot de områden där vi har högst trovärdighet och störst möjlighet att påverka för en positiv utveckling. Det innebär ett fokus på områden och ämnen som ligger i linje med vår övergripande affärsstrategi att demokratisera sparande.

Demokratisera sparande och investeringar.

Det övergripande syftet med Nordnets verksamhet är att demokratisera sparande och investeringar genom att ge privatsparare tillgång till samma verktyg, information och tjänster som professionella investerare. En ökad tillgänglighet och en ökad finansiell frihet har en positiv inverkan på såväl individer som samhället.

Utbildning inom investeringar och privatekonomi.

Att utbilda inom aktier, fonder och privatekonomi är en central del av vårt arbete för att demokratisera sparande och investeringar. Genom egna och externa kanaler vill vi inspirera och engagera såväl nya sparare som mer erfarna investerare, och öka den allmänna kunskapen inom sparande och investeringar.

Opinionsbildning inom privatekonomiska frågor.

Nordnet är aktiva i den allmänna debatten kring sparande och investeringar på de marknader där vi bedriver verksamhet. Vi står alltid på spararnas sida och verkar för spararnas bästa i frågor kring aktier, fonder, pension och privatekonomi i stort. Målet är att förbättra sparmarknaden för privatsparare, och vara en tydlig röst inom viktiga frågor för spararna.

Digitala och användarvänliga verktyg.

Vår strävan är att Nordnet ska vara det naturliga valet för de nordiska privatspararna. För att lyckas med detta måste vi ha högst kundnöjdhet inom vår sektor på respektive marknad, vilket möjliggörs av en modern och användarvänlig plattform. Våra kunder ska kunna finna allt de behöver på Nordnets plattform och vi arbetar på att ständigt förenkla och förbättra kundupplevelsen.

Jämställt sparande och finansiell inkludering.

För att uppfylla vårt övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar är jämställdhet inom sparandet ett viktigt område där Nordnet kan göra skillnad. Vi utbildar, inspirerar och försöker uppmuntra fler kvinnor att börja spara i aktier och fonder och ta kontroll över sin ekonomiska framtid. Under 2023 lanserade vi Nordnet Female Network som är ett initiativ för att öka kvinnors sparande och minska det finansiella gapet mellan kvinnor och män. Nätverket har ambitionen att öka kvinnors finansiella frihet och inspirera, uppmuntra och stödja kvinnliga sparare. Nätverket är aktivt i Sverige, Norge och Finland.

Hållbart sparande.

Nordnet har som ambition att bli ledande i Norden inom hållbart sparande. För hållbarhetsintresserade sparare ska Nordnets plattform vara det första valet. Vår strategi för att nå ambitionen är att ha ett brett erbjudande av hållbara investeringsalternativ. Dessutom ska vi erbjuda digitala gränssnitt, data och verktyg för att våra kunder lätt ska hitta de hållbara alternativen samt information och inspiration kring hållbara investeringar.

Ett brett utbud av hållbara sparprodukter.

För att möjliggöra för fler att spara och investera hållbart krävs att Nordnet erbjuder ett brett utbud av hållbara sparprodukter. Nordnets utbud inkluderar främst aktier, fonder och ETF:er, men även andra typer av investeringsinstrument och sparprodukter. Ambitionen är att ha ett brett utbud av hållbara alternativ inom alla produktkategorier vi erbjuder.

Funktioner för att investera hållbart.

På Nordnets plattform tillhandahålls funktioner som underlättar för spararna att investera hållbart. Det ligger i vårt DNA att utveckla digitala och användarvänliga verktyg som förenklar för våra kunder, vilket även inkluderar att erbjuda funktioner för att investera hållbart. Vår målsättning är att göra det enkelt för kunder att spara hållbart genom att bygga innovativa funktioner samt tillhandahålla ett brett utbud av hållbarhetsdata.

Kommunikation kring hållbara investeringar.

Det tredje delområdet i Nordnets hållbarhetsstrategi för att göra det enkelt för våra kunder att spara hållbart handlar om kommunikation kring hållbart sparande. Nordnet vill inspirera och bidra med kunskap kring hållbart sparande och hållbara investeringar, och gör det genom såväl informationsgivning i våra gränssnitt som genom vårt arbete inom utbildning och opinionsbildning.

Klimatpåverkan från kunders investeringar.

Nordnet står bakom Parisavtalet och att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. I linje med denna ambition har Nordnet som övergripande mål definierat att koldioxidavtrycket från sparkapitalet på Nordnets plattform ska minska i enlighet med Parisavtalet. Målet att minska koldioxidavtrycket från sparkapitalet beslutade styrelsen som det övergripande målet inom den strategiska ambitionen “En hållbar affär” som är en av pelarna i Nordnets strategi.

En ansvarsfull och hållbar verksamhet.

Nordnet bedriver bank-, värdepappers-, fond- och försäkringsverksamhet och det är viktigt att alltid agera etiskt och ansvarsfullt, säkerställa god styrning och regelefterlevnad samt att aktivt arbeta med kontroller och åtgärdande av risker. Detta innebär bland annat att vi ska upprätthålla god affärsetik samt iaktta hög medvetenhet om regelefterlevnadsfrågor. Ansvaret innebär också att vi ska begränsa vår egen miljöpåverkan och säkerställa att Nordnet är en attraktiv arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Affärsetik och regelefterlevnad.

Nordnet ska bedriva en ansvarsfull verksamhet och att skapa ett så positivt avtryck som möjligt på de marknader där vi verkar. Våra ledstjärnor är transparens, en hög etisk standard samt spararnytta i alla delar av erbjudandet.

Miljö- och klimatarbetet på Nordnet och i leverantörsledet.

Nordnets affärsmodell är digital och vi har exempelvis inga fysiska bankkontor. Med en skalbar digital plattform, samt automatiserade och digitala processer har vi begränsad direkt påverkan på miljön. Vi arbetar trots det mycket för att begränsa de utsläpp vi faktiskt har och försöker begränsa vår övriga påverkan på miljön och vi klimatkompenserar för våra växthusgasutsläpp.

Medarbetare.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och nöjda medarbetare är nyckeln till vår framgång. För att medarbetarna ska trivas arbetar vi aktivt med att skapa en engagerande arbetsplats, där hälsa och välmående är prioriterade områden. Vi ser mångfalden bland våra medarbetare som en möjlighet som skapar kreativitet och innovation, samt bidrar till en engagerande och utvecklande kultur.

Bättre genom mångfald och jämställdhet.

För oss är det viktigt att vara en jämställd arbetsplats och att ge lika möjligheter inom företaget. En jämställd organisation präglad av mångfald och en inkluderade kultur ser vi som en tillgång där bättre förutsättningar skapas för innovation, kreativitet och produktivitet. Det övergripande målet är att Nordnet ska vara en arbetsplats karaktäriserad av jämställdhet och mångfald. Ett exempel på hur vi arbetar för en mer jämställd fintech-bransch är vårt karriärnätverk Power Women in Tech. Power Women in Tech startades under 2018 och har cirka 3 000 medlemmar.

FN:s hållbarhetsmål

Agenda 2030 och FN:s globala mål är ett ramverk för hållbar utveckling. Av FN:s totalt 17 globala hållbarhetsmål har vi valt ut de sex mål som vi anser ligger närmast våra egna fokusområden, och på så sätt kopplat vårt arbete inom hållbarhet till de globala utmaningar vi står inför.

Mål 4:

För oss är det viktigt att alla ska ha tillgång till privatekonomisk kunskap. Vi vill med våra insatser inom utbildning och opinionsbildning bidra till FN:s globala mål 4 God utbildning för alla.

Mål 5:

För oss är det viktigt att skapa en arbetsplats som präglas av både jämställdhet och mångfald. Vi jobbar aktivt med att rekrytera fler kvinnor till alla beslutsnivåer, i linje med FN:s globala mål 5 Jämställdhet.

Mål 8:

Nordnet arbetar för att demokratisera sparande och investeringar och ge alla nordiska privatpersoner tillgång till en användarvänlig plattform för att kunna ta kontroll över sin ekonomi, i linje med mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Mål 10:

Att främja ekonomisk inkludering i samhället, enligt FN:s globala mål 10 Minskad ojämlikhet, går i hand med vårt syfte att demokratisera sparande och investeringar. Vi vill inspirera alla oavsett bakgrund, kön eller ålder att ta kontroll över sin privatekonomi.

Mål 13:

Genom att hjälpa våra kunder att investera mer hållbart kan vi möjliggöra tillgång till finansiering för företag som bekämpar klimatförändringar, och på så sätt bidra till mål 13Bekämpa klimatförändringar. Vi ska även arbeta efter att minska utsläppen i vår egen verksamhet och i värdekedjan.

Mål 16:

Genom att motverka finansiell brottslighet, korruption och bidra till ett säkrare samhälle, kan Nordnet påverka FN:s globala mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

04 God Utbildning For Alla Logo 1
05 Jamstalldhet
08 Anstandiga Arbetsvillkor Och Ekonomisk Tillvaxt
10 Minskad Ojamnlikhet
13 Bekampa Klimatforandringarna
Sustainable Development Goals Icons 16 1

Senaste

Hållbarhet Hemsida

Vi har publicerat vår hållbarhetsredovisning för 2023. Vi arbetar inom tre fokusområden – Demokratisera sparande & investeringar, Hållbart sparande samt En ansvarsfull och hållbar verksamhet. Ta del av vår hållbarhetsredovisning här.

Hemsida

Nordnet har som mål att bli ledande i Norden inom hållbart sparande. För att få större fokus på vårt arbete inom området börjar vi nu i våra finansiella rapporter presentera vissa hållbarhetsrelaterade nyckeltal; andelen fondkapital placerat i hållbara fonder, andelen fondkapital placerat i mörkgröna fonder, samt andelen kvinnliga kunder. Läs mer och ta del av nyckeltalen i vår senaste delårsrapport, här.

Martin Ringberg Website

Nordnet var första fondplattformen i Sverige att inkludera information om EU:s nya kategorier för hållbarhet i fonder. Syftet är att skapa hållbara aktörer på finansmarknaden.
Läs mer om hållbarhetskategoriseringen här.

Initiativ vi stödjer

PRI

Vi har, genom vårt dotterbolag Nordnet Fonder, undertecknat det FN-stöttade initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). PRI är ett initiativ där investerare arbetar för att implementera olika riktlinjer och principer för ansvarsfulla investeringar. Syftet är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer samt att öka transparens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de företag som aktörerna investerar i.

Global Compact

Vi är undertecknare av FN:s Global Compact, ett globalt initiativ för att inkorporera hållbarhetsrelaterade principer i verksamheten. Initiativet utgår från tio principer som grundar sig på internationella konventioner. Principerna inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Unga Aktiesparare

Nordnet är en stolt partner till Unga Aktiesparare. Unga Aktiesparare är en oberoende, ideell föreningen som verkar för ökad kunskap bland Sveriges unga inom sparande och investeringar. Genom bland annat event, egen medlemstidning och föreläsningar sprider de kunskap inom privatekonomi till unga personer, helt i linje med vår idé om att demokratisera sparande och investeringar.

CDP

CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan och för att göra informationen tillgänglig för investerare. Nordnet rapporterar från och med 2024 utifrån CDP.

Swesif

Nordnet är medlem i Swesif, ett nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare.

ECPAT

ECPAT är en ideell organisation som arbetar mot alla former av sexuellt utnyttjande av barn. Organisationen syftar till att motivera beslutsfattare, myndigheter och företag att bekämpa efterfrågan på sexuella övergrepp mot barn. Medlemmarna i ECPAT samarbetar med polisen i syfte att stoppa handel med barnpornografi där transaktioner görs genom det finansiella systemet.

Vårt interna miljöarbete

Nordnets största möjlighet att påverka miljö och klimat är via våra kunder investeringar, men vi arbetar även med att minska våra egna och våra leverantörers utsläpp.

Nordnet står bakom Parisavtalet och att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 °C samt sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Därmed är Nordnets övergripande mål att minska våra utsläpp i enlighet med Parisavtalet.

Med en digital affärsmodell är Nordnet i grunden ett bolag med begränsad direkt påverkan på miljön. Trots en ökning av jämförbara utsläpp samt en utökad rapportering av utsläppskategorier, är Nordnet ett av de börsnoterade företagen i Norden som har lägst koldioxidintensitet i förhållande till sina intäkter.

Vår policy är att kompensera för 110 procent av det vi släpper ut inom de kategorier vi kompenserar för. Kompensationen skedde för 2023 genom ett av Plan Vivo certifierat projekt i centrala Kenya. Projektet syftar till att i ett område som utsatts för skogsavverkning hjälpa lantbrukare att både odla bättre och förhindra klimatförädringar. Området är utsatt för erosion och med hjälp av plantering av växter och smartare bevattning kan man både ta upp koldioxid och samtidigt förbättra jordbruket samt livet för lokala invånare

Hållbarhetsrapportering och policies

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) och världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete utifrån disclosureförordningen (förordning (EU) 2019/2088):

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet Bank AB

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet Pensionsförsäkring AB

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet Livsforsikring AS

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet Fonder AB 

Information om vårt arbete med transparens och grundläggande mänskliga rättigheter samt anständiga arbetsvillkor finns i nedan redogörelse som offentliggörs i enlighet med den norska lagen Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Redegjorelse etter apenhetsolven 2023 Nordnet Livsforsikring AS

Redegjorelse etter apenhetsloven 2023 Nordnet Bank NUF

Norwegian Transparency Act Statement 2023 Nordnet Bank NUF