Klagomål

Klagomål.

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter.

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon av de fonder vi tillhandahåller, har du möjlighet att framföra ditt klagomål till klagomålsansvarig hos Nordnet Fonder AB. Klagomålsansvarig är Nordnets kommunikationschef. Att skicka in ett klagomål och få det prövat av Nordnet är alltid kostnadsfritt.

Du kan framföra ditt klagomål via post till nedan adress.

Nordnet Fonder AB
Klagomålsansvarig
Box 30099
104 25 Stockholm

För att vi på bästa sätt ska kunna handlägga ditt klagomål, vill vi uppmuntra dig att så tydligt som möjligt redogöra för ditt ärende. Några exempel på vad du gärna får ange i ditt klagomål:

  • Vilken fond ditt klagomål gäller,
  • En beskrivning av händelseförloppet inklusive relevanta tidpunkter,
  • Eventuellt underlag i form av transaktionsnotor, korrespondens etc,
  • Eventuellt krav på ekonomisk ersättning.

När och hur behandlas ditt klagomål?

När vi mottagit ditt klagomål kommer du att få en bekräftelse på detta antingen digitalt eller till din folkbokföringsadress.

Vi eftersträvar alltid att besvara klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid än så kommer du att få information om detta.

Under handläggningen av ditt klagomål utreder vi den eller de händelser ditt klagomål gäller. Om det uppstår följdfrågor under handläggningen kommer vi att kontakta dig. När vi har klarlagt händelseförloppet kommer vi att besvara ditt framförda klagomål skriftligt. I svaret kommer du att få en motivering till vårt beslut. Vi kommer att skicka vårt svar till din folkbokföringsadress.

Möjlighet till omprövning.

Om du är missnöjd med vårt beslut kan du skicka in en begäran om omprövning av ditt klagomål. Du skickar in en begäran om omprövning på samma sätt som ett klagomål, se ovan.

En omprövning innebär att vår klagomålsavdelning kommer att se över ditt ärende ytterligare en gång. En förutsättning för att vi ska ompröva ditt klagomål är att du inkommer med ny information som vi inte har beaktat i vår tidigare prövning. Om vi anser att det du anför redan har beaktats i vår tidigare handläggning kommer vi meddela dig detta.

Extern vägledning.

Om vi inte har tillmötesgått ditt klagomål har du som konsument möjlighet att få råd och vägledning av Konsumentverket (Hallå konsument) eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Juridiska personer kan till exempel vända sig till advokat eller allmän domstol för extern vägledning och möjlighet till överprövning.

Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU:s Online Dispute Resolution platform med adress: http://ec.europa.eu/odr.