Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Nordnet One.

Investeringsfilosofi

Nordnet allokeringsfonder har en konsekvent, transparent och kostnadseffektiv investeringsfilosofi som bygger på en beprövad förvaltningsmetodik.

Vi utgår från din möjlighet och vilja att ta risk. Vi erbjuder dig därför tre olika fonder med olika avkastnings- och riskprofil – Försiktig, Balanserad och Offensiv. Fonderna är anpassade efter hur lång sparhorisont du har samt din möjlighet och vilja att ta risk. Fondernas förvaltare utgår i sin förvaltning endast från vad de anser är bäst för fondandelsägarna.

Nordnets allokeringsfonder investerar i värdepappersfonder för att erhålla önskad exponering till olika finansiella tillgångsslag såsom aktier, statsobligationer och företagsobligationer.

Riskinformation om fondhandel

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond, se www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder

Förväntad avkastning och risk

Vid alla investeringar är de viktigaste frågorna: Vilken är den förväntade avkastningen och vilken risk innebär investeringen? Det är lätt att man stannar upp vid den första frågan – den förväntade avkastningen - men inte fullt ut tar med den andra frågan – vilken risk får jag – i sitt investeringsbeslut. Vi arbetar simultant med de två frågorna – vilken förväntad avkastning i förhållande till risk får en investering samt vilka typer av risk får investeringen. Detta är centralt i vår investeringsfilosofi.

Förväntad avkastning

På förhand är det inte möjligt att besvara hur stor avkastningen kommer att bli. Det vet vi först när vi realiserat investeringen, det vill säga avyttrat den, då vet vi definitivt och kan göra en uppföljning. Däremot kan vi på förhand utgå ifrån faktisk historik över tiden för liknande investeringar samt analys för att bilda oss en uppfattning om vad vi kan förvänta oss för avkastning.

Risk

Begreppet volatilitet är centralt vid riskbedömning inför en investering och tar sin utgångspunkt i prisrörligheten hos aktier och andra finansiella tillgångar.

Enkelt uttryckt beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner, desto högre volatilitet har tillgången.

Volatilitet är standardavvikelse på tillgångens avkastning och mäts för att mäta marknadsrisken för en finansiell tillgång. En förutsättning är också att det finns en rimlig marknadsprissättning och rimligt täta mätpunkter att tillgå.

I fråga om marknadsprissättning är en förutsättning en effektiv marknad, ett konkret exempel är en aktiebörs som har likvid handel, stor daglig omsättning, transparent information och god möjlighet till genomlysning i de finansiella tillgångarna som handlas. I en effektiv marknad är det enda sättet att höja avkastningen att också höja risken. Risk och avkastning hänger ihop på en effektiv marknad. Den som vill ha hög avkastning måste ta hög risk och vara beredd på större svängningar. Den som inte vill ha hög risk måste acceptera en lägre avkastning men svängningarna blir mindre. I verkligheten är det inte alltid en effektiv marknad som man kan investera i. Även om de större och bredare aktieindexen tenderar att uppfylla kriterierna för en effektiv marknad så tenderar tex obligationsmarknaden att inte vara helt effektiv.

Det finns även andra typer av risker som också är viktiga för oss att bedöma inför en investering, vi beskriver mer om detta nedan under rubriken Investeringsmetodik.

Låga avgifter – totalkostnadens inverkan på avkastningen

Att hålla kostnaderna så låga som möjligt ger dig mervärde i möjlig avkastning. Ju längre sparhorisont du har, desto större blir kostnadens effekt på totalavkastningen.

Antag till exempel att en investering i globala aktier över tiden ger 7% i avkastning per år. Om kostnaden för investeringen tex är 0,40% per år eller 1,60% per år ger då en mycket stor skillnad i din avkastning.

I exemplen nedan ser du skillnad i utfall i avkastning på 10 respektive 30 år blir om den antagna avkastningen är 7% och kostnaden är 0,40% respektive 1,60% per år.

Skillnaden i avkastning vid en sparhorisont på 10 år blir ca 13% och vid en sparhorisont på 30 år blir skillnaden 43%.

Nordnets allokeringsfonder kostar mellan 0,35% och 0,50% i total kostnad (årlig avgift). Inga andra kostnader tillkommer för dig som kund.

ONE SE

Diversifiering

Sett till historiken har aktiemarknaden varit gynnsam för den långsiktiga investeraren. En portfölj med en bred sammansättning av aktier från olika geografiska områden och sektorer har över tiden vuxit med världsekonomin och genererat god avkastning utan att inkludera andra typer av tillgångar. Varför diversifiera till ytterligare tillgångsslag om just aktier har varit gynnsamt?

Först och främst är aktiemarknaden över tiden mer volatil – högre risk – än exempelvis obligationer och vid marknadsoro så faller oftast aktier mer än obligationer. Det innebär att under perioder kan värdet på en portfölj med aktier falla kraftigt. Därför erbjuder vi även allokeringsfonder med en substantiell andel i räntebärande investeringar. De allokeringsfonder som även har räntebärande investeringar får en större mix av tillgångar som ofta klarar en negativ marknadsutveckling bättre. Studier påvisar också att valet av fördelning mellan olika finansiella tillgångsslag utgör större delen av framgången i förvaltningen snarare än så kallad stock-picking och marknadstiming.

Våra allokeringsfonders aktieinvesteringar sker dels i en global inriktning (USA, Europa och tillväxtmarknadsländer) och en lokal nordisk inriktning som är anpassad för respektive Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges sparare. Det är naturligt med en lokal nordisk inriktning för nordiska sparare då dessa marknader är väl genomlysta och över tiden givit god avkastning.

Ränteinvesteringarna är dels globala, dels lokalt anpassade för respektive Danmarks, Finlands Norges och Sveriges sparare och investerar i kortränteplaceringar, stats- och bostadsobligationer och företagsobligationer.

Rebalansering

Att rebalansera innebär att löpande vikta om allokeringsfondernas investeringar för att återgå till den ursprungliga allokeringen. Om en allokeringsfond har som mål att investera 60% i aktier och 40% i räntebärande värdepapper innebär det att Nordnets förvaltare löpande viktar om investeringarna så att målfördelningen – den strategiska allokeringen - om 60% aktier och 40% räntebärande värdepapper upprätthålls. Syftet med detta är inte primärt att öka avkastningspotentialen utan att bibehålla en stabil risknivå. Rebalansering av allokeringsfondernas investeringar menar vi är ett viktigt mervärde som Nordnets förvaltare bidrar med.

Varför inte övervikta aktier i förhållande till räntebärande värdepapper om vi bedömer att aktier är i en uppgångsfas? Vår uppfattning är att det generellt är svårt med timing och leder till ökad risk i och med att det blir en subjektiv bedömning även om Nordnets förvaltare hämtar in så mycket faktaunderlag som möjligt. Det är också svårt att förutse kortsiktiga marknadsrörelser men även längre. Till exempel kan faktaunderlag påvisa att aktiemarknaden teoretiskt sett är högt prissatt och om då aktievikten minskas och trenden med stigande med stigande aktiepriser fortsätter så tappar allokeringsfonden relativ avkastning. Även längre marknadsrörelser är svåra att förutse. Genom att låta allokeringsfonderna hålla sig till sin målfördelning minskar risken långsiktigt för felbedömningar om marknadsrörelser.

Transparens

Vi redovisar Nordnet allokeringsfonders underliggande investeringar tydligt. Du finner aktuell fördelning på Nordnets hemsida för de tio största innehaven som uppdateras månadsvis samt fördelning för alla innehav i allokeringsfondernas hel- respektive halvårsrapport.

Hållbarhet

Att investera hållbarhet har sedan länge blivit allt viktigare. Inte enbart för att bidra till en mer hållbar värld utan även för att hantera risker. Dessutom tenderar bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete att överprestera jämfört med bolag som verkar inom mindre hållbara sektorer eller är sämre än sina konkurrenter på att hantera hållbarhetsrisker. Det finns många olika förklaringar till varför hållbara bolag tenderar att överprestera. Dels kan det vara så att de bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete generellt har bättre kontroll och styrning än konkurrenter som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete. Dels kan det vara så att investerare undviker bolag som återfinns inom sektorer som inte bedöms vara hållbara. Då kan efterfrågan falla för dessa bolags värdepapper och därmed kan priset sjunka.

Våra allokeringsfonder följer hållbarhetskriterier i sina investeringar. De investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Allokeringsfonderna väljer bort bolag som är involverade i klusterbomber, personminor, kemiska-, biologiska- eller kärnvapen. Vidare ska minst 60% av investeringarna utgöras av värdepappersfonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt ha hållbara investeringar som mål. De ska därmed vara klassificerade som antingen artikel 8 eller 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Av resterande 40 % får maximalt 20 procentenheter av investeringarna ske i aktiefonder som inte integrerar hållbarhetskriterier.

 

NN1-PieChart-Offensiv-2
NN1-PieChart-Balanserad-3
NN1-PieChart-Forsiktig-2

Investeringsmetodik

Analys och urval

För urval av värdepappersfonder för aktieinvesteringar utgår vi i huvudsak ifrån indexfonder. Vi investerar geografiskt med global, amerikansk, europeisk, tillväxtmarknad och nordisk inriktning. Vi väljer ut värdepappersfonder som har förvaltningshistorik som vi kan analysera inför investeringsbeslut. Vi väljer värdepappersfonder som använder sig av välkända aktieindex och som historiskt har visat sig följa indexen nära. Vi har också stort fokus på kostnader. I fråga om investeringar i Nordnets egna aktieindexfonder ska allokeringsfonderna i förekommande fall erhålla 100% rabatt på förvaltningsavgiften.

För urval av värdepappersfonder för räntebärande investeringar utgår vi enbart ifrån aktivt förvaltade fonder. Vi investerar främst med en lokalt anpassad portfölj för allokeringsfonderna i respektive Danmark, Finland, Norge och Sverige men även med en global inriktning. Ränteinvesteringarna är diversifierade och vi investerar med både kort och lång ränteduration samt med olika typer av kreditrisker. Vi viktar om inom de räntebärande investeringarna med regelbundna mellanrum och utgår här bland annat ifrån makroekonomiska bedömningar om vilka typer av räntebärande investeringar som är att föredra. Även här har vi stort fokus på kostnader och vi har ett stort fokus på förvaltarskicklighet och fondernas historik samt vilka typer av värdepapper de investerar i.

Övriga urvalskriterier

Utöver analysen ovan arbetar vi i våra urval så att vi i möjligaste mån minimerar det som kan kallas implicita risker eller indirekta risker. Därför har vi ställt upp ett antal kriterier som de underliggande investeringarna måste uppfylla. Till exempel så investerar vi bara i värdepappersfonder – UCITS. Vidare ska värdepappersfonderna vara tillräckligt stora och vara likvida. Vi har också fastställda krav på värdepappersfondernas och förvaltarnas juridiska hemvist.

För Nordnets egna fonder erhålls i förkommande fall 100% rabatt på förvaltningsavgiften. För investeringar i externa fonder är priset viktigt och ofta har man en stor avtalad rabatt på fonderna vilka i sin helhet tillfaller allokeringsfonderna och därmed fondandelsägarna.

Vi investerar enbart i värdepappersfonder och inte tex i ETF:er. Vi menar att det minskar inslag av implicita risker, särskilt vid investeringar i räntebärande värdepapper.

Vi investerar inte heller i alternativa tillgångsslag såsom hedge- och private equtiy fonder. Dessa typer av tillgångar tenderar att vara dyra och svårare att genomlysa.