Hållbarhet

Hållbarhet.

Hållbarhet

Nordnet Fonder är ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. Fondbolaget startade sin verksamhet i maj 2022 och erbjuder fonder på samtliga marknader där Nordnet bedriver verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland. Målet med verksamheten är att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv förvaltning inriktad på breda tillgångsslag för långsiktiga sparare. Hållbarhet är en viktig komponent i förvaltningsarbetet, och i respektive fonds informationsbroschyr finns mer information om hur våra olika fonder tar hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Du kan läsa mer om Nordnetkoncernens samlade hållbarhetsarbete här.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

GettyImages 1294891292

Nordnet Fonder beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI – Principal Adverse Impact). Anledningen är att Nordnet Fonder endast förvaltar fondandelsfonder och aktieindexfonder. Vid investeringar i värdepappersfonder kan Nordnet Fonder inte direkt påverka vilka bolag dessa investerar i. Investeringsbesluten i Nordnet Fonders aktieindexfonder styrs av vilka bolag som återfinns i de jämförelseindex som fondernas investeringar ska efterlikna.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocess

Version 1.1, uppdaterad 2023-07-14

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) definierar en hållbarhetsrisk som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsriskers påverkan på fondernas avkastning

Värdet på en fonds innehav kan utvecklas negativt på grund av hållbarhetsrisker relaterade till böter, minskad efterfrågan på produkter och tjänster eller skadat anseende. En hållbarhetsrelaterad händelse kan påverka en enskild investering, en bredare ekonomisk sektor eller en geografisk region vilket kan ge utslag på fondens värdeutveckling.

Att ha en riskanalys för att undvika tydliga hållbarhetsrisker vid val av innehav till en fond bedömer Nordnet Fonder ha ett positivt bidrag till dess riskjusterade avkastning över tid. Ansvarsfulla bolag har enligt Nordnet Fonders bedömning en större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att bidra med en positiv avkastning till fondens andelsägare över tid.

Hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten

Hållbarhetsrisker integreras inte för investeringar i Nordnet Indeksfond Norge. Detta på grund av att det index som efterliknas inte har några hållbarhetsrelaterade urvalskriterier.

För övriga indexfonder begränsas hållbarhetsrisker genom exkludering av vissa bolag. I indexets urvalsprocess finns exkluderingskriterier baserade på exponering mot vissa branscher samt exponering mot företag som bryter mot UN Global Compact eller har en hög grad av kontroverser enligt Sustainalytics bedömning. Exkluderingskriterierna fastställs av indexleverantören.

För allokeringsfonderna inom Nordnet One begränsas hållbarhetsrisker genom att en majoritet av investeringar i underliggande fonder ska vara klassificerade enligt SFDR artikel 8 eller 9. Alla externa fondbolag genomgår innan investering och därefter minst årligen en due diligence-process utförd av Nordnet Fonder i vilken fondbolagens hållbarhetsarbete och produktens hållbarhetsinriktning utvärderas.

 

Version Beskrivning av förändringar Datum
1.0 Första version av dokumentet 2022-11-09
1.1 Generell uppdatering av format och innehåll 2023-07-14
Solar Energy

Ersättningspolicy

Version 1.0, uppdaterad 2022-11-09

Hannes Netzell GYMh RRPahU Unsplash 1

Nordnet tillämpar en ersättningsstrategi som syftar till att stimulera anställda att leverera hållbara resultat som är förenliga med Nordnets strategiska mål, aktieägarnas och kundernas intresse samt en sund och effektiv riskhantering.

Nordnet erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar som baseras på affärsmässiga behov och som bestäms oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Ersättningsystemet i Nordnet syftar till att attrahera, motivera och behålla personal med förmåga, erfarenhet och färdigheter att leverera på Nordnets strategi i enlighet med Nordnets värderingar.

Den grundläggande principen är att anställda i Nordnet har fast ersättning, som baseras på karaktären och ansvaret i den anställdes roll, de individuella resultaten och marknadsförhållanden. Pensionsförmåner erbjuds i enlighet med kollektivavtal, regler och praxis i det land där den anställde är permanent bosatt. Rörlig ersättning förekommer i mycket begränsad omfattning. Den rörliga ersättningen är av engångskaraktär och används för att t ex premiera medarbetare som, i enlighet med Nordnets mål och värderingar, har levererat över förväntan i slutskedet av ett kritiskt projekt. Bristande efterlevnad av externa eller interna regelverk och föreskrifter eller brister i riskhantering är omständigheter som kommer att betraktas som oförenliga med Nordnets värderingar.

Ett sunt risktagande ingår i Nordnets affärsstrategi och ersättningssystemet är utformat för att motverka alltför stort risktagande och uppmuntra anställda att leverera hållbara resultat som överensstämmer med de strategiska målen. Nordnet integrerar etiska, sociala, miljörelaterade och ekonomiska överväganden i sina affärsbeslut och vårt ersättningssystem bedöms vara förenligt med dessa överväganden.

Version Beskrivning av förändringar Datum
1.0 Första version av dokumentet 2022-11-09

Aktieägarengagemang

Version 1.1, uppdaterad 2023-07-14

GettyImages 1188109895 3

Bolaget ska i egenskap av fondbolag företräda andelsägare i alla frågor som rör Bolagets fonder, således också i ägarfrågor.

Principer för aktieägarengagemang

Redogörelse för aktieägarengagemang 2022

Version Beskrivning av förändringar Datum
1.0 Första version av dokumentet 2022-11-09
1.1 Uppdatering aktuella tillstånd samt årlig revidering 2023-07-14