Hållbarhet | Nordnet Bank AB

Hållbarhet

Hållbarhet.

Hållbarhet

Nordnet Fonder är ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. Fondbolaget startade sin verksamhet i maj 2022 och erbjuder fonder på samtliga marknader där Nordnet bedriver verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland. Målet med verksamheten är att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv förvaltning inriktad på breda tillgångsslag för långsiktiga sparare. Hållbarhet är en viktig komponent i förvaltningsarbetet, och i respektive fonds informationsbroschyr finns mer information om hur våra olika fonder tar hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Du kan läsa mer om Nordnetkoncernens samlade hållbarhetsarbete här.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

GettyImages 1294891292

Nordnet Fonder beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI – Principal Adverse Impact). Anledningen är att Nordnet Fonder endast förvaltar fondandelsfonder och aktieindexfonder. Vid investeringar i värdepappersfonder kan Nordnet Fonder inte direkt påverka vilka bolag dessa investerar i. Investeringsbesluten i Nordnet Fonders aktieindexfonder styrs av vilka bolag som återfinns i de jämförelseindex som fondernas investeringar ska efterlikna.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocess

Version 1.0, uppdaterad 2022-11-09

Nedan beskrivs hur Nordnet Fonder AB (”Nordnet Fonder”) integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess. EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) definierar hållbarhetsrisk som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterade händelse eller omständighet som, om den inträffar, skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hur hållbarhetsrisker integreras

Nordnet Fonder beaktar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten för alla fonder utom Nordnet Indeksfond Norge. Det finns flera olika sätt att arbeta med hållbarhetsrisker - till exempel genom påverkan, att inkludera bolag/sektorer, att exkludera bolag/sektorer eller genom en kombination av flera olika sätt. Nordnet Fonder har valt att arbeta med exkludering, vilket innebär att Nordnet inför en potentiell investering analyserar det instrument som investeringen avser till säkerställande av att fondmedel inte investeras i något företag som ska exkluderas enligt fondens fondbestämmelser.

Samtliga fonder

Nordnet Fonder förvaltar tolv fondandelsfonder och fyra aktieindexfonder. Fondandelsfonderna investeras i andra värdepappersfonder förvaltade av Nordnet Fonder eller externa fondbolag. Aktieindexfonderna investeras enligt det jämförelseindex som anges i respektive fonds fondbestämmelser.

Nordnet Fonder beaktar hållbarhetsrisker i alla fonders investeringar utom för Nordnet Indeksfond Norge. Detta sker genom att Nordnet Fonder inte investerar, direkt i eller indirekt via underliggande värdepappersfonder i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Internationella normer grundar sig på UN Global Compact:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Nordnet Fonder investerar inte heller i företag, direkt eller indirekt via underliggande värdepappersfonder, som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.

Nordnet Fonder utför kontroll av fondernas underliggande tillgångar för att säkerställa att dessa är i linje med de hållbarhetskriterier som uppställts för respektive fond.

Särskilt avseende fondandelsfonder

Minst 60 procent av investeringarna ska utgöras av värdepappersfonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt har hållbara investeringar som mål. De ska därmed vara klassificerade som antingen artikel 8 eller 9 enligt SFDR. Av resterande 40 procent får maximalt 20 procentenheter av investeringarna göras i aktiefonder som varken främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Nordnet Fonder strävar i varje investeringsbeslut efter att i första hand investera i värdepappersfonder som klassificerats som artikel 8 eller 9.

Särskilt avseende aktieindexfonderna Nordnet Indexfond Sverige ESG, Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG och Nordnet Indeksfond Danmark ESG

Investeringarna ska endast innefatta investeringar i aktier som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier (exkluderingskriterier) och som ingår i indexen OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index, OMX Helsinki 25 ESG Responsible Index respektive OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Index. Exkluderingskriterierna är de som indexleverantören Nasdaq fastställer.

Särskilt avseende aktieindexfonden Nordnet Indeksfond Norge

Investeringarna ska endast innefatta aktier som ingår i indexet OBX Index, vilket tillhandahålls av indexleverantören Euronext.

Hållbarhetsinriktad due diligence

Fondandelsfonderna investerar i andra värdepappersfonder förvaltade av Nordnet Fonder eller externa fondbolag. Alla externa fondbolag genomgår innan investering och därefter minst årligen en due diligence-process utförd av Nordnet Fonder i vilken fondbolagens hållbarhetsarbete och produktens hållbarhetsinriktning utvärderas.

Aktieindexfonderna investerar i noterade aktier, börshandlade fonder samt derivatinstrument. Samtliga aktieindexfonders innehav kontrolleras löpande i syfte att säkerställa att respektive aktieindexfond endast investerar i tillåtna finansiella instrument enligt jämförelseindex.

I de fall Nordnet Fonder tillhandahålls tjänster i sin fondförvaltning ska Nordnet Fonder följa upp att leverantören beaktar hållbarhetsrisker, när det bedöms vara relevant. Exempelvis genomförs uppföljning av indexleverantörerna minst en gång per år.

Version Beskrivning av förändringar Datum
1.0 Första version av dokumentet 2022-11-09
Solar Energy

Ersättningspolicy

Version 1.0, uppdaterad 2022-11-09

Hannes Netzell GYMh RRPahU Unsplash 1

Nordnet tillämpar en ersättningsstrategi som syftar till att stimulera anställda att leverera hållbara resultat som är förenliga med Nordnets strategiska mål, aktieägarnas och kundernas intresse samt en sund och effektiv riskhantering.

Nordnet erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar som baseras på affärsmässiga behov och som bestäms oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Ersättningsystemet i Nordnet syftar till att attrahera, motivera och behålla personal med förmåga, erfarenhet och färdigheter att leverera på Nordnets strategi i enlighet med Nordnets värderingar.

Den grundläggande principen är att anställda i Nordnet har fast ersättning, som baseras på karaktären och ansvaret i den anställdes roll, de individuella resultaten och marknadsförhållanden. Pensionsförmåner erbjuds i enlighet med kollektivavtal, regler och praxis i det land där den anställde är permanent bosatt. Rörlig ersättning förekommer i mycket begränsad omfattning. Den rörliga ersättningen är av engångskaraktär och används för att t ex premiera medarbetare som, i enlighet med Nordnets mål och värderingar, har levererat över förväntan i slutskedet av ett kritiskt projekt. Bristande efterlevnad av externa eller interna regelverk och föreskrifter eller brister i riskhantering är omständigheter som kommer att betraktas som oförenliga med Nordnets värderingar.

Ett sunt risktagande ingår i Nordnets affärsstrategi och ersättningssystemet är utformat för att motverka alltför stort risktagande och uppmuntra anställda att leverera hållbara resultat som överensstämmer med de strategiska målen. Nordnet integrerar etiska, sociala, miljörelaterade och ekonomiska överväganden i sina affärsbeslut och vårt ersättningssystem bedöms vara förenligt med dessa överväganden.

Version Beskrivning av förändringar Datum
1.0 Första version av dokumentet 2022-11-09

Aktieägarengagemang

GettyImages 1188109895 3

Bolaget ska i egenskap av fondbolag och AIF-förvaltare företräda andelsägare i alla frågor som rör Bolagets fonder, således också i ägarfrågor.

Läs mer