Finansiell information

Finansiell information.

Rapporter

I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.

Ladda ned Nordnets månadsstatistik i Excel här. Vår senaste företagspresentation finns tillgänglig för nedladdning här.

 NyckeltalRapportPresentationAudio/VideoKapitaltäckning
Jan - sep delårsrapportFileFileFileFile
Jan - jun delårsrapportFileFileFileFileFile
Jan - mar delårsrapportFileFileFileFile

Finansiella mål

Här presenteras Nordnets finansiella mål på medellång sikt.

  • Årlig kundtillväxt på omkring 10-15 procent.
  • Genomsnittligt sparkapital per kund (definierat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund de senaste tolv månaderna) uppgående till omkring 420 000 SEK.
  • Intäkter i relation till sparkapital (definierat som intäkter justerade för jämförelsestörande poster de senaste tolv månaderna i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet för samma period) uppgående till omkring 0,55 procent.
  • Årlig ökning av justerade rörelsekostnader med omkring 5 procent med utgångspunkt från 2021 års justerade rörelsekostnader.
  • Nordnet har för avsikt att dela ut 70 procent av årets resultat.

Ekonomisk översikt

Koncernen 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Provisionsnetto 2 029 2 730 2 021 940 870 803
Räntenetto 1 281 727 613 514 396 400
Netto finansiella transaktioner -9 18 -14 66 4 0
Övriga intäkter 81 164 69 70 59 55
Rörelseintäkter 3 382 3 639 2 869 1 589 1 329 1 258
Allmänna administrationskostnader -1 065 -918 -992 -948 -950 -865
Avskrivningar -172 -163 -158 -174 -106 -90
Övriga rörelsekostnader -54 -61 -44 -40 -78 -53
Rörelsekostnader -1 291 -1 141 -1 193 -1 162 -1 133 -1 009
Kreditförluster, netto -43 -36 -39 -34 -36 -35
Påförda avgifter: resolutionsavgifter -13 -10 -10 -16 -19 -14
Rörelseresultat 2 034 2 451 1 447 377 141 200
Skatt -382 -467 -274 -38 -23 -33
Resultat efter skatt 1 652 1 985 1 173 339 118 167
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 6,35 7,79 4,55 1,25 0,47 0,67
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 6,33 7,75 4,55 1,25 0,47 0,67
Jämförelsestörande poster, intäkter 66
Jämförelsestörande poster, kostnader -81 -129 -65 -16 -45
Justerade rörelsekostnader före kreditförluster -1 210 -1 141 -1 064 -1 097 -1 117 -964
Justerat rörelseresultat 2 115 2 451 1 576 377 157 245
Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering per aktie före utspädning (SEK) 6,79 7,90 5,10 1,37 0,64 0,95
Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering per aktie efter utspädning (SEK) 6,77 7,86 5,10 1,37 0,64 0,95

 

Nyckeltal

2022 2021 2020 2019 2018 2017
Justerade rörelseintäkter i förhållande till   sparkapital - rullande tolv månader % 0,46% 0,53% 0,61% 0,44% 0,45% 0,50%
Justerade rörelsekostnader i förhållande till sparkapital - rullande tolv månader % 0,17% 0,17% 0,24% 0,32% 0,38% 0,38%
Rörelsemarginal % 60% 67% 54% 24% 11% 16%
Justerad rörelsemarginal % 63% 67% 59% 25% 12% 19%
K/I tal % 38% 31% 44% 73% 85% 80%
Justerat K/I tal % 36% 31% 40% 72% 84% 77%
Vinstmarginal % 49% 55% 44% 21% 9% 13%
Avkastning på eget kapital % 34% 44% 37% 12% 6% 8%
Justerad avkastning på eget kapital % 36% 44% 40% 13% 7% 10%
Justerad avkastning på eget kapital exklusive immateriella tillgångar % 45% 56% 57% 21% 10% 14%
Kunder 1 707 800 1 601 000 1 221 500 913 600 765 200 669 300
Årlig kundtillväxt % 7% 31% 34% 19% 14% 18%
Nettosparande (mdr SEK) 36,2 83,4 82,1 20,9 23,5 17,3
Sparkvot 5% 15% 21% 7% 9% 7%
Sparkapital (mdr SEK) 715 802 565 395 286 272
varav aktier/derivat/obligationer 490 573 404 268 185 179
varav fondkapital 144 154 100 82 57 59
varav inlåning 81 74 60 45 43 34
Genomsnittligt sparkapital per kund - rullande tolv månader SEK 443 800 477 000 415 900 409 100 411 800 414 900
Utlåning (mdr SEK) 27,3 25,4 19,7 15,6 13,7 11,4
varav portföljbelåning [1] 12,3 12,4 9,2 7,1 5,6 5,3
varav bolån 10,9 8,9 6,5 4,5 4,2 2,4
varav privatlån 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 3,7
Investeringar i materiella tillgångar 24 46 12 46 84 29
Investeringar i immateriella tillgångar exkl företagsförvärv 137 121 93 91 112 88
Antal heltidstjänster vid periodens slut 666 648 571 494 494 465

[1] Utlåning exklusive pantsatta likvida medel

Nordnet primärkapital

AT1 2019

Nordnet AB (publ) har den 14 mars 2019 emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt

Årsredovisningar

År Bolag Organisationsnummer
2018* Nordnet AB (publ) 559073-6681
2017** NNB Intressenter AB 559073-6681

* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
** Avser NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681

AT1 2021

Nordnet AB (publ) har den 16 november 2021 emitterat primärkapitaltillskott om 600 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 3,90 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt

Årsredovisningar

År Bolag Organisationsnummer
2020 Nordnet AB (publ) 559073-6681

 

AT1 2023

Nordnet AB (publ) har den 7 februari 2023 emitterat primärkapitaltillskott om 300 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 5,00 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt