Nyckeltal Nordnet

Finansiell information

Finansiell information.

Rapporter

I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.

Ladda ned Nordnets månadsstatistik i Excel här. Vår senaste företagspresentation finns tillgänglig för nedladdning här.

 RapportPresentationAudio/VideoKapitaltäckningNyckeltal
Jan - jun delårsrapportFileFileFileFileFile
Jan - mar delårsrapportFileFileFileFileFile

Nordnet primärkapital (AT1)

Nordnet AB (publ) har den 14 mars 2019 emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt
Godkännande av prospekt

Årsredovisningar

År Bolag Organisationsnummer
2018* Nordnet AB (publ) 559073-6681
2017** NNB Intressenter AB 559073-6681

* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
** Avser NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681

Ekonomisk översikt

Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016
Provisionsnetto 2 021 940 870 803 590
Räntenetto 604 498 378 386 403
Netto finansiella transaktioner 14 66 4 0 152
Övriga intäkter 69 70 59 55 51
Rörelseintäkter 2 679 1 573 1 310 1 244 1 196
Allmänna administrationskostnader -992 -948 -950 -865 -668
Avskrivningar -158 -174 -106 -90 -83
Övriga rörelsekostnader -44 -40 -78 -53 -48
Rörelsekostnader -1 193 -1 162 -1 133 -1 009 -799
Kreditförluster, netto -39 -34 -36 -35 -29
Rörelseresultat 1 447 377 141 200 368
Skatt -274 -38 -23 -33 -71
Resultat efter skatt 1 173 339 118 167 297
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 4,55 1,25 0,47 0,67
Jämförelsestörande poster, intäkter 66
Jämförelsestörande poster, kostnader -129 -65 -16 -45
Justerade rörelsekostnader före kreditförluster -1 064 -1 097 -1 117 -964 -799
Justerat rörelseresultat 1 576 377 157 245 368
Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering per aktie före och efter utspädning (SEK) 5,10 1,37 0,64 0,95

Nyckeltal

2020 2019 2018 2017 2016
Justerade rörelseintäkter i förhållande till   sparkapital - rullande tolv månader % 0,60% 0,44% 0,44% 0,49% 0,56%
Justerade rörelsekostnader i förhållande till sparkapital - rullande tolv månader % 0,24% 0,32% 0,38% 0,38% 0,38%
Rörelsemarginal % 54% 24% 11% 16% 31%
Justerad rörelsemarginal % 59% 25% 12% 20% 31%
K/I tal % 45% 74% 86% 81% 67%
Justerat K/I tal % 40% 73% 85% 77% 67%
Vinstmarginal % 44% 22% 9% 13% 25%
Avkastning på eget kapital (annualiserat) % 33% 12% 6% 8% 16%
Justerad avkastning på eget kapital (annualiserat) % 35% 12% 7% 10% 16%
Justerad avkastning på eget kapital exklusive immateriella tillgångar (annualiserat) % 48% 18% 10% 14% 22%
Kunder 1 221 500 913 600 765 200 669 300 566 800
Årlig kundtillväxt % 34% 19% 14% 18% 16%
Nettosparande (mdr SEK) 82,2 20,9 23,5 17,3 14,3
Sparkvot 21% 7% 9% 7% 7%
Sparkapital (mdr SEK) 565 395 286 272 235
varav aktier/derivat/obligationer 404 268 185 179 159
varav fondkapital 100 82 57 59 47
varav inlåning 60 45 43 34 29
Genomsnittligt sparkapital per kund - rullande tolv månader SEK 415 900 409 100 411 800 414 900 403 300
Utlåning (mdr SEK) 19,7 15,6 13,7 11,4 9,2
varav portföljbelåning [1] 9,2 7,1 5,6 5,3 5,1
varav bolån 6,5 4,5 4,2 2,4 0,9
varav privatlån 4,0 4,1 4,0 3,7 3,2
Investeringar i materiella tillgångar 12 46 84 29 10
Investeringar i immateriella tillgångar exkl företagsförvärv 93 91 112 88 49
Antal heltidstjänster vid periodens slut 571 494 494 465 410

[1] Utlåning exklusive pantsatta likvida medel