Finansiell information

Finansiell information.

Rapporter

I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.

Ladda ned Nordnets månadsstatistik i Excel här. Vår senaste företagspresentation finns tillgänglig för nedladdning här.

 RapportPresentationAudio/VideoKapitaltäckningNyckeltal
Jan - mar delårsrapportFileFileFileFile

Finansiella mål

Här presenteras Nordnets finansiella mål på medellång sikt.

  • Årlig kundtillväxt på omkring 10-15 procent.
  • Genomsnittligt sparkapital per kund (definierat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund de senaste tolv månaderna) uppgående till omkring 420 000 SEK.
  • Intäkter i relation till sparkapital (definierat som intäkter justerade för jämförelsestörande poster de senaste tolv månaderna i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet för samma period) uppgående till omkring 0,55 procent.
  • Årlig ökning av justerade rörelsekostnader med omkring 5 procent med utgångspunkt från 2021 års justerade rörelsekostnader.
  • Nordnet har för avsikt att dela ut 70 procent av årets resultat.

Ekonomisk översikt

Koncernen 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Provisionsnetto 1 868 2 029 2 730 2 021 940 870
Räntenetto 2 639 1 281 727 613 514 396
Netto finansiella transaktioner -8 -9 18 -14 66 4
Övriga intäkter 50 81 164 69 70 59
Rörelseintäkter 4 550 3 382 3 639 2 689 1 589 1 329
Allmänna administrationskostnader -1 072 -1 065 -918 -992 -948 -950
Avskrivningar -180 -172 -163 -158 -174 -106
Övriga rörelsekostnader -48 -54 -61 -44 -40 -78
Rörelsekostnader -1 300 -1 291 -1 141 -1 193 -1 162 -1 133
Kreditförluster, netto -80 -43 -36 -39 -34 -36
Påförda avgifter: resolutionsavgifter -11 -13 -10 -10 -16 -19
Rörelseresultat 3 160 2 034 2 451 1 447 377 141
Skatt -582 -382 -467 -274 -38 -23
Resultat efter skatt 2 579 1 652 1 985 1 173 339 118
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 9,83 6,35 7,79 4,55 1,25 0,47
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 9,83 6,33 7,75 4,55 1,25 0,47
Jämförelsestörande poster, intäkter 66
Jämförelsestörande poster, kostnader 0 -81 0 -129 -65 -16
Justerade rörelsekostnader före kreditförluster -1 300 -1 210 -1 141 -1 064 -1 097 -1 117
Justerat rörelseresultat 3 160 2 115 2 451 1 576 377 157
Justerat resultat per aktie före utspädning (SEK) 9,83 6,70 7,79 4,96 1,20 0,52
Justerat resultat per aktie efter utspädning (SEK) 9,83 6,67 7,75 4,96 1,20 0,52

 

Nyckeltal

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Justerade rörelseintäkter i förhållande till   sparkapital - rullande tolv månader % 0,59% 0,46% 0,53% 0,61% 0,44% 0,45%
Justerade rörelsekostnader i förhållande till sparkapital - rullande tolv månader % 0,17% 0,17% 0,17% 0,24% 0,32% 0,38%
Rörelsemarginal % 69% 60% 67% 54% 24% 11%
Justerad rörelsemarginal % 69% 63% 67% 59% 25% 12%
K/I tal % 29% 38% 31% 44% 73% 85%
Justerat K/I tal % 29% 36% 31% 40% 72% 84%
Vinstmarginal % 57% 49% 55% 44% 21% 9%
Avkastning på eget kapital - rullande tolv månader % 45% 34% 44% 37% 12% 6%
Justerad avkastning på eget kapital - rullande tolv månader % 45% 36% 44% 40% 13% 7%
Kunder 1 862 900 1 707 800 1 601 000 1 221 500 913 600 765 200
Årlig kundtillväxt % 9% 7% 31% 34% 19% 14%
Nettosparande (mdr SEK) 34,7 36,2 83,4 82,1 20,9 23,5
Sparkvot 5% 5% 15% 21% 7% 9%
Sparkapital (mdr SEK) 825 715 802 565 395 286
varav aktier/derivat/obligationer 573 490 573 404 268 185
varav fondkapital 184 144 154 100 82 57
varav inlåning 67 81 74 60 45 43
Genomsnittligt sparkapital per kund - rullande tolv månader SEK 434 800 443 800 477 000 415 900 409 100 411 800
Utlåning (mdr SEK) 29,5 27,3 25,4 19,7 15,6 13,7
varav portföljbelåning [1] 14,3 12,3 12,4 9,2 7,1 5,6
varav bolån 11,3 10,9 8,9 6,5 4,5 4,2
varav privatlån 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1
Investeringar i materiella tillgångar 37 24 46 12 46 84
Investeringar i immateriella tillgångar exkl företagsförvärv 180 137 121 93 91 112
Antal heltidstjänster vid periodens slut 735 666 648 571 494 494

[1] Utlåning exklusive pantsatta likvida medel

Nordnet primärkapital

AT1 2021

Nordnet AB (publ) har den 16 november 2021 emitterat primärkapitaltillskott om 600 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 3,90 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt

AT1 2023

Nordnet AB (publ) har den 7 februari 2023 emitterat primärkapitaltillskott om 300 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 5,00 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt