Nyckeltal Nordnet

Finansiell information

Finansiell information.

Rapporter

I Nordnets rapportcenter samlar vi alla kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer. Här kan du även ladda ner vårt Excelark med finansiell data och nyckeltal.

Ladda ned Nordnets månadsstatistik i Excel här.

Nordnet primärkapital (AT1)

Nordnet AB (publ) har den 14 mars 2019 emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner kronor. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).

Prospekt
Nordnet AB (publ) prospekt
Godkännande av prospekt

Årsredovisningar

År Bolag Organisationsnummer
2018* Nordnet AB (publ) 559073-6681
2017** NNB Intressenter AB 559073-6681

* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
** Avser NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681

Nyckeltal

Koncernen 2019* 2018* 2017* 2016** 2015**
Rörelsemarginal i % 24% 11% 16% 31% 36%
Vinstmarginal i % 22% 9% 13% 25% 29%
Investeringar i materiella tillgångar, MSEK*** 46,1 84,0 29,1 9,9 11,1
Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK*** 91,3 112,1 88,0 42,6 30,1
Varav interna utgifter för utveckling, MSEK 37,8 32,5 23,1 21,6 8,1
Marknadsföringskostnader, MSEK 32 69,1 44,4 41,5 33,5
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,70 2,05
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,70 2,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten per genomsnittligt antal aktier 22,30 9,89
Avkastning på tillgångar i % 0,3% 0,1% 0,2% 0,5% 0,6%
Avkastning på eget kapital i % 13% 6% 8% 15% 20%
Eget kapital per aktie, SEK** 11,35 10,72
Utdelning per aktie 1,00 1,30
Aktiekurs, SEK 37,30 41,00
Börsvärde vid periodens slut, MSEK 6 529 7 151
Aktiens omsättningshastighet, % 42% 32%
Eget kapital, MSEK** 3 057,8 1 988,2 2 024,7 1 978,9 1 870,1
Kapitalbas konsoliderad situation, MSEK 1 990,6 1 455,7 1 504,7 1 295,4 1 140,6
Kapitalrelation konsoliderad situation 19,7% 17,1% 17,4% 16,7% 15,4%
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 174 393 815 174 950 604
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 174 779 791 175 299 370
Antal utestående aktier vid periodens slut 174 413 807 174 418 830
Antal heltidstjänster vid årets slut 497 526 474 405 427

* Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
** Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687
*** Exklusive företagsförvärv

Kundrelaterade nyckeltal

2019* 2018* 2017* 2016** 2015**
Antal aktiva kunder 913 600 765 200 669 300 566 800 490 400
Antal aktiva konton vid periodens slut 1 213 400 1 016 300 884 500 735 000 627 500
Totalt sparkapital vid periodens slut, miljarder SEK 394 286 272 235 200
Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK 325 000 280 900 308 000 319 300 318 800
Inlåning vid periodens slut, MSEK 45 011,7 43 022,8 34 341,2 29 131,5 23 726,7
Utlåning inkl pantsatta likvida medel vid periodens slut, MSEK 16 127,8 14 204,5 11 852,0 9 516,4 7 278,1
Utlåning vid periodens slut exklusive pantsatta likvida medel, MSEK 15 645,1 13 730,1 11 437,5 9 210,8 7 086,4
Utlåning/inlåning. % 36% 33% 35% 33% 31%
Antal avslut per år 28 422 400 26 119 800 26 181 300 22 931 500 19 831 700
Antal avslut per handelsdag 114 800 105 600 105 100 91 400 80 000
Antal avslut per aktivt konto per år 25 29,3 35,2 37,2 37,4
Antal avslut per aktivt konto per månad 2,2 2,5 2,9 3,1 3,1
Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK 18 18 18 20 24
Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK 2 943 300 2 727 300 2 685 100 2 562 100 2 716 400
Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, % 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%
Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 1 404 1 368 1 535 1 755 2 112
Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 037 -1 172 -1 186 -1 173 -1 262
Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 367 196 349 582 850

*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687

Flerårsöversikt

Resultaträkningar KSEK 2019* 2018* 2017* 2016** 2015**
Räntenetto 497 733 377 563 386 269 403 174 406 572
Provisionsnetto 762 937 695 954 640 504 589 845 624 653
Nettoresultat av finansiella transaktioner 243 034 177 981 162 429 151 518 147 193
Övriga intäkter 69 655 58 916 54 903 51 486 59 641
Summa rörelseintäkter 1 573 359 1 310 414 1 244 036 1 196 023 1 238 059
Rörelsekostnader -1 162 296 -1 133 239 -1 008 528 -799 191 -748 079
Kreditförluster -33 645 -36 002 -35 301 -29 098 -41 333
Rörelseresultat 377 418 141 173 200 207 367 734 448 647
Skatt -37 924 -23 121 -32 874 -70 688 -91 506
Årets resultat 339 494 118 052 167 333 297 046 357 141

*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687

Balansräkningar KSEK 2019* 2018* 2017* 2016** 2015**
Kassa och tillgodohavande i centralbanker 409 538 1 344 200 392 304 436 419
Utlåning till kreditinstitut 505 193 333 024 275 591 329 045 294 691
Utlåning till allmänheten 16 127 777 14 204 488 11 852 046 9 516 392 7 278 083
Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 70 089 225 51 726 480 46 515 739 41 684 655 35 995 138
Övriga tillgångar 28 471 591 5 819 098 3 844 984 3 434 812 3 082 521
Summa tillgångar 115 603 324 92 119 416 80 340 562 70 450 243 60 213 294
Skulder till kreditinstitut 396 529
In- och upplåning från allmänheten 38 572 145 35 225 181 29 063 690 24 426 599 19 605 376
Skulder i försäkringsrörelsen 70 090 996 51 726 480 46 515 739 41 685 918 35 996 211
Övriga skulder 3 882 400 3 179 516 2 736 480 2 358 841 2 341 211
Summa skulder 112 545 541 90 131 177 78 315 909 68 471 358 58 339 327
Totalt eget kapital 3 057 783 1 988 239 2 024 653 1 978 885 1 873 967
Summa skulder och eget kapital 115 603 324 92 119 416 80 340 562 70 450 243 60 213 294

*Avser Nordnet AB (publ), namnändrat från NNB Intressenter AB, org.nummer: 559073-6681
**Avser Nordnet AB (publ), org.nummer: 556249-1687