Koncernledning

VD och koncernledning

Lars-Åke Norling
VD
Mer om Lars-Åke
Lars-Åke Norling
VD

Lars-Åke är född 1968. Han har arbetat på Nordnet sedan 2019. Lars-Åke har en MBA i företagsekonomi från Göteborgs Universitet. Han kommer närmast från Kinnevik där han arbetade som investeringsansvarig inom TMT-sektorn. Lars-Åke har mer än 20 års erfarenhet från bolag inom teknologi, media och telekom (TMT). Han har dessförinnan arbetat som VD för Telenor i Sverige.

Anders Skar
Landschef Norge
Mer om Anders
Anders Skar
Landschef Norge

Anders är född 1976. Han har arbetat på Nordnet sedan 2005. Anders är civilekonom från Norges Handelshøyskole. Han har tidigare arbetat på Accenture

Anne Buchardt
Landschef Danmark
Mer om Anne
Anne Buchardt
Landschef Danmark

Anne är född 1969. Hon har arbetat på Nordnet sedan 2018. Anne har en ekonomexamen från Københavns universitet och hon har mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen. Anne kommer närmast från Nordea, där hon har haft flertalet ledande roller inom enheten för förmögenhetsförvaltning, senast som nordisk ansvarig för finansiell rådgivning mot privatpersoner.

Carina Tovi
Chief Operations Officer
Mer om Carina
Carina Tovi
Chief Operations Officer

Carina är född 1965. Hon har arbetat på Nordnet sedan 2011. Carina är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på bland annat Swedbank Robur Fonder.

Johan Tidestad
Kommunikationschef
Mer om Johan
Johan Tidestad
Kommunikationschef

Johan är född 1968. Han har arbetat på Nordnet sedan 2007. Johan har en jur kand. från Uppsala universitet. Han har tidigare arbetat på Bergsgård Petersson Fonder AB och E-Trade Sverige.

Lennart Krän
Chief Financial Officer
Mer om Lennart
Lennart Krän
Chief Financial Officer

Lennart är född 1965 och började på Nordnet 2019. Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Lennart är partner på FCG Business Consulting och har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat som tidigare CFO på SBAB och Salus Ansvar.

Martin Ringberg
Landschef Sverige
Mer om Martin
Martin Ringberg
Landschef Sverige

Martin är född 1976 och började på Nordnet 2017. Martin har tidigare jobbat på SEB där han haft flera roller inom sparande och investeringar med fokus på försäljning.

Rasmus Järborg
Chief Product Officer
Mer om Rasmus
Rasmus Järborg
Chief Product Officer

Rasmus är född 1976. Han har arbetat på Nordnet sedan 2018. Rasmus har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Han kommer närmast från SEB där han haft flertalet ledande roller, senast som strategichef och ansvarig för bankens digitalisering och digitala kanaler. Rasmus har dessförinnan arbetat på den globala investmentbanken UBS i London.

Ronnie Bodinger
Chief Technology Officer
Mer om Ronnie
Ronnie Bodinger
Chief Technology Officer

Ronnie är född 1973 och började på Nordnet 2018. Ronnie har lång erfarenhet från digital bankverksamhet och startade på nittiotalet nätmäklaren hq.se som sedan blev Avanza. Ronnie har arbetat som CTO på Avanza fram till 2014. Därefter arbetade han som CIO på MTG och Cabonline.

Suvi Tuppurainen
Landschef Finland
Mer om Suvi
Suvi Tuppurainen
Landschef Finland

Suvi är född 1976. Hon är anställd på Nordnet sedan 2010. Suvi har en master i ekonomi från Tampere universitet, Finland. Hon har arbetat inom finans sedan 1998 och var tidigare på eQ Bank.

VD och ledning

Vd leder verksamheten inom de riktlinjer och anvisningar som styrelsen fastslagit. Den senast gällande vd-instruktionen fastställdes av styrelsen den 21 mars 2019. Vd ansvarar för efterlevnaden av de målsättningar, policyer och strategiska planer för bolaget som styrelsen fastställt. Vd tar även fram information som behövs för att följa bolagets ställning, resultat, likviditet och utveckling i övrigt, nödvändiga informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut.

Vd leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har regelbundna möten där såväl strategiska som operativa frågeställningar diskuteras. Dessutom arbetar koncernledningen årligen fram en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter. Koncernledningen består av chefer från väsentliga affärsområden inom Nordnetkoncernen.

Ersättning och förmåner

Styrelserna i Nordnet AB (publ), Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har enligt gällande regelverk antagit en ersättningspolicy i syfte att fastställa ett ersättningssystem i respektive bolag som främjar en sund och effektiv riskantering och motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningsfrågor bereds av respektive bolags styrelse eller i förekommande fall ersättningsutskott och beslutas sedan i respektive bolags styrelse. Respektive bolags styrelse analyserar bl.a. samtliga risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för inklusive de risker som är förenade med gällande ersättningspolicy och ersättningssystem. På grundval av analysen identifierar respektive styrelse vilka anställda som ska anses utgöra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan bolagets riskprofil eller personal som kan påverka bolagets risknivå. Senast antagna analys återfinns här:

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet (publicerad 2020-03-20)

Ersättning till VD och de övriga i Bolagsledningen utgörs av fast ersättning, pension och övriga förmåner.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen är individuell och beaktar den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet, prestation och uppnådda resultat. Nordnet är ett värderingsstyrt företag varför prestationen även värderas i förhållande till bolagets värderingar.

Fast ersättning till nuvarande vd Lars-Åke Norling uppgick till 437 500 SEK per månad från och med den 1 september 2019. Fast ersättning till tidigare tillförordnad vd Anders Danielsson uppgick till 416 667 SEK (416 667 SEK) per månad till och med 31 augusti 2019. För mer information, se not 12.

Pension

Med undantag för verkställande direktören (se vidare nedan) har Bolaget samma policy beträffande pension för medlemmarna i koncernledningen som för övriga anställda. Pensionsplanen är premiebaserad. Premien för tjänstepensionsförsäkringen baseras på ålder, lön samt det basbelopp som anges i vid var tid gällande premieplan. För medlemmar i koncernledningen ej bosatta i Sverige tillämpas lokala regler som leder till pension enligt motsvarande villkor. Samma policy ska tillämpas för framtida pensionsåtaganden.

Verkställande direktörens pensionsavsättningar motsvarar 35 procent av den fasta lönen. Beträffande pensionskostnader hänvisas till årsredovisning 2019.

Övriga förmåner

Det finns inga särskilda förmåner för bolagets ledning förutom betald sjukvårdsförsäkring. Alla anställda har även möjlighet att leasa en bil till självkostnadspris.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Medlemmarna i koncernledningen har mellan tre och nio månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden utgår lön och övriga anställningsvillkor gäller. Uppsägningstid gentemot tidigare tillförordnad vd Anders Danielsson var ömsesidigt 1 månad från såväl
bolagets som Anders Danielssons sida. Uppsägningstiden för nuvarande vd Lars-Åke Norling, är 12 månaders uppsägningstid från bolagets sida och sex månaders uppsägningstid från den verkställande direktörens sida.

Kontakta oss

Presskontakt
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Karriär
Heidi Ershult
Talent Acquisition Team Lead & Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Nordnet AB (publ)
X