Koncernledning

VD och koncernledning

Lars-Åke Norling
VD
Mer om Lars-Åke
Lars-Åke Norling
VD

Lars-Åke är född 1968. Han har arbetat på Nordnet sedan 2019. Lars-Åke har en MBA i företagsekonomi från Göteborgs Universitet. Han kommer närmast från Kinnevik där han arbetade som investeringsansvarig inom TMT-sektorn. Lars-Åke har mer än 20 års erfarenhet från bolag inom teknologi, media och telekom (TMT). Han har dessförinnan arbetat som VD för Telenor i Sverige.

Anders Skar
Landschef Norge
Mer om Anders
Anders Skar
Landschef Norge

Anders är född 1976. Han är anställd sedan 2005. Anders är Civilekonom från Norges Handelshøyskole. Tidigare har Anders arbetat på Accenture.

Anne Buchardt
Landschef Danmark
Mer om Anne
Anne Buchardt
Landschef Danmark

Anne är född 1969. Hon har arbetat på Nordnet sedan 2018. Anne har en ekonomexamen från Københavns universitet och hon har mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen. Anne kommer närmast från Nordea, där hon har haft flertalet ledande roller inom enheten för förmögenhetsförvaltning, senast som nordisk ansvarig för finansiell rådgivning mot privatpersoner.

Carina Tovi
Chief Operations Officer
Mer om Carina
Carina Tovi
Chief Operations Officer

Carina är född 1965. Hon är anställd sedan 2011. Carina är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på bland annat Swedbank Robur Fonder.

Fredrik Ekblom
VD Nordnet Pensionförsäkring AB
Mer om Fredrik
Fredrik Ekblom
VD Nordnet Pensionförsäkring AB

Fredrik är född 1975 och har arbetat på Nordnet Pensionsförsäkring sedan 2014. Fredrik började som vice VD och som medlem i bolagets ledningsgrupp, innan han tillträdde som VD i augusti 2017. Fredrik har dessförinnan arbetat inom Swedbank Försäkring i 17 år som Produktansvarig, Produktchef och Head of Investment Offer.

Jakob Bergfeldt
Chief Lending Officer
Mer om Jakob
Jakob Bergfeldt
Chief Lending Officer

Jakob är född 1980. Han har arbetat på Nordnet sedan 2014. Jakob har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Han har tidigare arbetat i ett flertal positioner på Avanza Bank, närmast som chef för Kredit och Treasury.

Lennart Krän
Interim Chief Financial Officer
Mer om Lennart
Lennart Krän
Interim Chief Financial Officer

Lennart är född 1965 och började på Nordnet 2019. Han har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Lennart är partner på FCG Business Consulting och har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat som tidigare CFO på SBAB och Salus Ansvar.

Johan Tidestad
Kommunikationschef
Mer om Johan
Johan Tidestad
Kommunikationschef

Johan är född 1968. Han är anställd sedan 2007. Johan har en Jur kand. från Uppsala universitet. Han har tidigare arbetat på Bergsgård Petersson Fonder AB och E-Trade Sverige.

Martin Andersson
Head of Capital Markets
Mer om Martin
Martin Andersson
Head of Capital Markets

Martin är född 1973. Han har arbetat på Nordnet sedan 2002. Martin har en examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Han har tidigare arbetat på Teletrade Solutions.

Martin Ringberg
Landschef Sverige
Mer om Martin
Martin Ringberg
Landschef Sverige

Martin är född 1976 och började på Nordnet 2017. Martin har tidigare jobbat på SEB där han haft flera roller inom sparande och investeringar med fokus på försäljning.

Rasmus Järborg
Chief Product Officer
Mer om Rasmus
Rasmus Järborg
Chief Product Officer

Rasmus är född 1976. Han har arbetat på Nordnet sedan 2018. Rasmus har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Han kommer närmast från SEB där han haft flertalet ledande roller, senast som strategichef och ansvarig för bankens digitalisering och digitala kanaler. Rasmus har dessförinnan arbetat på den globala investmentbanken UBS i London.

Ronnie Bodinger
Chief Technology Officer
Mer om Ronnie
Ronnie Bodinger
Chief Technology Officer

Ronnie är född 1973 och började på Nordnet 2018. Ronnie har lång erfarenhet från digital bankverksamhet och startade på nittiotalet nätmäklaren hq.se som sedan blev Avanza. Ronnie har arbetat som CTO på Avanza fram till 2014. Därefter arbetade han som CIO på MTG och Cabonline.

Suvi Tuppurainen
Landschef Finland
Mer om Suvi
Suvi Tuppurainen
Landschef Finland

Suvi är född 1976. Hon är anställd på Nordnet sedan 2010. Suvi har en master i ekonomi från Tampere universitet, Finland. Hon har arbetat inom finans sedan 1998 och var tidigare på eQ Bank.

VD och ledning

Vd leder verksamheten inom de riktlinjer och anvisningar som styrelsen fastslagit. Den senast gällande vd-instruktionen fastställdes av styrelsen den 21 mars 2019. Vd ansvarar för efterlevnaden av de målsättningar, policyer och strategiska planer för bolaget som styrelsen fastställt. Vd tar även fram information som behövs för att följa bolagets ställning, resultat, likviditet och utveckling i övrigt, nödvändiga informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut.

Vd leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har regelbundna möten där såväl strategiska som operativa frågeställningar diskuteras. Dessutom arbetar koncernledningen årligen fram en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter. Koncernledningen består av chefer från väsentliga affärsområden inom Nordnetkoncernen.

Ersättning och förmåner

Styrelserna i Nordnet AB (publ), Nordnet Bank AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har enligt gällande regelverk antagit en ersättningspolicy i syfte att fastställa ett ersättningssystem i respektive bolag som främjar en sund och effektiv riskantering och motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningsfrågor bereds av respektive bolags styrelse eller i förekommande fall ersättningsutskott och beslutas sedan i respektive bolags styrelse. Respektive bolags styrelse analyserar bl.a. samtliga risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för inklusive de risker som är förenade med gällande ersättningspolicy och ersättningssystem. På grundval av analysen identifierar respektive styrelse vilka anställda som ska anses utgöra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan bolagets riskprofil eller personal som kan påverka bolagets risknivå. Senast antagna analys återfinns här:

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet (publicerad 2019-03-26)

Ersättning till VD och de övriga i Bolagsledningen utgörs av fast ersättning, pension och övriga förmåner.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen är individuell och beaktar den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet, prestation och uppnådda resultat. Nordnet är ett värderingsstyrt företag varför prestationen även värderas i förhållande till bolagets värderingar.

Fast ersättning till Nordnets tidigare vd Peter Dahlgren för 2018 uppgick till 416 667 (416 667) SEK per månad. Fast ersättning till nuvarande tillförordnad vd Anders Danielsson uppgick till 416 667 SEK per månad från och med den 1 oktober 2018. För mer information, se not 12.

Pension

Med undantag för verkställande direktören (se vidare nedan) har Bolaget samma policy beträffande pension för medlemmarna i koncernledningen som för övriga anställda. Pensionsplanen är premiebaserad. Premien för tjänstepensionsförsäkringen baseras på ålder, lön samt det basbelopp som anges i vid var tid gällande premieplan. För medlemmar i koncernledningen ej bosatta i Sverige tillämpas lokala regler som leder till pension enligt motsvarande villkor. Samma policy ska tillämpas för framtida pensionsåtaganden.

Verkställande direktörens pensionsavsättningar motsvarar 35 procent av den fasta lönen. Beträffande pensionskostnader hänvisas till årsredovisning 2018.

Övriga förmåner

Det finns inga särskilda förmåner för bolagets ledning förutom betald sjukvårdsförsäkring. Alla anställda har även möjlighet att leasa en bil till självkostnadspris.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Medlemmarna i koncernledningen har mellan tre och nio månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden utgår lön och övriga anställningsvillkor gäller. Uppsägningstid gentemot tillförordnad vd är ömsesidigt 1 månads uppsägningstid från såväl bolagets som den verkställande direktörens sida.

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X