Nordnets årsstämma 2017 - Nordnet Bank AB

Nordnets årsstämma 2017

nordnetlogo-black

Årsstämma i Nordnet 2017

Tisdagen den 25 april 2017 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Utdelning
Utdelning om 1,00 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2016 med avstämningsdag den 27 april 2017. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 3 maj 2017.

Styrelse
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Hans Larsson till styrelseordförande och Tom Dinkelspiel, Jan Dinkelspiel, Christian Frick, Christopher Ekdahl och Pierre Siri till styrelseledamöter.

Det beslutades att ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 850 000 kronor ska fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Arvode till styrelsens ordförande Hans Larsson utgår med 500 000 kronor, med 250 000 kronor till Pierre Siri och med 150 000 kronor till var och en av de övriga fyra ledamöterna.

Därutöver tillkommer arvode för arbete i styrelsens utskott med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Arvode för arbete i Risk- och Complianceutskottet uppgår dock till 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till de övriga ledamöterna i utskottet. 

Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsearvodet får, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, och efter skriftlig överenskommelse med Bolaget faktureras genom av ledamot helägt bolag och om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala kostnader och med mervärdesskatt. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Revisor
Bolaget ska ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB valdes intill slutet av den årsstämma som hålls under 2018.