2010-11-30

Antal aktier och röster i Nordnet AB (publ)

Efter konvertering av Nordnets personalkonvertibelprogram 2005/2010 har antalet aktier och röster i Nordnet AB förändrats enligt följande.

Under konverteringsperioden 3 augusti 2010 – 30 november 2010 har – av det totalt kvarvarande nominella beloppet 17 100 000 kr – 7 100 000 kr, motsvarande ca 42 procent, konverterats till 706 465 nya aktier. Det innebär en ökning av antalet aktier med ca 0,3 procent.

Antalet registrerade aktier och röster i Nordnet efter den genomförda konverteringen uppgår till 175 027 886 och aktiekapitalet uppgår till 175 027 886 kronor. Ökningarna av aktiekapitalet har registrerats hos bolagsverket den 1 november 2010 respektive den 23 november 2010.

Konvertering har kunnat påkallas under perioden fr o m den 1 juli 2009 t o m den 30 november 2010 och ytterligare konvertering kan således inte påkallas. Vid konverteringsperiodens start den 1 juli 2009 uppgick det totala nominella beloppet till 45 480 000 kr. Nominellt belopp om 10 000 000 kr har inte konverterats.

Uppgifterna ovan lämnas mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 347,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer