2010-10-29

Antal aktier och röster i Nordnet AB (publ)

Med anledning av förvärvet av Konsumentkredit har Nordnet genomfört en apportemission som fulltecknats per den 30 september 2010. Antalet aktier och röster i Nordnet AB har därmed förändrats enligt följande.

Genom nyemission av 6 478 665 aktier har Nordnets aktiekapital ökats med 6 478 665 kronor. Antalet registrerade aktier och röster i Nordnet efter den genomförda emissionen uppgår till 174 321 421 och aktiekapitalet uppgår till 174 321 421 kronor. Ökningen av aktiekapitalet hos Bolagsverket och registreringen av aktierna hos Euroclear Sweden AB har skett den 4 oktober 2010.

Uppgifterna ovan lämnas mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland and Germany. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi and www.nordnet.de.