2007-08-20

Åtal för att pröva Internethandelns skyldigheter enligt lagen om marknadsmissbruk

Behöver Internetmäklarna utveckla avancerade datoriserade kontroll- och övervakningssystem för att härleda affärer som bör rapporteras enligt lagen om marknadsmissbruk?

Åklagaren har beslutat att väcka åtal mot vice verkställande direktören Anders Råge på Nordnet Bank AB (”Nordnet”) för brott mot 10 § lagen om marknadsmissbruk och anser att Anders Råge ”som vice verkställande direktör för Nordnet Bank AB i Stockholm, genom att han inte haft eller tillsett att det funnits tillräcklig kontroll av bankens aktietransaktioner för att kunna fullgöra rapporteringsskyldigheten, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, åsidosatt denna vid sju tillfällen”.

Enligt 10 § lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (”MmL”) skall värdepappersinstitut, börser och auktoriserade marknadsplatser samt kreditinstitut snarast rapportera till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. Lagstiftningen är utformad så att om ett fel sker så är det den ansvarige anställde som kan dömas till böter.

Under tiden sedan lagen infördes tills Nordnet i juni 2007 fick kännedom om att förundersökning pågick hade Nordnet rapporterat sammanlagt fyra fall av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen.

Nordnets verksamhet bedrivs via Internet. Så gott som samtliga affärer kunderna gör genomförs via Internet. En normal dag gör Nordnets cirka 170 000 kunder cirka 30 000 aktieaffärer via Internet i realtid utan manuell inblandning från mäklare på fler än 10 olika börser.

”Jag är av den uppfattningen att våra befintliga system uppfyller, och har uppfyllt, de krav som lagen och branschen ställer och är därför mycket förvånad över åtalet. Mot denna bakgrund har jag och Nordnet naturligtvis alltjämt fullt förtroende för Anders Råge”, säger Nordnets VD Klas Danielsson.

Utformning och omfattning av bankers och mäklarfirmors system har diskuterats ingående vid ett möte med branschorganet Svenska Fondhandlareföreningens juristgrupp den 20 juni 2006. Vid detta möte deltog även representanter för Finansinspektionen och Ekobrotts-myndigheten. Enligt protokollet från mötet blev slutsatsen att det tillsvidare inte kunde krävas av värdepappersinstituten (banker och mäklarfirmor) att de skaffar datoriserade kontrollsystem, utan att de kan fullgöra sin kontrolluppgift med avseende på marknads-missbruk på olika sätt, vilka bäst anpassas till den egna verksamheten.

Det har därför inte ansetts nödvändigt att banker och mäklarfirmor skall ha den typ av avancerade datoriserade övervakningssystem som börser och myndigheter behöver ha. Stockholmsbörsen – och andra handelsplatser – har avancerade marknadsövervaknings-system som har till uppgift att fånga upp misstänkta affärer.

Svenska Fondhandlareföreningen utgav 2006 boken – Vägledning till rätt kurs på värde-pappersmarknaden – En praktisk handledning till lagen om marknadsmissbruk. Boken är bl.a. skriven av Hans Schedin, tidigare chefsjurist på Finansinspektionen samt chef för den avdelning som där hanterar ärenden om marknadstillsyn. Boken används av Nordnet och av hela branschen som en viktig källa till vägledning i dessa rapporteringsfrågor. På sid 55 stycke 5.4.1 Särskilt om Internethandel och handel via direkt marknadsaccess (DMA), står följande:

”Vid värdepappershandel via Internet, det vill säga där kunden själv lägger order via dator i nätmäklarens handelssystem, förekommer vanligen inte någon kontakt mellan kunden och mäklaren innan order läggs. Kontrollen av handeln från värdepappersföretagets sida sker vanligen genom en kombination av vissa spärrar i det handelssystem som styr orderlägg-ningen och en övervakning av handeln från nätmäklarens sida. Möjligheten att bedöma om transaktionerna antas utgöra eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknads-påverkan är alltså ganska begränsad jämfört med den situation där mäklaren har direkt-kontakt med kunden. Å andra sidan ska den övervakning som finns på börs och auktoriser-ad marknadsplats fortsätta på samma sätt som i dag. Det borde alltså inte finnas något formellt skäl för att ändra i de rutiner som nätmäklarna utvecklat och som allmänt accepterats av tillsynsmyndigheter och marknaden”.

Att gällande regelverk iakttas är självfallet av mycket stor vikt för Nordnet och Nordnet arbetar kontinuerligt med att utveckla de interna systemen och kontrollfunktionerna. Nordnet är av uppfattningen att befintliga system uppfyller, och har uppfyllt, de krav som lagen ställer. Såsom framkommit ovan är Nordnet också av den uppfattningen att Nordnet följer överenskommelser som sker i branschorganet Svenska Fondhandlareföreningen i samråd med berörda myndigheter.

Konsekvensen för banker och mäklarfirmor som bedriver Internethandel blir betydande vid en fällande dom. Avancerade datorsystem behöver då utvecklas där företag och individer måste kopplas ihop, alla insideranmälda personer i börsnoterade företag och dessa personers historiska aktieaffärer måste kopplas ihop med framtida offentliggjorda nyheter och framtida kursrörelser, kraftiga kursrörelser i en aktie måste medföra en analys av kundernas historiska affärer, med mera.

Åtalet avser sju olika misstänkta affärer under tiden 2005-09-06 – 2006 06 07 och rör handel i aktien i Nordic Holding AB, Netrevelation AB, NGM Holding AB, Orc Software AB, TMG International AB, Xtracom AB och Tradedoubler AB. I bilaga nedan ges en kort beskrivning av de olika affärerna.

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD, +46 8-506 330 30, +46 708-74 45 74, klas.danielsson@nordnet.se

Bilaga

Nordic Holding 2005-09-06
Två olika kunders konton hos Nordnet stod för en betydande andel av handeln i aktien.

Netrevelation 2005-12-27
En Nordnetkund gjorde affärer som innebar att innehav flyttades från kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsförsäkring AB till depå hos Nordnet.

NGM Holding 2006-01-20
Aktier köptes av en Nordnetkund den 20 januari 2006. Den 23 januari handelsstoppades aktien. Den 25 januari kom en positiv nyhet.

Orc Software 2006-02-20 — 2006-02-23
Den 24 februari 2006 offentliggjordes att Orc Softwares VD avgår samt att prognoserna för året inte kommer att uppnås. Dagarna innan hade två innehavare av Nordnetdepåer sålt innehav

TMG International 2006-03-07
En utländsk bank var kund hos Nordnet och genomförde ett antal köp och försäljningar under dagen i aktien.

Xtracom 2006-05-31
Nordnetkund genomförde först försäljningar som gjorde att kursen sjönk och på eftermiddagen köpte kunden tillbaka en del av aktierna till högre pris.

Tradedoubler 2006-06-07
En Nordnetkund gjorde affärer som innebar att innehav flyttades från depå hos Nordnet till kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Filer