2015-06-12

Återköp av egna aktier i Nordnet AB (publ)

Med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 23 april 2015 har styrelsen i Nordnet AB (publ) fattat beslut om återköp av egna aktier i bolaget. 


Styrelsen för Nordnet AB (publ) har den 11 juni 2015 fattat beslut om att återköpa aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier får ske från och med den 12 juni 2015 fram till nästa årsstämma.

Nordnet AB (publ) äger för närvarande inga egna aktier. Återköpet ska uppgå till högst 1 405 700 aktier (eller sådant högre antal aktier som kan bli en följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande bolagshändelser). Av dessa får högst 323 700 aktier (eller sådant högre antal aktier som kan bli en följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande bolagshändelser) förvärvas och överlåtas för täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till Prestationsrelaterat Aktieincitamentsprogram 2013, 2014 och 2015. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 175 027 886.

Förvärv kommer att ske genom marknadshandel på Nasdaq Stockholm och kommer att ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed anses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier och möjliggöra säkring av kostnader i Prestationsrelaterat Aktieincitamentsprogram 2013, 2014 och 2015.


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2015 kl. 08:00 (CET).

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet, 08-506 330 36, +46 703 970 904
hakan.nyberg@nordnet.se

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.