2023-10-02

Beslut från Finansinspektionen avseende 2023 års översyn och utvärdering

Nordnet har underrättats av Finansinspektionen om beslut avseende särskilda kapitalbaskrav och vägledningar för kapital, som baseras på Finansinspektionens process för översyn och utvärdering 2023.

Finansinspektionens tillsynsarbete bygger till stor del på den så kallade översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Processen har till syfte att löpande utvärdera de finansiella företagens kapital- och likviditetssituation, och i processen gör FI riskbedömningar av alla större riskområden, som till exempel kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och operationell risk.

För Nordnet görs en ÖUP vartannat år, och i samband med den process som genomförts under 2023 har FI fattat beslut om ändrade kapitalkrav för Nordnet. Det riskvägda pelare 2-kravet minskar från 6,47 procent till 2,89 procent för den konsoliderade situationen, och pelare 2-vägledningen för bruttosoliditet minskar från 0,9 procent till 0,5 procent. Detta innebär ett krav, inklusive pelare 2, på 15,5 procent (tidigare 19,1 procent) avseende total kapitalrelation, 10,7 (12,7) procent avseende kärnprimärkapitalrelationen samt 3,5 (3,9) procent avseende bruttosoliditetsgrad.

Som jämförelse rapporterade Nordnet vid slutet av andra kvartalet 2023 en total kapitalrelation på 25,3 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 17,7 procent och en bruttosoliditetsgrad på 6,1 procent.

Nordnets kapitalbas enligt senaste finansiella rapport, den 30 juni, uppgick till 4,7 miljarder kronor. De uppdaterade kapitalkraven från Finansinspektionen minskar kravet på kapitalbasen med drygt 650 miljoner kronor. Sett till de förhållanden som gällde vid halvårsskiftet så överstiger Nordnets kapitalbas de nya kapitalkraven med 1,8 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.