2021-04-29

Beslut på Nordnets årsstämma den 29 april 2021

Torsdagen den 29 april 2021 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), i Stockholm genom poströstning. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning

Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 1,51 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2021. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode för styrelsen och styrelsens utskott ska utgå enligt följande för sedvanlig mandatperiod om 12 månader.

Arvodet till var och en av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska utgå med 350 000 kr var. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 150 000 kronor till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet samt med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Risk- och Complianceutskottet. Det totala arvodet för styrelsen och utskotten uppgår till 3 500 000 kronor.

Styrelse

Stämman fastställde valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Jan Dinkelspiel, Karitha Ericson, Christian Frick, Hans Larsson och Per Widerström omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tom Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande. Charlotta Nilsson valdes in som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christopher Ekdahl hade avböjt omval.

Revisor

Stämman fastställde att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleanter.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2022.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget.

Ersättningsrapporten

Ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020 godkändes av stämman.

Återköpsbemyndigande

Årsstämman antog styrelsens föreslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef
Tel: 0708-875 775
E-post:
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.