2014-04-23

Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)

Onsdagen den 23 april 2014 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.


Utdelning

Utdelning om 0,85 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2013 med avstämningsdag den 28 april 2014. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2014.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2 250 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och till övriga ledamöter med 250 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 50 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Ordföranden i respektive utskott erhåller 100 000 kronor för sitt arbete i utskottet. Inget arvode skall utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Simon Nathanson och Anna Settman omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Claes Dinkelspiel omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Bolaget skall ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes intill slutet av den årsstämma som hålls under 2015.

Valberedning

Valberedningen föreslog följande principer för utseende av valberedning intill slutet av nästa årsstämma: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe.

För tiden intill ny valberedning har etablerats enligt ovan beslutade stämman omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

Ersättningar

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com.

Stämman godkände styrelsens förslag om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram (”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014”) Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com

Stämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet, 08-506 330 36
hakan.nyberg@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl. 21:30 (CET).


Nordnet is a Nordic online bank with about 501,200 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.