2013-04-24

Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)


Onsdagen den 24 april 2013 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Utdelning
Utdelning om 0,70 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2012 med avstämningsdag den 29 april 2013. Utdelning beräknas att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 3 maj 2013.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1 800 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 400 000 kronor och till övriga ledamöter med 200 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 50 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Inget arvode skall utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.
Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Simon Nathanson och Anna Settman omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Claes Dinkelspiel omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor
Bolaget skall ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes intill slutet av den årsstämma som hålls under 2014.

Valberedning
Omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel (representerande E. Öhman J:or AB, Premiefinans AB, Gummesson Gruppen AB samt privat innehav), Olle Isberg (privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

Ersättningar

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com.
Stämman godkände styrelsens förslag om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram (”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013”) Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com
Stämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetbankab.wpengine.com

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd, 0703-970 904, hakan.nyberg@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 kl 20:45 (CET).

Filer