2008-07-17

Delårsrapport januari – juni 2008

Stärkt position i Norden

Januari – juni 2008
• Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 368,8 MSEK (394,2 MSEK)
• Resultatet efter skatt minskade med 47 procent till 66,6 MSEK (124,5 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning minskade med 47 procent till 0,40 SEK (0,75 SEK)
• Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 11,7 MSEK varav 7,5 MSEK beror på personalneddragningen och 4,2 MSEK på nedskrivning av goodwill hänförligt till sakförsäkringsförmedlingsverksamheten

Andra kvartalet
• Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 175,9 MSEK (188,7 MSEK)
• Resultatet efter skatt minskade med 48 procent till 28,4 MSEK (55,1 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning minskade med 48 procent till 0,17 SEK (0,33 SEK)
• Från och med kvartal tre är kostnaderna på årsbasis sänkta med ca 60 MSEK
• Stigande marknadsandelar i Norden
• Antal konton ökade under andra kvartalet med 8 procent till 213 700
(+28 procent den senaste 12-månadersperioden). Kundernas sparkapital var oförändrat under andra kvartalet och uppgick till 52,7 mdr SEK
(-8 procent den senaste 12 månadersperioden)

VD-kommentar

Tillväxt och lönsamhetsfokus
Norden är vår hemmamarknad och under både första och andra kvartalet har vi stärkt vår position genom ökade marknadsandelar på samtliga nordiska marknader, främst genom vår satsning på det aktiva segmentet.

Vi har uppnått målet om en kostnadsnivå på 35 miljoner kronor per månad exklusive marknadsföring redan i ingången av tredje kvartalet. Den aviserade personalneddragningen är genomförd och ambitionen är att sänka kostnaderna ytterligare. Processen har gått fort och det har gjort att vi inte tappat tempo i organisationen utan kan ha full kraft för att uppnå våra långsiktiga mål.

Under andra kvartalet föll de nordiska börsernas huvudindex i samtliga länder mellan 1 och 10 procent förutom i Norge där marknaden steg 15 procent. Det turbulenta marknadsklimatet under första kvartalet återhämtade sig något i början av andra kvartalet men under juni backade samtliga index kraftigt och vi tror fortsatt på en svag marknad under resten av året.

Vi har haft god kontotillväxt och därför är det totala sparkapitalet oförändrat trots den svaga marknaden. Den totala utlåning ligger på rekordnivåer främst på grund av fler kunder som valt att belåna sina depåer snarare än att de som lånar ökat sin exponering.

Vi upplever att courtagepressen har mattats av och under andra kvartalet har nettocourtagenivån stabiliserats.

Genom enkelhet, valfrihet och prisvärdhet har vi framgångsrikt konkurrerat och tagit marknadsandelar på sparandemarknaden under tio år. Slaget om de 2000 miljarder kronor som finns i sparat pensionskapital på den svenska marknaden har precis börjat i och med att flytträtten återinfördes den 1 maj. Vi har redan sett stort intresse för inflytt till Nordnet. Under tredje kvartalet lanserar vi nya förvaltningstjänster som ytterligare kommer att öka attraktiviteten i vårt erbjudande. Förutom ett förbättrat produkterbjudande under nästa kvartal har vi ett ökat försäljningsfokus.

Under andra kvartalet tillträdde Johan Furenmo som har gedigen säljerfarenhet inom pensioner som VD i Nordnet Pension.

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör

Filer