2012-07-18

delårsrapport januari – juni 2012

» tvära kast på marknaden «


januari – juni 2012

Rörelseintäkterna minskade med 8 procent till 498,3 MSEK (541,7 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 15 procent till 113,9 MSEK (134,5 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 15 procent till 0,65 SEK (0,77 SEK)

april – juni 2012

Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 233,4 MSEK (251,6 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 26 procent till 41,3 MSEK (55,7 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 26 procent till 0,24 SEK (0,32 SEK)

_________________________________________

Minskad handelsaktivitet
Private banking lanserat i Danmark
Håkan Nyberg tillträder som vd den 9 augusti

 
vd-kommentar

tvära kast på marknaden

2012 har hittills varit ett år präglat av tvära kast mellan optimism och pessimism på världens börser, och i det andra kvartalet dominerade de negativa utsikterna. Med en återigen aktualiserad skuldkris i delar av euroområdet och ökad oro kring den makroekonomiska utvecklingen även i andra delar av världen föll de nordiska börserna tillbaka, och med dem även spararnas riskaptit. Såväl handelsaktivitet som utlåning och nettosparande minskade jämfört med inledningen av året, vilket återspeglas i resultatet för kvartalet. Kraftiga börsrörelser brukar kunna ha kortsiktig positiv effekt på aktiviteten i marknaden, men vid långvarig osäkerhet tänker spararna efter en extra gång innan de ger sig in i marknaden – vilket också var fallet i den gångna perioden.

I skenet av osäkerheten på marknaden behåller vi den flexibilitet på kostnadssidan som vi haft sedan förra året, men står samtidigt beredda att öka takten när aktiviteten kommer tillbaka.

Fortsatt arbete med kundnöjdhet
En av Nordnets målsättningar är att ha branschens nöjdaste kunder. En viktig komponent för att nå dit är att vårt erbjudande är anpassat efter specifika kundbehov. Under det gångna kvartalet har vi introducerat vår private banking-tjänst på den danska marknaden. Vi vänder oss till smarta miljonärer som föredrar att spara till sig själva istället för till banken. Nordnet erbjuder nu private banking i Sverige, Norge och Danmark och innan årets slut även i Finland. Under kommande månader kommer vi också att lansera en modernare webblösning för de mer avancerade kunderna, liksom en helt ny version av vår iPhone-app som passar de kunder som hellre sköter sitt sparande via mobilen. Med moderna och enkla produkter fortsätter vi att attrahera nya kunder på samtliga marknader.

Stärkta rättigheter för spararna
I Sverige väntas under hösten resultat från utredningarna om flytträtt för pension och provisionsförbud för försäkringsmäklare. Båda frågorna är komplexa men kommer med stor sannolikhet att landa i stärkta rättigheter och ökad genomlysning för spararna. Att kunna flytta delar av eller hela sitt pensionskapital fritt mellan olika aktörer och att använda en transparent prissättningsmodell vid rådgivning är rimliga krav för spararna att ställa idag. För Nordnet kommer sådana förändringar innebära att vi kan hjälpa ännu fler personer att befria sitt sparande från gamla och dyra strukturer.

Den 9 augusti börjar Håkan Nyberg sin tjänst som vd för Nordnet. Under Håkans ledning fortsätter vi att arbeta mot visionen att bli Nordens ledande bank inom sparande, och jag önskar honom varmt välkommen till den runda sidan i en annars fyrkantig finansbransch.

Jacob Kaplan
tf vd, Nordnet

 
För ytterligare information kontakta tf vd Jacob Kaplan, tel. +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se eller Head of Communications Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 735 09 04 00, adrian.westman@nordnet.se.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 18 juli 2012 kl. 08.30 (CET).