2009-10-22

Delårsrapport januari-september 2009

Störst i Norden och fortsatt tillväxt

Januari-september 2009
• Rörelseintäkterna ökade med 22 procent till 655,1 MSEK (538,7 MSEK)
• Resultatet efter skatt ökade med 58 procent till 174,0 MSEK (110,4 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 58 procent till 1,06 SEK (0,67 SEK)
• Nettosparandet under perioden uppgick till 8,9 mdr (6,6 mdr) SEK.

Tredje kvartalet
• Rörelseintäkterna ökade med 84 procent till 312,0 MSEK (170,0 MSEK)
• Resultatet efter skatt ökade med 135 procent till 103,0 MSEK (43,9 MSEK)
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 135 procent till 0,63 SEK (0,27 SEK)
• Nettosparandet under perioden uppgick till 3,0 mdr (1,4 mdr) SEK.

• Negativ goodwill från förvärvet av eQ påverkar resultatet positivt med 53,8 MSEK
• I syfte att stärka kapitalbasen efter förvärvet av eQ, överväger styrelsen att för innevarande verksamhetsår föreslå en utdelning understigande den nivå som anges i bolagets långsiktiga utdelningspolicy
• Antal konton uppgår till 304 500, en ökning med 39 procent den senaste
12-månadersperioden
• eQ bidrar positivt till rörelseresultatet under kvartalet med 11,7 MSEK

Filer