2010-10-22

delårsrapport januari – september 2010

» nordiska plattformen på plats «

januari – september 2010 

Rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 730,7 MSEK (655,1 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 27 procent till 126,5 MSEK (174,0 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 29 procent till 0,75 SEK (1,06 SEK)

juli – september 2010

Rörelseintäkterna minskade med 35 procent till 201,7 MSEK (312,0 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 82 procent till 18,8 MSEK (103,0 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 82 procent till 0,11 SEK (0,63 SEK) 
 
 
Investeringar för framtiden och lägre handelsaktivitet påverkar kvartalsresultatet negativt
Positiv engångseffekt i form av negativ goodwill om 53,8 MSEK i resultatet för 2009 stör jämförelsen mellan perioderna
Nordiska plattformen på plats: Försäljning av Nordnets tyska verksamhet och förvärv av Konsumentkredit
Fortsatt god kund- och kontotillväxt


vd-kommentar

nordiska plattformen på plats

Under årets tredje kvartal har viktiga delar i vår nordiska plattform kommit på plats – allt för att ta Nordnet närmare visionen att bli Nordens ledande bank inom sparande. Dessa investeringar för framtiden har, tillsammans med minskad handelsaktivitet, påverkat resultatet negativt.

Minskad aktivitet
Vi har behållit vår marknadsandel under kvartalet, men antalet avslut bland våra kunder har minskat. Dessutom har våra mest aktiva kunder stått för en större andel av handeln, vilket inneburit ett lägre nettocourtage per affär.

För att säkerställa en lyckad integration när eQ:s 40 000 konton flyttades till Nordnet, genomförde vi under juli och augusti en priskampanj där samtliga finska kunder fick handla till vårt lägsta courtage. I Finland finns dessutom kostnader på cirka 15 miljoner kronor kopplat till verksamhet som kommer avvecklas första halvåret 2011, och cirka 5 miljoner kronor i engångskostnader i samband med personalminskningar.

När man jämför resultatet med förra året ska man dessutom tänka på att där ingår en positiv engångseffekt på intäkter i form av negativ goodwill om 53,8 miljoner kronor.

Nordiska plattformen på plats
Under kvartalet har vi tagit flera strategiskt viktiga steg för att färdigställa
vår nordiska plattform:

Vi har annonserat försäljningen av vår tyska verksamhet, vilket gör att vi nu till fullo kan fokusera på och tillvarata den nordiska potentialen. Resultateffekten från försäljningen kommer i nästa kvartal .
 

Vi har slutfört förvärvet av Konsumentkredit, vilket tydligt visar på Nordnets rörelse från nätmäklare till nätbank. I nästa kvartal kommer detta ge en positiv resultateffekt.
 

Vi har tecknat ett avtal med provinsbankerna i Finland, vilket ger oss 12 500 nya kunder i nästa kvartal. Dessutom kan vi stänga ner hela den kvarvarande eQ-strukturen under första halvåret 2011 – ett år tidigare än planerat.

Vår vision att bli Nordens ledande bank inom sparande står stark. Under det gångna kvartalet har vi lagt viktiga strategiska pusselbitar för att nå dit, vilket kommer att synas redan i nästa kvartal.

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör, Nordnet AB


presentation för investerare, analytiker och media
Vd Carl-Viggo Östlund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor fredagen den 22 oktober klockan 10.30 i Nordnetskolans lokaler på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm. Presentationen sker på engelska och kan även följas via internet på www.org.nordnet.se.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 22 oktober 2010 kl. 08.30 (CET).


För ytterligare information kontakta vd Carl-Viggo Östlund, tel. +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se eller IR-ansvarig Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 73 509 04 00, adrian.westman@nordnet.se.

Filer