2011-10-20

delårsrapport januari – september 2011

» stark resultatförbättring «


januari – september 2011

Rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 818,0 MSEK (730,7 MSEK)
Rörelseresultatet ökade med 69 procent till 267,0 MSEK (158,3)
Periodens resultat efter skatt ökade med 68 procent till 212,1 MSEK (126,5 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 61 procent till 1,21 SEK (0,75 SEK)

juli – september 2011

Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 276,3 MSEK (201,7 MSEK)
Rörelseresultatet ökade med 334 procent till 101,0 MSEK (23,3)
Periodens resultat efter skatt ökade med 312 procent till 77,6 MSEK (18,8 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 295 procent till 0,44 SEK (0,11 SEK)

____________________________________________________________________________
 

Hög aktivitet bland spararna i kombination med stabilt räntenetto driver intäkterna
Tidigare genomförda kostnadsåtgärder stärker resultatet

 

vd-kommentar

stark resultatförbättring

Starkt resultat
Nordnets resultat för det tredje kvartalet har kraftigt förbättrats jämfört med motsvarande period förra året. Bakom resultatet finns flera förklaringar: Skuldkrisen i Europa och USA har återigen satt världens börser under press, och spararna ser om sina placeringar. I augusti, som normalt sett är en relativt lugn månad, slogs nytt rekord i antal avslut bland våra kunder. En annan till resultatet bidragande faktor är räntenettot, som är betydligt starkare än föregående år. En tredje förklaring är de kostnadsåtgärder som vi genomförde under första halvåret, som i kombination med nuvarande intäkter ger en klart förbättrad marginal. Hög aktivitet, ett stabilt räntenetto och kostnadskontroll är alltså ledorden för resultatet i tredje kvartalet.

Svängande börser kan påverka på sikt – men Nordnet tryggt även i orostider
På kort sikt gynnas Nordnet av stora börsrörelser då många av våra kunder väljer att se om sina sparportföljer. Skulle dock börsoron fortsätta kan spararnas förtroende för marknaden rubbas, vilket i sin tur innebär att de i värsta fall överger sitt aktie- och fondsparande till förmån för andra sparformer såsom amorteringar på bolån. Det är därför viktigt att ha i åtanke att nuvarande aktivitetsnivåer kan komma att minska. För Nordnet innebär det att vi fortsatt måste vara beredda på anpassningar av såväl kostnader som produkter.

I takt med mediernas svarta rubriker om den europeiska skuldkrisen ökar intresset för svenska bankers finansiella ställning. Som kund i Nordnet kan man känna sig trygg även i ekonomiska orostider. Vi har ingen exponering mot Sydeuropas krisländer, vilket i kombination med en god kapitaltäckning och vår enkla och transparenta affärsmodell borgar för ett säkert sparande. Det känns bra att kunna konstatera att spararnas förtroende för Nordnet är intakt, vilket reflekteras i såväl kundinflöde som nettosparande under kvartalet.

Strategiska prioriteringar
Under sommaren har vi ägnat tid åt att finslipa strategin mot visionen att bli Nordens ledande bank inom sparande år 2018. Våra strategiska prioriteringar består av tre delar: att öka kundnöjdheten, stärka varumärket och förbättra marginalerna. Följaktligen har också begreppet ”ledande” nu fått en tydlig innebörd: Nordens nöjdaste bankkunder, ett starkt varumärke och en förbättrad marginal. Under hösten kommer dessa prioriteringar implementeras i verksamheten, allt i syfte att tydliggöra resan mot visionen.

Unbank yourself!

Carl-Viggo Östlund
Verkställande direktör, Nordnet


presentation för investerare, analytiker och media
Vd Carl-Viggo Östlund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 20 oktober klockan 10.30 CET i Nordnet Kundcenter på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm. Presentationen sker på engelska och kan även följas via internet på www.org.nordnet.se.

 
För ytterligare information kontakta vd Carl-Viggo Östlund, tel. +46 8 506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se eller IR-ansvarig Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51, +46 73 509 04 00, adrian.westman@nordnet.se.

 
Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 20 oktober 2011 kl. 08.30 (CET).

Filer