2012-10-18

delårsrapport januari – september 2012

» fortsatt föränderlig marknad «


januari – september 2012

Rörelseintäkterna minskade med 13 procent till 710,7 MSEK (818,0 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 36 procent till 135,9 MSEK (212,1 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 36 procent till 0,78 SEK
(1,21 SEK)

juli – september 2012

Rörelseintäkterna minskade med 23 procent till 212,5 MSEK (276,3 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 72 procent till 22,0 MSEK (77,6 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 72 procent till 0,13 SEK
(0,44 SEK)

__________________________________________________

Låg handelsaktivitet bakom minskat resultat
Sverige ett steg närmare stärkt flytträtt på pensioner
Resultatet i tredje kvartalet belastas av en värdejustering om 9 MSEK på innehavet i Burgundy

 
vd-kommentar

fortsatt föränderlig marknad

Trots en stabiliserad börs med kursuppgångar på alla nordiska börser under det tredje kvartalet, syns ett fortsatt ljummet intresse för aktiehandel bland spararna. Den låga aktiviteten återspeglar sig i Nordnets resultat för perioden. Kundinflödet är fortsatt positivt – ett bevis på att de nordiska spararna ser fördelarna med Nordnet som ett modernt och kostnadseffektivt alternativ. Vi verkar i en bransch och marknad som står under förändring, och där Nordnet har goda förutsättningar att stärka sin position.

Pension i ropet
Under kvartalet presenterades livförsäkringsutredningen i Sverige. Utredaren föreslår en stärkt flytträtt för de svenska spararna och ökad genomlysning i pensionssparandet. Ambitionen att stärka spararnas rättigheter är helt rätt och i linje med vad man ska kunna förvänta sig av modern lagstiftning. Än återstår dock diverse frågetecken så som maxtid för flytt och maxtak på själva flyttavgiften. Dessutom kvarstår frågan om provisionsförbud för försäkringsmäklare, som utreds separat. Senaste beskedet är att rapporten ska presenteras senare i år. I Danmark har man kommit steget längre än i Sverige med både provisionsförbud, flytträtt och ökad transparens i kostnadsstrukturen. Där måste pensionsbolagen tydligt redovisa den årliga kostnaden i procent, och Nordnets låga avgifter och stora utbud blir då tydligt för spararna. Pension är ett fortsatt högprioriterat område och under kvartalet har vi lanserat en flyttservice i Danmark.

Tillväxt
Den 9 augusti började jag min resa med Nordnet. Mitt främsta uppdrag som ny vd är tillväxt. Vår styrka ligger i den nordiska plattformen och de skalfördelar tillika kostnadseffektivitet som den medför. Vi tänker brett och jag ser potential i att utveckla Nordnet inom samtliga produktområden och över våra fyra marknader. Med dagens marknadsläge är det viktigt för oss att hitta fler ben att stå på, som gör oss mindre känsliga för humörsvängningarna på börsen. Inom pensionsområdet får vi draghjälp av den ovan nämnda utvecklingen med ökad transparens och flytträtt. Vi tittar även på hur vi kan vidareutveckla vårt krediterbjudande. Tiden talar för Nordnet, inte minst tack vare den accelererande digitalisering vi ser av såväl samhället i stort som i bankbranschen. Vi arbetar vidare för att stärka den totala kundupplevelsen och ta oss ytterligare steg mot målet om att ha branschens nöjdaste kunder. Vår vision kvarstår, vi ska bli Nordens ledande bank inom sparande 2018.

Håkan Nyberg
vd, Nordnet

 
presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 18 oktober klockan 10.30 CET i Nordnets lokaler på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm. Presentationen sker på engelska och kan även följas via internet på www.org.nordnet.se

 
För ytterligare information
kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 18 oktober 2012 kl. 08.30 (CET).