2021-09-24

Finansinspektionen meddelar Nordnet ett krav på 3,9 procent i bruttosoliditet

Finansinspektionen har meddelat Nordnet en så kallad pelare 2-vägledning för bruttosoliditet på 0,9 procent, vilket ger ett sammanlagt krav på en bruttosoliditetsgrad om 3,9 procent. Bolagets långsiktiga utdelningspolicy om 70 procent står fast, beaktande kravet på bruttosoliditet.

I juni 2021 infördes ett krav på svenska banker att inneha en så kallad bruttosoliditetsgrad på minst 3 procent. Bruttosoliditeten beräknas som bankens primärkapital i relation till dess totala tillgångar. Kravet skiljer sig från de befintliga kapitalkraven eftersom det inte tar hänsyn till den underliggande risken i bankens exponeringar. Utöver minimikravet har Finansinspektionen möjlighet att meddela banker en vägledning för bruttosoliditet, vilket i praktiken innebär ett tillägg på minimikravet. Finansinspektionen har meddelat Nordnet en bruttosoliditetsvägledning på 0,9 procent vilket innebär att Nordnet bör ha en bruttosoliditetsgrad överstigande 3,9 procent. I tillägg till kravet på bruttosoliditet kommer Nordnet också hålla en intern buffert. Nordnet hade vid utgången av andra kvartalet en bruttosoliditetsgrad på 4,3 procent.

“Bruttosoliditetsgrad är ett statiskt mått som inte speglar de underliggande riskerna i en banks verksamhet. Minimikravet är 3 procent. Finansinspektionen har dock möjlighet att addera individuella tillägg för respektive bank, och har tidigare uttalat sig att de förväntar sig att tillägget i de flesta fall kommer hamna i intervallet 0,2-0,5 procent. För Nordnet har dock Finansinspektionen gjort bedömningen att tillägget ska vara 0,9 procent. Skälet till detta är affärsmodellen där kunderna själva förvaltar sina tillgångar. I det fall våra kunder säljer aktier och fonder i stor omfattning, i syfte att till exempel invänta vad de anser vara ett bättre marknadsläge, ökar inlåningen vilket minskar vår bruttosoliditetsgrad. Det är denna typ av potentiell marknadsrörelse som Finansinspektionen har tagit hänsyn till i sitt beslut”, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

I syfte att stärka kapitalbasen ytterligare kommer Nordnet att emittera primärkapital i form av en så kallad AT1-obligation. De närmare detaljerna kring emissionen lämnas vid ett senare tillfälle.

Finansinspektionens rekommendation kring begränsningar av bankers utdelningar löper ut den 30 september 2021. Nordnets utdelningspolicy stadgar att 70 procent av vinsten ska utbetalas till aktieägarna. Nordnet har hittills i under 2021 delat ut 1,51 kr per aktie, vilket motsvarar cirka 32 procent av vinsten.

“Vi har hittills i år delat ut drygt 30 procent av vinsten för 2020, och styrelsen gör nu bedömningen att det finns utrymme för ytterligare utdelning under innevarande räkenskapsår. Styrelsen kommer att kalla till extra stämma under november och föreslå stämman att fatta beslut om ytterligare utdelning. Vår långsiktiga policy att dela ut 70 procent av vinsten står fast, naturligtvis med beaktande av kravet på bruttosoliditet”, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Denna information är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-24 18:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775