2007-06-21

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag förvärvade den 20 juni 62 800 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnet-koncernen uppnått ett sammanlagt innehav av 1 721 516 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (791 000 aktier, 4,27%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (920 516 aktier, 4,97%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Enskilt dotterbolags innehav överskrider ej någon flaggningsgräns men det har förbisetts att sedan en tid har koncernens innehav överstigit 5,00%.

Nordnet Bank ABs aktieinnehav tillkom nyligen genom lösen av teckningsoptioner vilka erhölls som ersättning för tidigare ställd emissionsgaranti.

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Filer