2006-02-16

FRAMGÅNG I MARKNADSDOMSTOLEN AVSEENDE AVTALSVILLKOR FÖR NÄTHANDEL

Marknadsdomstolens dom i ett ärende där Konsumentombudsmannen varit sökande avseende avtalsvillkor för aktiehandel på Internet offentliggjordes idag. Nordnets avtalsvillkor följer standard i branschen.

Ärendet och domen avsåg följande områden:

1. Omgåenderekvisitet, d.v.s. att fel måste reklameras omgående eftersom värden förändras i realtid vid värdepappershandel. Konsumentombudsmannens yrkande att detta inte skulle gälla bifölls ej.

2. Ansvar vid oaktsamhet eller vid grov vårdslöshet. Nordnet har aldrig friskrivit sig från grov vårdslöshet utan det ansvaret har man alltid enligt en allmän rättsprincip. För att förtydliga ansvaret skrevs det dock in i avtalet i februari 2005 samt även ansvar vid oaktsamhet. Konsumentombudsmannens yrkande bifölls men villkoret ändrades som sagt i Nordnets avtal redan i februari 2005.

3. Friskrivning för fel inom Nordnets kontrollsfär, d.v.s. att vid system- och infrastrukturproblem så gäller friskrivning från ansvar. Marknadsdomstolen ansåg att kunden känner till att de tekniska lösningarna är komplicerade och att därmed så kan problem uppkomma. Konsumentombudsmannens yrkande att friskrivning inte skulle gälla bifölls ej.

4. Ansvar för indirekt skada. Givet att grov vårdslöshet inträffat så gäller ansvar för indirekt skada enligt marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen biföll detta och Nordnet kommer att ändra avtalsvillkoren.

5. Skadeståndsskyldighet begränsad till erlagda avgifter. Konsumentombudsmannens yrkande att detta inte skulle gälla bifölls ej men Nordnet har ändrat detta i sina avtal redan i mars 2004 samt aldrig praktiserat villkoret.

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Filer