2007-06-19

Genomförande av incitamentsprogram

Styrelsen i Nordnet AB (publ) fattade den 18 juni 2007 beslut om tilldelning avseende teckningsoptionsprogram riktat till anställda i Nordnetkoncernen. Tilldelningen beslutades i enlighet med beslut från årsstämman i Nordnet AB (publ) den 24 april 2007.

Totalt emitterades 1 350 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Go4us Nordic AB för att därefter överlåtas till anställda. 39 anställda har nu tecknat sig för 419 700 teckningsoptioner med rätt att teckna samma antal B-aktier i Nordnet AB (publ) under tiden från och med den 3 september 2007 till och med den 1 juli 2010.

Efter beslut på årsstämman om att återköpa och makulera utestående personalkonvertibler som år 2005 utgavs till Go4us Nordic AB, och som inte har vidareöverlåtits till anställda motsvarande ett nominellt belopp om 9 500 000 kronor (945 273 aktier), har nu återköp och makulering genomförts.

Med beaktande av ovan blir utspädningseffekten från utestående program vid full teckning respektive konvertering cirka 3,56 procent av det totala antalet röster och aktier i Nordnet AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD, +46 8-506 330 30, +46 708-74 45 74, klas.danielsson@nordnet.se

Filer