2017-01-27

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ)

Enligt begäran från NNB Intressenter AB, som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556249-1687, tillsammans med Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII äger och kontrollerar mer än nio tiondelar av aktierna i Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma tisdagen den 21 februari 2017 kl. 18.00 på Gustavslundsvägen 141 i Alvik, Bromma. Registrering kan ske från kl. 17.30.

ANMÄLAN M.M. 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 februari 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 15 februari 2017, på adress: Nordnet AB (publ), att: Emelie Ahlin Andersson, Box 14077, 167 14 Bromma, eller med e-post till bolagsstamma@nordnet.se, eller via Internet på www.nordnetbankab.wpengine.com. Därvid ska också anges antalet eventuella biträden (dock högst två) som ska delta. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/ organisationsnummer och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 15 februari 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.nordnetbankab.wpengine.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av protokollförare och två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter.

8. Fastställande av arvode åt styrelsen.

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

a)  val av styrelseledamot: Hans Larsson,

b)  val av styrelseledamot: Tom Dinkelspiel

c)  val av styrelseledamot: Jan Dinkelspiel

d)  val av styrelseledamot: Christian Frick

e)  val av styrelseledamot: Christopher Ekdahl

f)  val av styrelseledamot: Pierre Siri

g)  val av styrelsens ordförande: Hans Larsson

10. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG (punkterna 7 – 9) 

Bolaget har informerats om att NNB Intressenter AB, som per dagen för denna kallelse tillsammans med Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII äger och kontrollerar aktier motsvarande mer än 90 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår följande:

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Arvode för arbete i styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till Hans Larsson (tillika föreslagen ordförande), med 250 000 kronor till Pierre Siri och med 150 000 kronor till var och en av de övriga fyra ledamöter.

Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 150 000 kronor till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet och med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Risk- och Complianceutskottet.

Följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma

a)  Hans Larsson (nyval)

b)  Tom Dinkelspiel (omval)

c)  Jan Dinkelspiel (nyval)

d)  Christian Frick (nyval)

e)  Christopher Ekdahl (nyval)

f)  Pierre Siri (nyval)

Följande person väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

g)  Hans Larsson (nyval)

Hans Larsson är styrelseledamot i bland annat Nordax AB och Lindorff AB. Han har tidigare haft en rad ledande befattningar inom SEB.

Tom Dinkelspiel är sedan 2007 styrelseledamot i Nordnet och är därtill bland annat styrelseordförande i E. Öhman J:or AB, Swedsec Licensiering AB och NNB Intressenter AB.

Jan Dinkelspiel är grundare och VD för rekryteringsfirman 10Xrecruit och är bland annat styrelseledamot i NNB Intressenter AB. Han har tidigare varit Chief Innovation Officer samt Sverige- och Finlandchef på Nordnet.

Christian Frick är partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Christian Frick är även styrelseledamot i bland annat Resurs Holding AB och NNB Intressenter AB.

Christopher Ekdahl är director, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Christopher Ekdahl är även styrelseledamot i bland annat bolag inom Resurskoncernen och NNB Intressenter AB.

Pierre Siri är partner på Merro, ett investmentbolag med fokus på digitala marknadsplatser. Pierre Siri har en lång bakgrund inom internet och mobilt, bland annat som tidigare VD och delägare i blocket.se.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

Övrigt

Per dagen för kallelsens utfärdanden är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 175 027 886. Bolaget innehar 614 079 egna aktier, som dock kommer att minska till 573 301 genom tilldelning i Bolagets aktieincitamentsprogram i början av februari 2017. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,

Stockholm i januari 2017

Nordnet AB (publ)

Styrelsen

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.