2021-10-28

Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 oktober 2021

Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2021 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för samtliga anställda i Nordnet-koncernen, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

Syftet med programmet är att stärka kopplingen mellan anställdas arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i Nordnet.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Nordnet, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till sådana anställda i Nordnet-koncernen som önskar delta i programmet. Dotterbolaget tecknar teckningsoptionerna vederlagsfritt och överlåter dem till programmets deltagare till marknadspris.

Enligt programmets villkor ska följande gälla. Hur många teckningsoptioner en anställd får investera i beror på vilken kategori av anställda som den anställde tillhör. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Nordnet till en teckningskurs om 120 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Nordnets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 5 november 2021. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Nordnet under följande perioder:

 • från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2024 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 14 oktober 2024 och senast den 9 december 2024, och
 • från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2024 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 13 januari 2025 och senast den 24 mars 2025.
 • Nordnet kommer att emittera högst 2 780 586 teckningsoptioner inom ramen för programmet. Programmet kan därmed leda till att maximalt 2 780 586 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (med förbehåll för eventuell omräkning, se närmare i de fullständiga villkoren).

  Det högsta antalet optioner är baserat på ett preliminärt marknadsvärde om 11,64 kronor per teckningsoption, framräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 156,35 kronor (vilket motsvarar stängningskursen för Nordnets aktie den 22 september 2021), ett antagande om en teckningskurs om 187,62 kronor per aktie och en värdebegränsning som beskrivs närmare i de fullständiga villkoren.

  Det slutliga högsta antalet optioner kommer att styras av marknadsvärdet per teckningsoption vid överlåtelsetidpunkten, med begränsningen att totalt antal teckningsoptioner som kan emitteras och överlåtas aldrig kan överstiga 2 780 586.

  Ökningen av Nordnets aktiekapital kommer vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 13 902,93 kronor.

  Fullständiga villkor för deltagande i programmet samt ytterligare information finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordnetab.com.

  För mer information, kontakta:
  Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
  johan.tidestad@nordnet.se

  Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.