2014-11-27

Minskat samarbete mellan Nordnet och Söderberg & Partners

Nordnet och Söderberg & Partners har sedan 2007 ett samarbete kring tillhandahållandet av finansiella tjänster. Samarbetet går i korthet ut på att Söderberg & Partners ansvarar för försäljning, rådgivning och förvaltning, och att Nordnet ansvarar för administration och orderförmedling. Parterna delar på de intäkter som uppstår till följd av samarbetet.


Parternas samarbete avser kontotyperna depå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring, tjänstepension och privat pensionssparande.

Under 2014 har Söderberg & Partners förstärkt sin värdepappersadministration och erhållit utökade tillstånd från Finansinspektionen, bland annat tillstånd avseende förvaring av finansiella instrument och mottagande av kunders medel på konto. Till följd av detta kommer Söderberg & Partners att flytta över kunder från Nordnet till sin egen plattform, och i fortsättningen sköta all administration för dessa kunder i egen regi. Framför allt berörs kontotyperna depå och investeringssparkonto.

Söderberg & Partners kunder har idag drygt 20 miljarder i kapital hos Nordnet. Det är parternas gemensamma bedömning att mellan 25-50% av detta kapital kommer att flyttas under 2015, med start under första kvartalet. För Nordnet innebär den minskade affären med Söderberg & Partners ett beräknat intäktsbortfall på 1-2% för 2015.

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2014 kl 08:30 (CET).

För mer information, kontakta:
Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 0705-77 38 04 
Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners, tel. 08-451 50 01

Nordnet is a Nordic online bank with about 533,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer