2010-04-27

Nordlendinger tar mest risiko i aksjemarkedet, mens Midt-Norge tar minst.

En rapport fra Nordnet viser at Nordlendinger tar mest risiko når de plasserer pengene sine i aksjemarkedet, mens aksjesparere i Midt-Norge er mest forsiktige og tar minst risiko. Vestlendinger skyr heller ikke risiko når de investerer og kommer på andre plass i undersøkelsen, foran aksjesparere på Østlandet som ligger på landsgjennomsnittet. Aksjeeiere på Sørlandet er også forsiktige, men er hakket mer risikovillige enn de fra Midt-Norge.

– Listen over landsdelene og fylkenes risikofaktor er ikke eksakt vitenskap, eller noen prognose for hvordan aksjeporteføljene for de ulike landsdelene eller fylkene vil utvikle seg i 2010, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank. Jeg legger ingen vurdering om hvorvidt det er bra eller dårlig å ta høy risiko når man sparer i aksjer. Hvilken risiko man tar avhenger blant annet av alder, økonomisk situasjon, sparestrategi og horisont. Det viktigste er at man kjenner til hvilken risiko man tar, og at man er komfortabel med denne. Man skal heller ikke undervurdere interesseaspektet når man investerer i aksjer. Dersom man er interessert og har kunnskap om en bransje eller selskap har man bedre forutsetninger for å gjøre gode analyser og vurderinger, og kan dermed fatte velbegrunnede investeringsbeslutninger, fortsetter Anders Skar.

For Norges 19 fylker har Nordnet beregnet en risikofaktor basert på de ti mest populære aksjene å eie i fylket. Risikofaktoren for fylkene varierer fra 70% til 49%. Troms og Østfold er de fylkene som tar mest risiko, mens Møre og Romsdal og Akershus er de fylkene som tar minst risiko når de plasserer penger i aksjemarkedet.

Fylke Risikofaktor
Troms 70 %
Østfold 66 %
Sogn og fjordane 65 %
Nordland 64 %
Hedmark 63 %
Finnmark 63 %
Oppland 61 %
Aust-Agder 60 %
Rogaland 60 %
Vest-Agder 58 %
Hordaland 58 %
Sør-Trøndelag 55 %
Nord-Trøndelag 54 %
Vestfold 53 %
Buskerud 53 %
Telemark 52 %
Oslo 52 %
Møre og Romsdal 50 %
Akershus 49 %

– Aksjesparere i Troms er mest risikovillige i Norge. Hovedgrunnen til at aksjeporteføljen fra Troms har et så høyt risikonivå skyldes at en fjerdedel av verdien for de ti mest populære aksjene å eie er plassert i oljeselskapet DNO, som også er det mest risikofylte selskapet i undersøkelsen. Tørrlastrederiet Golden Ocean Group, gullselskapet IGE Resources og Hurtigruten er også aksjer som har svingt mye i verdi det siste året og som dermed er med på å trekke risikofaktoren i porteføljen opp, sier Anders Skar.

– I Akershus finner vi de minst risikovillige private investorene i Norge. Den lave risikoen i Akershus skyldes først og fremst at størstedelen av porteføljen er plassert i selskaper som Orkla, Telenor og Statoil. Dette er store solide selskaper som ikke har svingt like mye i verdi det siste året. Aksjeporteføljen består dessutten av flere ulike bransjer og typer selskaper, noe som også er positivt for risikoen selv om dette ikke kommer fram i undersøkelsen, sier Anders Skar.

Totalt forekommer det 39 ulike aksjer i fylkenes mest populære aksjer å eie. 21 av aksjene forekommer kun i et fylke, mens 18 aksjer finnes i to eller flere fylker. Statoil er den mest populære aksjen å eie og er representert i alle fylkenes porteføljer.

– På de norske aksjesparernes liste over favorittaksjer å eie finner vi først og fremst de store tunge børslokomotivene, de såkalte folkeaksjene. Dette er for eksempel Statoil, Yara, Norsk Hydro, Telenor, Seadrill, REC og Orkla. I tillegg finner vi mindre oljeselskaper med større risiko og dermed også høyere forventet avkastning som DNO og Questerre. For fylkene som har en høyere gjennomsnittlig risikofaktor enn landsgjennomsnittet skyldes dette ofte store posisjoner i nettopp DNO og Questerre som drar risikonivået i porteføljene ganske kraftig opp på grunn av store kurssvingninger i perioden januar 09 til og med april 2010, sier Anders Skar.

– Norske privatpersoner eier ca 4% av de totale verdiene på Oslo Børs. I vårt naboland Sverige eier svenske privatpersoner hele 20% av Stockholmsbørsens totale verdi. Langt flere nordmenn burde spare langsiktig i aksjemarkedet, enten ved å eie aksjer direkte eller spare i aksjefond, avslutter Skar.

Om undersøkelsen:
Nordnet har i april 2010 gjennomført en undersøkelse om hvordan selskapets 46.000 norske kunder har investert i aksjer, og satt sammen resultatene pr fylke. Undersøkelsen inkluderer alle Norges 19 fylker. Innehav pr fylke er et øyeblikksbilde pr 15.april 2010. Standardavviket er beregnet basert på historiske sluttkurser i aksjene i perioden 2.januar 2009 til og med 15.april 2010. For hvert fylke er det beregnet en risikofaktor. Risikofaktoren er beregnet ved å ta standardavviket for de ti mest populære aksjene å eie i hvert fylke. Standardavviket for hver enkelt aksje i fylket er deretter multiplisert med aksjens respektive andel av verdien av de ti mest populære aksjene. De ti mest populære aksjene å eie pr fylke er deretter addert sammen for å komme fram til fylkets totale risikofaktor.

Kilde: Nordnet

Bilder