2023-10-24

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-september 2023

Nordnet publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

– Det tredje kvartalet blev en positiv period för Nordnet. Vi har hög takt i vår produktutveckling, ett stabilt inflöde av nya kunder och sparande, och passerar under kvartalet milstolpen 1,8 miljoner kunder. Vi når en ny högstanivå för intäkter på drygt 1 150 miljoner kronor, och med ett rörelseresultat på drygt 800 miljoner kronor kan vi presentera ett av de finansiellt bästa kvartalen i vår historia. På produktsidan vill jag särskilt lyfta fram lanseringarna av placeringsförsäkring i Finland, och fonden Nordnet Global Index 125 som är unik i sitt slag utanför det statliga pensionssystemet, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Nordnets kapitalsituation är stark, och under kvartalet fattade Finansinspektionen beslut om lägre kapitalkrav för vår verksamhet. Vid utgången av tredje kvartalet överstiger Nordnets kapitalbas de nya kapitalkraven med närmare två miljarder kronor, säger Lars-Åke Norling.

– Vi har beslutat göra en strategisk översyn av vår privatlåneaffär, inklusive möjligheten till försäljning. Privatlån utgör en allt mindre del av vår affär och vi gör bedömningen att produkten inte har en tillräckligt stark koppling till vår kärnverksamhet. Inga definitiva beslut är dock fattade, och vi kommer att informera marknaden om och när sådana beslut tas, säger Lars-Åke Norling.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Ett finansiellt starkt kvartal med intäkter på ny högstanivå och drygt 60 procent förbättrat rörelseresultat jämfört med tredje kvartalet 2022.
 • Väsentligt förbättrat räntenetto till följd av högre ränteläge och ökad utlåning.
 • Positivt nettosparande och god kundtillväxt – Nordnet passerar milstolpen 1,8 miljoner kunder.
 • Osäkert makroläge och låg volatilitet i aktiemarknaden leder till lägre handelsaktivitet.
 • Placeringsförsäkring lanserad i Finland – ett viktigt steg mot fullskaligt erbjudande på alla marknader.
 • God kostnadskontroll, kostnader i linje med finansiella mål.
 • En stark kapitalsituation och lägre kapitalkrav skapar utrymme och möjlighet för förändrad kapitalstruktur.
 • Nordnet ska inleda en strategisk översyn av affärsområdet privatlån.

Resultatet i korthet juli-september 2023 (juli-september 2022)

 • Justerat rörelseresultat 807 (491) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 1 155 (812) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -324 (-304) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 2,49 (1,54) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 24 oktober 2023 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-24 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.