2014-10-01

Nordnet: avslut, nettosparande, sparkapital, kunder och konton i september

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I september gjordes 1 133 395 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 51 518 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i september till 421 000, vilket är 3 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 527 700 stycken, motsvarande en ökning med 40 400 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 2,1 miljarder SEK och sparkapitalet till 160 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Sep 2014 Sep 2013 ett år Aug 2014 en månad
Sverige 517 360 642 081 -19,4% 488 358 5,9%
Norge 167 237 182 458 -8,3% 160 275 4,3%
Danmark 206 127 173 569 18,8% 210 634 -2,1%
Finland 242 671 271 888 -10,7% 222 479 9,1%
Totalt 1 133 395 1 269 996 -10,8% 1 081 746 4,8%
Snitt per börsdag 51 518 60 476 -14,8% 51 512 0,0%
Aktiva kunder 421 000 384 200 9,6% 417 600 0,8%
Aktiva konton 527 700 473 200 11,5% 523 000 0,9%
Nettosparande (MSEK) 2 100 600 250,0% 1 400 50,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 160 127 26,0% 159 0,4%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande och sparkapital bygger på preliminär data.

– September är känd som årets historiskt sett sämsta börsmånad och normalt en orolig börsmånad, men i år märktes inget av detta. Det var osedvanligt lugnt och de nordiska börserna slutade försiktigt på plus. Köpenhamn var bästa börs med en uppgång på 3,5 procent under september medan uppgångarna på övriga marknader var marginella. Svaghet bland många cykliska aktier har kompenserats av styrka i andra sektorer som exempelvis finans och läkemedel. Det står alltjämt och väger i världsekonomin med en del negativa signaler kring tillväxten, vilket gör att den kommande rapportperioden blir intressant mot bakgrund av att börserna alltjämt är nära historiska toppnivåer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Aktiehandeln i snitt per dag under den första höstmånaden är kvar på samma nivå som i augusti. Nettosparandet däremot är det högsta sedan januari 2011 och antalet konton har på ett år ökat med 11,5 procent. Nytt för denna månad är att vi redovisar sparkapital och antalet nya kunder. Sparkapitalet fortsätter att nå nya toppnivåer och i september anslöt sig 3 400 nya kunder till Nordnet. Tillväxten i nya kunder de senaste 12 månaderna ligger på 9,6 procent, fortsätter Johan Tidestad.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2014 kl 13:30 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 527,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.