2022-02-02

Nordnet beslutar om återköp av egna aktier

Styrelsen i Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021 beslutat att förvärva egna aktier. Syftet med återköpet är att säkerställa delar av Nordnets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Återköpen får inledas 4 februari 2022 och ska slutföras senast 28 mars 2022. Återköp får ske av högst 375 000 aktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Förvärven ska genomföras till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Nordnet uppgår till 250 000 000. Bolaget innehar inte tidigare några egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande max 0,15 procent av bolagets utgivna aktier.

Denna information är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-02 18:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.