Vänligen välj språk

Viktig information

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till information och dokument på den här delen av hemsidan begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna bekräftelse enligt nedan varje gång du begär åtkomst till informationen. Ditt intygande måste vara korrekt och rättvisande.

Ange landet där du bor

Viktig information

Informationen på denna del av hemsidan är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. På grund av legala restriktioner är åtkomsten till information och dokument på den här delen av hemsidan begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du begär åtkomst till informationen. Ditt intygande måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Nordnet AB:s (publ) ("Bolagets") hemsida (a) är endast avsedd för, och får enbart åtkommas av, distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till (i) "kvalificerade institutionella investerare" ("QIBs"), enligt definitionen i Rule 144A enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller (ii) personer bosatta eller fysiskt närvarande utanför USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Kanada eller Japan, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtkomst utgör ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna hemsida (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller vid någon delstatlig värdepappersmyndighet och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att riktas något erbjudande till allmänheten av Värdepapperna i USA. Värdepapper som säljs i USA kommer enbart att säljas till QIBs med undantag från kraven i Securities Act. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslag i Australien, Kanada eller Japan eller i någon annan jurisdiktion där en sådan registrering vore olaglig eller skulle kräva registreringsåtgärder och Värdepapperna får därför inte erbjudas eller säljas till personer som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där det vore olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Varje investering eller investeringsaktivitet som prospektet avser riktar sig enbart till, och kommer enbart vara tillgänglig för, personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) är professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) vid den i var tid gällande U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a) – (d) av Ordern. Personer under (i), (ii) och (iii) benämns tillsammans så som "relevanta personer". Värdepapperna är bara tillgängliga för relevanta personer, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva Värdepapperna kommer enbart att rikta sig till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på, dokumentationen eller dess innehåll.

Informationen på den här delen av hemsidan är marknadsföringsmaterial och utgör inte ett prospekt enligt Direktiv EU/2003/71 (vilket, tillsammans med andra tillägg därtill och relevanta implementeringsåtgärder i respektive medlemsstater, utgör "Prospektdirektivet"). Ett prospekt framtaget i enlighet med Prospektdirektivet och som godkänts av Finansinspektionen i Sverige förväntas bli publicerat av Bolaget och kommer, vid publicering, att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och vara föremål för legala restriktioner. Investerare bör inte teckna sig för Värdepapperna på annan än den information som framgår av prospektet.

Inom EES riktas informationen på den här delen av hemsidan till, och är enbart riktad till, de som enligt Prospektdirektivet ska betraktas såsom kvalificerade investerare i respektive medlemsstat.

Åtkomst till information och dokument på denna del av hemsidan kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till dokumenten på den här delen av hemsidan måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av hemsidan, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande kommer inte inhämtats. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är obehörig att ta del av material på denna hemsida eller om du är tveksam huruvida du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna hemsida.

Härmed bekräftar jag att:

  1. Jag är en QIB i USA eller folkbokförd eller bosatt i ett land utanför USA, Australien, Kanada och Japan;
  2. Jag är behörig att ta del av information och dokumentation som finns på den här delen av hemsidan utan några legala restriktioner och utan att Bolaget behöver vidta några åtgärder;
  3. Jag inte kommer att överföra eller sända information från den här hemsidan till publikationer med spridning i USA; och
  4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

VARNING - VIKTIGT

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av hemsidan begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan handling skulle vara förbjuden enligt lag. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan orsaka. Klicka här för att återvända till startsidan.