2023-10-27

Nordnet har genomfört återköp av teckningsoptioner mot betalning i nyemitterade aktier

Vid årsstämman i Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) som hölls den 18 april 2023 beslutades att Nordnet skulle lämna ett erbjudande om återköp av teckningsoptioner (”Återköpserbjudandet”) utgivna inom ramen för bolagets teckningsoptionsprogram 2020/2023 (”LTIP 2020/2023”) (”Optionerna”) mot vederlag i form av nyemitterade aktier. 5 689 865 Optioner har nu återköpts och 1 451 609 nya aktier i Nordnet kommer att emitteras i Nordnet till följd av Återköpserbjudandet.

Acceptperioden för Återköpserbjudandet inleddes den 25 oktober 2023 och avslutades tidigare idag den 27 oktober 2023. Antalet utestående Optioner uppgick före Återköpserbjudandet till 5 800 939, vilka efter omräkning för utbetalade utdelningar under Optionernas löptid, berättigade till 6 265 014 aktier i Nordnet. Priset per Option i Återköpserbjudandet uppgick till 39,42 SEK, vilket motsvarade det beräknade marknadsvärdet baserat på stängningskursen för Nordnet-aktien på Nasdaq Stockholm idag den 27 oktober.

Genom Återköpserbjudandet har Nordnet återköpt totalt 5 689 865 Optioner. Vederlag för återköpta Optioner kommer att utgå i form av 1 451 609 nyemitterade aktier i Nordnet, vilket motsvarar en utspädning om 0,58% baserat på antalet aktier i Nordnet efter emissionen. Varje vederlagsaktie i Nordnet åsattes ett värde om 154,50 SEK motsvarande stängningskursen för Nordnet-aktien på Nasdaq Stockholm idag den 27 oktober.

Efter Återköpserbjudandet är 111 074 Optioner fortsatt utestående, vilka kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till och med 22 november 2023.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.