2022-05-25

Nordnet kommenterar Finansinspektionens beslut om anmärkning samt sanktionsavgift på 100 miljoner kronor

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Nordnet en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig, samt en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. Bakgrunden till beslutet är den undersökning Finansinspektionen initierade i mars 2021, angående intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen.

Mot bakgrund av blankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i bolaget Moment Group den 19 februari 2021, meddelade Finansinspektionen i mitten av mars förra året att man ville granska Nordnets interna rutiner och processer för blankning samt tillämpningen av dessa. Undersökningen har genomförts genom bland annat platsbesök samt skriftväxling mellan parterna.

Som en fortsättning på undersökningen inledde Finansinspektionen en sanktionsprövning i december 2021. Sanktionsprövningen är nu avslutad och Nordnet tilldelas en anmärkning samt en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. Finansinspektionen anser i sitt beslut att Nordnet inte har haft en tillfredsställande intern styrning och kontroll avseende blankningstransaktioner.

– Vi har mottagit Finansinspektionens beslut och vår preliminära bedömning är att sanktionsavgiften är alldeles för hög. För det första kan jag konstatera att vi har olika uppfattningar i sakfrågan kring hur regelverket för blankningstransaktioner ska tolkas. Jag tycker också att man ska ha i åtanke att vi har haft en enda konstaterad incident av så kallad nakenblankning, och att den inträffade på en specifik dag när handeln i Moment-aktien var väldigt speciell med bland annat felprissättning och handelsstopp. Vidare har vi på eget initiativ rapporterat till Finansinspektionen när vi såg ett behov av att se över våra processer i förhållande till regelverket för blankning, och omedelbart efter detta implementerat förbättringar så att det inte ska råda något tvivel om att vår blankningstjänst är helt i linje med gällande regler. Det finns inget uppsåtligt handlade eller försök att dölja några omständigheter från vår sida i det här ärendet, och ingen kund har kommit till skada. Vi har aktivt samarbetat med Finansinspektionen genom hela ärendets gång och tillhandahållit dem med den information som har efterfrågats. Min bild är att Finansinspektionen inte har tagit hänsyn till dessa omständigheter i sitt beslut, och att den sanktionsavgift vi har tilldelats inte står i paritet med den händelse som har inträffat. Nu måste vi utvärdera situationen och överväga våra alternativ. Det är inte osannolikt att vi kommer att överklaga beslutet, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.