2015-05-04

Nordnet: månadsstatistik april


Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I april gjordes 1 601 731 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 84 302 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i april till 454 300, vilket är 4 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 577 400 stycken, motsvarande en ökning med 32 800 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 1,8 miljarder SEK och sparkapitalet till 197 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av april till 6,2 miljarder SEK.

April 2015 April 2014 Förändring
ett år
Mar 2015 Förändring
en månad
Sverige 734 463 537 270 36,7% 735 745 -0,2%
Norge 189 539 151 920 24,8% 211 090 -10,2%
Danmark 340 046 199 083 70,8% 385 134 -11,7%
Finland 337 683 276 790 22,0% 342 337 -1,4%
Totalt 1 601 731 1 165 063 37,5% 1 674 306 -4,3%
Snitt per börsdag 84 302 61 319 37,5% 76 105 10,8%
Aktiva kunder* 454 300 406 400 11,8% 449 900 1,0%
Aktiva konton* 577 400 504 800 14,4% 570 800 1,2%
Nettosparande (MSEK)* 1 800 900 100,0% 2 500 -28,0%
Sparkapital (mdr SEK)* 197 148 33,5% 193 2,1%
Värdepappersbelåning (MSEK)* 3 830 3 286 16,6% 3 824 0,2%
Privatlån (MSEK)* 2 326 2 233 4,2% 2 314 0,5%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

* Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

– Handelsaktiviteten under april har varit hög, beroende på rapportperiod samt ett allmänt högt intresse för aktier. Det var blandad utveckling på de nordiska börserna under månaden. Oslobörsen gynnades av en fortsatt återhämtning för oljepriset och blev bästa nordiska börs med en uppgång på tre procent. Helsingforsbörsen blev sämsta nordiska börs med en nedgång på nästan fem procent, vilket delvis förklarades av kursfall i Nokia, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015 kl 14:00 (CET). 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet


Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.

Filer