2016-05-02

Nordnet: månadsstatistik april

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I april gjordes 1 840 987 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 87 666 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i april till 511 500, vilket är 4 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 657 300 stycken, motsvarande en ökning med 6 800 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 700 miljoner SEK och sparkapitalet till 199 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av april till 7,4 miljarder SEK. 

April April Förändring Mars Förändring
2016 2015 ett år 2016 en månad
Antal avslut
Sverige 971 969 734 463 32,3% 853 675 13,9%
Norge 258 009 189 539 36,1% 235 285 9,7%
Danmark 310 169 340 046 -8,8% 319 437 -2,9%
Finland 300 840 337 683 -10,9% 311 536 -3,4%
Totalt 1 840 987 1 601 731 14,9% 1 719 933 7,0%
Snitt per börsdag 87 666 84 302 4,0% 83 899 4,5%
Aktiva kunder 511 500 454 300 12,6% 507 100 0,9%
Aktiva konton 657 300 577 400 13,8% 650 500 1,0%
Nettosparande (MSEK) 700 1 800 -61,1% -700 -200,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 199 197 1,0% 197 1,4%
Värdepappersbelåning exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 610 3 835 20,2% 4 688 -1,7%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 748 2 326 18,1% 2 711 1,3%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

 De nordiska börserna hade en neutral utveckling under april. Oslo stack dock ut med en uppgång på 5,5%, mycket beroende på ett stigande oljepris. Rapportperioden var blandad med flertalet bolag som slog förväntningarna men också svaga rapporter från bland andra Ericsson och bankerna. Det stora antalet rapporter har tilldragit sig privatspararnas intresse, vilket har lett till en högre aktivitet under april jämfört med föregående månad, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016 kl 15:00 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.