2021-09-02

Nordnet: Månadsstatistik augusti

I augusti gjordes 5 421 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 246 400 avslut per börsdag. Nya kunder i augusti uppgick till 23 200, och antalet nya kunder under 2021 är 296 100. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av augusti till 1 517 600. Nettosparandet i augusti var 5,7 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 61,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista augusti är 749 miljarder SEK och utlåningen 23,7 miljarder SEK.

Augusti Juli Förändring Augusti Förändring
2021¹ 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 517 600 1 494 400 1,6% 1 102 600 37,6%
Nettosparande (Mdr SEK) 5,7 6,4 -10,2% 3,5 64,2%
Sparkapital (Mdr SEK) 749 727 2,9% 470 59,3%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning2 11,7 11,6 0,9% 7,5 56,1%
Bolån 8,0 7,8 2,9% 5,6 42,5%
Privatlån 4,1 4,1 0,8% 4,0 2,0%
Total utlåning 23,7 23,4 1,6% 17,1 39,0%
Antal avslut3
Sverige 2 137 200 1 830 700 16,7% 1 848 800 15,6%
Norge 1 105 500 1 075 900 2,8% 913 500 21,0%
Danmark 1 034 700 914 400 13,2% 690 500 49,8%
Finland 1 144 300 998 900 14,6% 801 800 42,7%
Totalt 5 421 700 4 819 900 12,5% 4 254 600 27,4%
Andel avslut utanför hemmamarknad 29,5% 28,9% 0,7% 24,3% 5,3%
Snitt antal avslut per handelsdag4
Sverige 97 100 83 200 16,7% 88 000 10,3%
Norge 50 300 48 900 2,9% 43 500 15,6%
Danmark 47 000 41 600 13,0% 32 900 42,9%
Finland 52 000 45 400 14,5% 38 200 36,1%
Totalt 246 400 219 100 12,5% 202 600 21,6%

1 Siffrorna avseende augusti 2021 är preliminära. 
2  Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.  
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.