2022-09-02

Nordnet: Månadsstatistik augusti

I augusti gjordes 4 869 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 211 700 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i augusti är 13 200 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 115 900 brutto och 63 700 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av augusti till 1 664 700. Nettosparandet i augusti var 3,1 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 36,0 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista augusti var 732 miljarder SEK och utlåningen 26,8 miljarder SEK. 

Augusti Juli Förändring Augusti Förändring
2022[1] 2022 en månad 2021 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 664 700 1 651 500 0,8% 1 517 600 9,7%
Nettosparande (Mdr SEK) 3,1 3,4 -8,8% 5,7 -45,6%
Sparkapital (Mdr SEK) 732 740 -1,1% 749 -2,2%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 12,3 12,1 1,8% 11,7 4,9%
Bolån 10,5 10,4 0,7% 8,0 31,7%
Privatlån 4,0 4,0 0,4% 4,1 -0,9%
Total utlåning 26,8 26,5 1,1% 23,8 12,9%
Antal avslut[3]
Sverige 1 800 500 1 505 800 19,6% 2 137 100 -15,8%
Norge 1 149 200 779 400 47,4% 1 105 500 4,0%
Danmark 1 000 700 755 800 32,4% 1 034 600 -3,3%
Finland 918 800 768 400 19,6% 1 144 300 -19,7%
Totalt 4 869 200 3 809 400 27,8% 5 421 500 -10,2%
Andel avslut utanför hemmamarknad 29,2% 24,3% 4,8% 29,5% -0,4%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 78 300 71 700 9,2% 97 100 -19,4%
Norge 50 000 37 100 34,8% 50 300 -0,6%
Danmark 43 500 36 000 20,8% 47 000 -7,4%
Finland 39 900 36 600 9,0% 52 000 -23,3%
Totalt 211 700 181 400 16,7% 246 400 -14,1%

[1] Siffrorna avseende augusti 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.  
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.