2022-03-02

Nordnet: Månadsstatistik februari

I februari gjordes 5 314 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 265 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i februari är -10 900 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 19 700 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden uppsägning av 30 600 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 46 900 brutto och 16 200 netto, inräknat de kundförhållanden som avslutats med anledning av projektet rörande kunddokumentation. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av februari till 1 617 200. Nettosparandet i februari var 6,5 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 15,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista februari var 751 miljarder SEK och utlåningen 25,9 miljarder SEK.

Februari Januari Förändring Februari Förändring
2022[1] 2022 en månad 2021 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 617 200[2] 1 628 100 -0,7% 1 342 300 20,5%
Nettosparande (Mdr SEK) 6,5[2] 9,3 -30,1% 6,7 -3,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 751 764 -1,8% 613 22,4%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[3] 12,4 12,8 -2,8% 10,4 20,1%
Bolån 9,3 9,1 2,6% 6,9 35,2%
Privatlån 4,1 4,1 -0,3% 4,0 3,0%
Total utlåning 25,9 26,0 -0,5% 21,2 21,7%
Antal avslut[4]
Sverige 2 013 600 2 126 200 -5,3% 2 754 800 -26,9%
Norge 1 163 100 1 322 700 -12,1% 2 059 200 -43,5%
Danmark 938 400 1 119 200 -16,2% 1 603 200 -41,5%
Finland 1 199 000 1 327 400 -9,7% 1 581 600 -24,2%
Totalt 5 314 100 5 895 500 -9,9% 7 998 800 -33,6%
Andel avslut utanför hemmamarknad 24,8% 28,6% -3,8% 35,4% -10,6%
Snitt antal avslut per handelsdag[5]
Sverige 100 700 109 000 -7,6% 137 700 -26,9%
Norge 58 200 63 000 -7,6% 103 000 -43,5%
Danmark 46 900 53 300 -12,0% 80 200 -41,5%
Finland 60 000 66 400 -9,6% 79 100 -24,1%
Totalt 265 800 291 700 -8,9% 400 000 -33,6%

[1] Siffrorna avseende februari 2022 är preliminära.
[2] Under februari har kundbasen reducerats med 30 600 kunder och nettosparandet har påverkats negativt med 73 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Bilder