2023-03-03

Nordnet: Månadsstatistik februari

I februari gjordes 4 702 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 235 100 avslut per börsdag. Nya kunder i februari uppgick till 12 700 och antalet nya kunder under 2023 är 26 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av februari till 1 734 700. Nettosparandet i februari var 2,6 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 5,1 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista februari var 763 miljarder SEK och utlåningen 27,6 miljarder SEK. 

Februari Januari Förändring Februari Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 734 700 1 722 000 0,7% 1 617 300 7,3%
Nettosparande (Mdr SEK) 2,6 2,5 4,0% 6,5 -60,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 763 763 0,1% 751 1,7%
Inlåning (Mdr SEK) 76 79 -4,2% 83 -8,6%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 12,7 12,7 0,4% 12,5 2,0%
Bolån 10,9 10,9 0,4% 9,3 17,4%
Privatlån 4,0 4,0 -0,7% 4,1 -2,8%
Total utlåning 27,6 27,6 0,3% 25,9 6,7%
Antal avslut[3]
Sverige 1 834 900 1 828 100 0,4% 2 013 400 -8,9%
Norge 1 079 900 1 015 700 6,3% 1 163 000 -7,1%
Danmark 887 400 882 900 0,5% 938 200 -5,4%
Finland 899 900 847 800 6,1% 1 198 900 -24,9%
Totalt 4 702 100 4 574 500 2,8% 5 313 500 -11,5%
Andel avslut utanför hemmamarknad 25,1% 26,9% -1,9% 24,8% 0,3%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 91 700 89 200 2,8% 100 700 -8,9%
Norge 54 000 46 200 16,9% 58 200 -7,2%
Danmark 44 400 40 100 10,7% 46 900 -5,3%
Finland 45 000 40 400 11,4% 59 900 -24,9%
Totalt 235 100 215 900 8,9% 265 700 -11,5%

[1] Siffrorna avseende februari 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.  
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.