2016-02-01

Nordnet: månadsstatistik januari

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I januari gjordes 2 024 532 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 109 434 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i januari till 495 900, vilket är 5 500 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 635 000 stycken, motsvarande en ökning med 7 500 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i december preliminärt till 2 000 miljoner SEK och sparkapitalet till 193 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av december till 7,3 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Jan 2016 Jan 2015 ett år Dec 2015 en månad
Sverige 1 036 043 718 597 44,2% 953 464 8,7%
Norge 270 640 244 237 10,8% 229 696 17,8%
Danmark 395 010 307 839 28,3% 355 482 11,1%
Finland 322 839 318 931 1,2% 311 814 3,5%
Totalt 2 024 532 1 589 604 27,4% 1 850 456 9,4%
Snitt per börsdag 109 434 81 518 34,2% 92 523 18,3%
Aktiva kunder 495 900 437 900 13,2% 490 400 1,1%
Aktiva konton 635 000 552 700 14,9% 627 500 1,2%
Nettosparande (MSEK) 2 000 2 900 -31,0% 1 200
Sparkapital (Mdr SEK) 193 177 9,4% 200 -3,4%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 690 3 376 38,9% 4 488 4,5%
Utlåning Privatlån (MSEK) 2 618 2 307 13,5% 2 587 1,2%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

 Inledningen av året är normalt en bra tid för aktier, men 2016 har fått en tuff start med kursfall på samtliga nordiska börser. Turbulensen är till stor del kopplad till fortsatta kursfall i Kina och oro för eventuella spridningseffekter. Sämsta nordiska börs blev Oslo som föll med 7,2 procent till stor del drivet av att oljepriset fortsätter nedåt, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 Kraftiga rörelser på börserna höjer aktiviteten bland Nordnets kunder, i alla fall på kort sikt. Januari 2016 skriver in sig i historieboken som den månad då våra kunder gjort flest avslut under en enskild månad och per börsdag. Antalet avslut var 34 procent högre än januari förra året. Nettosparandet var positivt men sparkapitalet minskade till följd av en negativ börs. Utlåningen fortsatte att öka och uppgår nu till 7,3 miljarder, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2016 kl 14:30 (CET).

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.